עובד הזכאי לדמי הבראה ולא קיבל אותם במהלך תקופת עבודתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור שנים קודמות שבהן לא שולמו דמי הבראה
תקופת ההתיישנות לפדיון דמי הבראה היא 7 שנים
עם זאת, עובד שסיים את העסקתו לפני יולי 2016 או ינואר 2017 (תלוי במקום עבודתו), זכאי לתבוע בתוך תקופת ההתיישנות של 7 שנים, פדיון דמי הבראה עבור מקסימום 2 שנות עבודתו האחרונות
פדיון דמי הבראה יחושב לעובד לפי שווי יום ההבראה בשנים שבהן לא שולמו דמי ההבראה


עובד שלא קיבל דמי הבראה במהלך תקופת עבודתו (או בחלקה) יכול לתבוע בדיעבד פדיון דמי הבראה עבור שנים קודמות שבהן לא שולמו לו דמי הבראה.

 • לצורך חישוב פדיון דמי ההבראה יש לחשב עבור כל שנה בתקופת ההתיישנות את מספר ימי ההבראה שהעובד היה זכאי להם ולא שולמו לו, ולהכפיל את מספר הימים בשווי יום ההבראה כפי שהיה בשנה בה לא שולמו דמי ההבראה. אם העובד הגיש תביעה לפדיון דמי הבראה לבית הדין, יתווספו לסכום זה גם הפרשי הצמדה וריבית.
 • עובד שעדיין מועסק יכול לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית וזאת בנוסף לדמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
 • עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, למעט עובדים מסוימים שסיימו את העסקתם לפני 08.01.2017 בהתאם למפורט בהמשך.
 • יחד עם זאת, עובד שסיים את העסקתו לפני יולי 2016 או ינואר 2017 (תלוי במקום עבודתו) זכאי לתבוע בתוך תקופת ההתיישנות של 7 שנים, פדיון דמי הבראה עבור מקסימום 2 שנות עבודתו האחרונות.
אזהרה
הארכת התקופה שעבורה אפשר לתבוע דמי הבראה שלא שולמו
ב-08.01.2017 נחתם צו הרחבה המאפשר לעובד שסיים את עבודתו לתבוע את דמי הבראה שלא שולמו עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה ולא להגבילו בתביעה לתשלום דמי הבראה עבור 2 שנות עבודתו האחרונות בלבד.
דוגמה
עובד שלא קיבל כלל תשלום דמי הבראה אך ממשיך להיות מועסק
 • עובד החל לעבוד במקום עבודה מסוים ב-01.08.2007, והוא ממשיך לעבוד בו.
 • העובד מועסק במשרה מלאה
 • במשך כל תקופת העסקתו לא קיבל העובד דמי הבראה.
 • נכון לחודש יולי 2015 (וכל עוד העובד ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה) הוא יכול לתבוע דמי הבראה עבור 7 השנים האחרונות (יולי 2007 - יוני 2014) וזאת בנוסף לדמי ההבראה שלהם הוא זכאי בשנת עבודתו הנוכחית (יולי 2014 - יוני 2015).
 • עבור שנת העבודה הראשונה (אוגוסט 2007 - יוני 2008) הוא זכאי ל-5 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השנייה (אוגוסט 2008 - יוני 2009) הוא זכאי ל-6 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השלישית (אוגוסט 2009- יוני 2010) הוא זכאי ל-6 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה הרביעית (אוגוסט 2010 - יוני 2011) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה החמישית (אוגוסט 2011 - יוני 2012) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השישית (אוגוסט 2012 - יוני 2013) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • עבור שנת העבודה השביעית (אוגוסט 2013 - יוני 2014) הוא זכאי ל-7 ימי הבראה
 • סה"כ זכאי העובד לפדיון של 45 ימי הבראה עבור 7 השנים הקודמות בנוסף לדמי ההבראה השוטפים שהוא זכאי לקבל עבור שנת העבודה הנוכחית (אוגוסט 2014 - יולי 2015) המסתכמים ב-7 ימים.
דוגמה
עובד שקיבל מדי שנה דמי הבראה, וסיים את העסקתו לאחר תשלום דמי ההבראה
 • נניח שהעובד בדוגמה הקודמת קיבל מדי שנה במשכורת חודש יולי את דמי ההבראה שהוא זכאי להם.
 • העובד סיים את העסקתו ב-31.12.2014.
 • העובד זכאי לפדיון דמי הבראה עבור התקופה שממועד תשלם דמי ההבראה האחרונים ששולמו לו ועד למועד סיום העסקתו, שעבורה לא שולמו לו דמי הבראה (החל מאוגוסט 2014 ועד דצמבר 2014).
 • מכיוון שבחודש אוגוסט 2014 החל העובד את שנת עבודתו השמינית הוא זכאי בשנה זו ל-7 ימי הבראה. אולם מאחר שהוא עבד רק בחלק מהשנה (5 חודשים בלבד) הוא יהיה זכאי לחלק היחסי (5/12) של דמי ההבראה.
 • פדיון דמי ההבראה של העובד יסתכמו ב-1,102.50 ₪ (לפי החישוב 5/12 X‏ 7 ימי הבראה X‏ 378 ₪ ליום הבראה נכון למועד סיום העסקתו).
 • סכום זה ישולם לעובד יחד עם משכורתו האחרונה.

מי זכאי?

 • עובד הזכאי לדמי הבראה אך לא קיבל אותם כלל או קיבל רק חלק מהם, כולל עובד שבינתיים הפסיק לעבוד אצל אותו מעסיק.

תהליך מימוש הזכות

 • ככלל המעסיק צריך לדאוג לתשלום דמי הבראה באופן שוטף מדי שנה, ולתשלום פדיון דמי הבראה שטרם שולמו בעת סיום ההעסקה.
 • אם המעסיק מפר את חובתו, ניתן להגיש נגדו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.
 • עובד שעדיין מועסק יכול לתבוע את פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו לשנת עבודתו הנוכחית וזאת נוסף על דמי ההבראה המגיעים לו בשנה השוטפת.
 • עובד שסיים את העסקתו רשאי לתבוע פדיון דמי הבראה כמפורט להלן:
  • מי שמעסיקו לא משתייך לנשיאות ארגון המעסיקים, וסיים את העסקתו לפני 08.01.2017 (מועד כניסת צו ההרחבה לתוקף), יוכל לתבוע בתוך תקופת ההתיישנות של 7 שנים, פדיון דמי הבראה עבור מקסימום 2 שנות עבודתו האחרונות. אם סיים את העסקתו לאחר מועד זה, יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.
דוגמה
 • עובד שאינו משתייך לנשיאות ארגון המעסיקים החל לעבוד אצל המעסיק במאי 2011 במשך 3 שנים מבלי ששולמו לו דמי הבראה, עד לסיום העסקתו ביום 01.05.2014.
 • העובד הגיש תביעה לפדיון דמי הבראה ביום 01.05.15, שנה לאחר סיום עבודתו. למרות שניתן להגיש את התביעה תוך 7 שנים, התקופה שבגינה מותר לעובד לפדות את דמי ההבראה מוגבלת למקסימום שנתיים אחרונות, והעובד יהיה זכאי לפדיון דמי הבראה רק עבוד 2 שנות עבודתו האחרונות בלבד.
 • אילו הגיש העובד את תביעתו ביום 2020 01.05, שש שנים לאחר סיום עבודתו, היה העובד זכאי לפדיון דמי הבראה רק עבור שנת עבודתו האחרונה, שכן תקופת ההתיישנות הנה עד 7 שנים ממועד הגשת התביעה.
דוגמה
 • עובד שאינו משתייך לנשיאות ארגון המעסיקים החל לעבוד אצל המעסיק דצמבר 2014 במשך 3 שנים מבלי ששולמו לו דמי הבראה עד לסיום העסקתו ב 31.12.2017.
 • העובד הגיש תביעה לפדיון דמי הבראה ביום 31.12.2018, שנה לאחר סיום עבודתו. העובד זכאי לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה, והוא יהיה זכאי לפדיון דמי הבראה עבור כל 3 שנות עבודתו.
 • מי שמעסיקו משתייך לנשיאות ארגון המעסיקים וסיים את העסקתו לפני 10.07.2016, יכול לתבוע בתוך תקופת ההתיישנות של 7 שנים, פדיון דמי הבראה עבור מקסימום 2 שנות עבודתו האחרונות. אם סיים את העסקתו לאחר 10.07.2016, יוכל לתבוע פדיון דמי הבראה עבור 7 השנים שקדמו למועד הגשת התביעה.

חשוב לדעת

 • עובד אינו רשאי לוותר על דמי ההבראה או חלק מהם. גם אם עובד נאלץ או הסכים לוותר על הסכומים המגיעים לו, בגלל חוסר הבנה או בלחץ המעסיק, אין להסכמה שלו תוקף מחייב, והוא זכאי לפדיון דמי הבראה עבור תקופות עבודתו בהתאם לתנאים המפורטים לעיל.
 • פדיון דמי הבראה חייבים במס הכנסה, בדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, אולם אינם נכללים בשכר המשמש לחישוב פיצויי פיטורים.
 • עובדים מתחת לגיל 18 פטורים מניכויי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.
 • הנתונים המספריים שצוינו בדוגמאות הנ"ל נכונים לגבי המגזר הפרטי בלבד ולא למגזר הציבורי והמגזר ההסתדרותי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים