עובדים זרים בענף הבניה,בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, בענף המלונאות , בענף התעשייה ובמוסדות סיעוד שיצאו מהארץ לצמיתות כדין, זכאים לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק
סכום הפיקדון יכלול את כספי הפיקדון אשר הופקדו בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%
מכספי הפיקדון של עובד זר ששהה בארץ ללא אשרת שהייה חוקית, ינוכה קנס בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ
עובד זר ששהה בישראל 12 חודשים ומעלה ללא אשרת שהייה חוקית, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ ל25% בלבד מכספי הפיקדון בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה
למידע נוסף ראו שחרור כספי הפיקדון עבור עובדים זרים, רשות האוכלוסין וההגירה

עובד זר בענף הבניה,בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, בענף המלונאות, בענף התעשייה ובמוסדות סיעוד שעזב את ישראל לצמיתות בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים, ובניכוי הוצאות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.

 • עובד זר שעזב את ישראל אחרי שתקופת השהייה הקבועה ברישיונו פגה, יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בניכויי קנס, בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי העובד הזר, יועברו אל האפוטרופוס הכללי וישמשו למטרת רווחתם ובריאותם של עובדים זרים בארץ.
 • עובד זר שקיבל רישיון לישיבת ארעי (א/5) ורישיונו בתוקף, או שהוא בעל רישיון לישיבת קבע או בעל אזרחות ישראלית, המעוניין לקבל את כספי הפיקדון שלו, אינו נדרש לצאת מישראל כתנאי להגשת הבקשה.
 • * ביום 12.07.2023 ניתן פסק הדין בבג"ץ 6942/19 בו קבע בית המשפט העליון שההסדר שהיה קיים באותה עת, לפיו עובד ששהה בישראל 6 חודשים או יותר ללא היתר אינו זכאי לכספי הפיקדון שנצברו לזכותו, הנו הסדר הפוגע בזכות לקניין באופן בלתי מידתי ומשכך הוא אינו חוקתי ויש לבטלו.
 • יחד עם זאת, ביטול ההסדר נדחה וזאת על מנת לאפשר לכנסת לגבש הסדר חדש.
 • ביום 21.02.2024 פורסם ברשומות הסדר חדש בנוגע לאחוז הקנס שניתן לנכות מכספי הפיקדון לעובדים שלא עזבו את הארץ במועד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

ההסדר החדש בנוגע לניכוי קנס לעובד שעזב את הארץ לאחר המועד

על מי חל ההסדר החדש?

 • ההסדר החדש חל על כספי הפיקדון של העובדים הבאים:
  • עובדים שהגישו בקשה לשחרר את כספי הפיקדון ביום 21.02.2024 או במועד מאוחר יותר.
  • עובדים שהגישו בקשה לשחרור את כספי הפיקדון או בקשה להפחתת תקופת השיהוי או השגה לפני יום 21.02.2024 אך במועד זה טרם נתקבלה החלטה.
  • עובדים שבהתאם לחוק היו צריכים לעזוב את ישראל ביום 21.08.2022 או לאחריו והגישו בקשה להפחתת תקופת השיהוי ביום 21.02.2024 או לאחריו.
  • עובדים שהגישו השגה ביום 21.02.2024 או לאחריו על ההחלטה בבקשה להפחתת תקופת השיהוי וטרם חלפו 21 ימים ממועד ההחלטה בבקשה להפחתת תקופת השיהוי.

ניכוי קנס על פי ההסדר החדש

 • עובד זר אשר עזב את ישראל 12 חודשים או יותר לאחר המועד בו היה עליו לעזוב את ישראל - עובד זר אשר יצא מהארץ לצמיתות לאחר 12 חודשים או יותר מהמועד שהיה עליו לעזוב את ישראל זכאי ל25% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • עובד זר אשר עזב את ישראל עד 12 חודשים מתום המועד בו נקבע שעליו לעזוב את ישראל - עובד זר אשר יצא מהארץ לצמיתות תוך 12 חודשים מתום המועד שהיה עליו לעזוב את ישראל זכאי לסכום הפיקדון המצטבר כמפורט להלן:
  • 25% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי עמלות ניהול החשבון וכן בניכוי מס הכנסה בשיעור 15%.
  • חלק מיתרת הפיקדון - בנוסף ל -25% מסכום הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי עמלות ניהול ומס הכנסה) זכאי העובד הזר לחלק מיתרת הפיקדון שנותר בקופת הפיקדון (75% מכספי הפיקדון) בתוספת הרווחים ובניכוי הוצאות הרחקתו של העובד מהארץ (אם הורחק מישראל) ומס הכנסה בשיעור 15%, ו זאת בהתאם למספר חודשי האיחור ביציאה מהארץ כמצויין בטבלה הבאה:
מספר החודשים בהם שוהה העובד בארץ לאחר מועד סיום אשרת השהייה שלו שיעור הפיקדון לו זכאי העובד הזר
עד חודש ימים 100% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול, מס הכנסה והוצאות הרחקה)
1 -2 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 95% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
2 -3 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 80% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
3 -4 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 75% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
4 -5 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 70% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
5 -6 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 65% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
6 -7 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 60% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
7 -8 חודשים 25% מכספי הפיקדון (תוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 50% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
8 -9 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דימי ניהול ומס הכנסה) ועוד 40% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
9 - 10 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 30% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
10- 11 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 20% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
11- 12 חודשים 25% מכספי הפיקדון (בתוספת רווחים ובניכוי דמי ניהול ומס הכנסה) ועוד 10% מהיתרה (בתוספת רווחים ובניכוי הוצאו הרחקה ומס הכנסה)
דוגמה
 • בקופת הפיקדון של עובד זר יש 10,000 ₪.
 • על פי החלטת פסק דין שניתן ושלא ניתן עוד לערער עליו, היה על העובד לעזוב את ישראל ביום 01.03.2024, אבל הוא עזב את ישראל רק כעבור 3.5 חודשים ממועד זה.
 • העובד זכאי ל25% מתוך 10,000 ₪ כספי הפיקדון שעומדים לרשותו, ובסה"כ ל- 2,500 ₪ בניכוי דמי ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה בשיעור 15%.
 • מאחר והעובד המסתנן עזב את ישראל 3.5 חודשים מהמועד בו היה עליו לעזוב את הארץ, הוא זכאי בנוסף ל- 75% מיתרת הפיקדון שנשאר (7,500 ₪) ובסה"כ ל-5,625 ₪ (7,500‏ כפול 75%), בניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • סה"כ יהיה זכאי העובד המסתנן לסך של 8,125 ₪ מכספי הפיקדון (2500+5,625) בניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
דוגמה
 • אותם הנתונים כמו בדוגמה למעלה, רק הפעם בנוסף, על העובד הזר הוטלו הוצאות הרחקתו מהארץ בסך 2,000 ₪.
 • במקרה זה יהיה העובד זכאי לסכומים הבאים מכספי הפיקדון:
  • 25% מכספי הפיקדון ובסה"כ 2,500 ₪ בניכוי דמי ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה בשיעור 15%
  • מהיתרה בסך 7,500 ₪ יש לנכות את הוצאות הרחקתו של העובד מהארץ בסך 2,000 ₪.
  • מהיתרה בסך 5,500 ₪, זכאי העובד ל75% ובסה"כ ל - 4,125 ₪, בניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • סה"כ יהיה זכאי העובד המסתנן לסך של 6,625 ₪ מכספי הפיקדון (2,500+4,125), בניכוי עמלות ניהול החשבון ומה הכנסה בשיעור 15%.
 • עובד זר אשר עזב את ישראל 12 חודשים או יותר לאחר המועד בו היה עליו לעזוב את ישראל זכאי ל25% מכספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון בתוספת רווחים, ובניכוי דמי ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • עובד אשר שהה בישראל לאחר התקופה בה נדרש לעזוב את הארץ ובגין כך הופחת לו סכום הפיקדון, רשאי להגיש בקשה להפחתת תקופת השיהוי ביציאה מהארץ הנזקפת לחובתו ולקבלת כספי הפיקדון, כפי שמפורט בהמשך.
 • עובד זר שטרם סיים תקופת עבודה מירבית בישראל, אך לא הועסק כדין בענף ההעסקה הקבוע ברישיונו במשך תקופה העולה על 90 ימים מבלי שנמצאו טעמים מיוחדים לכך, ייחשב כעובד השוהה שלא כדין בישראל.
 • ניכוי קנס בהתאם להסדר הקודם

  • מעובד שלא חל עליו ההסדר החדש ינוכה קנס בהתאם להסדר הקודם.
  • על פי ההסדר הקודם עובד שעזב את הארץ לצמיתות לאחר מועד סיום אשרת השהיה שלו, היה זכאי לקבל את כספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון, בניכוי הוצאות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%, ובנוסף נוכה מסכום הפיקדון קנס שגובהו נקבע לפי אורך התקופה שבה שהה בארץ ללא היתר כחוק.
  • להלן טבלה המציינת את שיעור הקנס מסך הפיקדון בהתאם למספר החודשים בהם שהה העובד ללא היתר חוקי בארץ:
  מספר החודשים בהם שוהה העובד בארץ לאחר מועד סיום אשרת השהייה שלו שיעור הקנס באחוזים
  2-1 חודשים 15%
  3-2 חודשים 25%
  4-3 חודשים 35%
  5-4 חודשים 50%
  6-5 חודשים 65%
  מעל 6 חודשים 100%
  • עובד זר ששהה בארץ מעל 6 חודשים לאחר תום מועד סיום אשרת השהייה שלו בארץ, לא היה זכאי לקבל את הפיקדון.

  למי ואיך פונים?

  שלבי ההליך

  • לאחר שהבקשה תיבחן ותאושר, תופק הוראת תשלום שתימסר הן לעובד (באמצעות המעסיק, בדוא"ל או בפקס כפי שיבקש העובד), והן לבנק.
  • בעת עזיבת הארץ, ולאחר שהעובד עבר את ביקורת הגבולות בשדה התעופה, על העובד לגשת לעמדת הבנק בנמל התעופה ולהציג את הוראת התשלום שניתנה לו, לצורך קבלת כספי הפיקדון שלו.
  • הכספים יימסרו לעובד במזומן או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק המתנהל על שמו בחו"ל.
  • לעובד שלא הגיש בקשה בנמל התעופה, ויצא את גבולות הארץ לצמיתות, ישולמו כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שעל שמו בחו"ל (וזאת אם יחידת הפיקדונות יודעת את פרטי חשבונו), בתוך 30 ימים מהיום שנודע ליחידת הפיקדונות שהעובד עזב את ישראל.
  שימו לב
  עובדים זרים יכולים לקבל מידע אודות סכומי הפיקדון שהופקדו עבורם, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

  שחרור כספי הפיקדון של עובד זר שנפטר

  • כספי הפיקדון של עובד זר שנפטר בטרם עזב את ישראל, ואשר היה זכאי לכספי הפיקדון (כולל עובד שנקנס על שהייה מעבר לתקופה המותרת ברישיונו) יועברו למי שהוכח שהוא בן זוגו.
  • אם לעובד אין בן זוג, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא ילדו.
  • אם לעובד אין ילד, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא הורהו.
  • אם לעובד אין הורה, יעברו כספי הפיקדון למי שנקבע כי הם יורשי העובד.
  • בכל המקרים הללו יש להגיש בקשה ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל , ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
   • אם המבקש פונה באמצעות מיופה כוח יש צורך בייפוי כוח ערוך כדין,
   • צילום דרכון של המבקש,
   • צילום תעודת זהות של המבקש בארץ המוצא,
   • תעודה ציבורית מאומתת כדין המקשרת בין מספר הדרכון שבאמצעותו שהה העובד בישראל לבין מספר תעודת הזהות שלו במדינת המוצא.
   • תעודה ציבורית מאומתת המעידה על הקשר המשפחתי, (בצירוף תרגום נוטריוני).
   • תעודת נישואים (כאשר מדובר בבין זוג),
   • מסמכים מהבנק בהן מצויים פרטי חשבון בנק בחו"ל המתנהל ע"ש המבקש.
  • מי שבקשתו לקבלת כספי הפיקדון נדחתה, יוכל להגיש ערר, כפי שמפורט בהמשך.

  בקשה להפחתת תקופת השיהוי והגשת ערר

  • עובד זר אשר נוכה לו מס בגין שהות ללא היתר, רשאי להגיש בקשה, תוך 3 שנים מתום תקופת שהייתו החוקית על פי אשרת השהייה, להפחתת תקופת השיהוי ביציאה מהארץ הנזקפת לחובתו ולהפחתת הקנס.
   • את הבקשה יש להפנות ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל .
   • במסגרת הבקשה על העובד לשכנע כי לא עזב את ישראל עד תום התקופה המצוינת באשרת השהייה בתום לב, או בשל טעות או בשל הכרח.
   • אם מנהלת תחום פיקדונות תדחה את הבקשה, רשאי העובד להגיש ערר פנימי, תוך 21 יום למנהלת אגף מדור בתשלומים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
   • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי העובד להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
  • במקרה של פטירת העובד הזר וכאשר בקשת בן הזוג או ילדו או הורהו או יורשו של העובד לקבלת הפיקדון נדחתה, רשאי כל אחד מהם להגיש ערר פנימי, בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה.
   • הערר יוגש לאגף מדור התשלומים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
   • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי מי שהגיש את הערר להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
  שימו לב
  הגשת הבקשה להפחתת תקופת השיהוי או הגשת ערר לא תמנע את הרחקתו של העובד מישראל ולא תעכב הרחקה כאמור.

  כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר

  • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר ישמשו למטרת רווחתם ובריאותם של עובדים זרים ולתגבור שירותי טיפול ותמיכה בתינוקות זרים חסרי מעמד בישראל.

  חשוב לדעת

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים