הקדמה:

מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבים להפקיד פיקדון חודשי עבור כל עובד זר שהם מעסיקים
גובה הפיקדון בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית יהיה לפחות 710 ש"ח לחודש (נכון לאוגוסט 2016) ויכלול את התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם לעובד
גובה הפיקדון של חברת הסיעוד יורכב מרכיב הפיצויים ורכיב תגמולי מעסיק שעליהן להפריש בהתאם להסכם עם מזמין שירות הסיעוד או בהתאם לצו הרחבה החל עליהן - לפי הגבוה מביניהם
הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון


אזהרה
דף זה עוסק הפקדת פיקדון לעובדים זרים שנכנסו לישראל כדין
למידע על הפקדת פיקדון לעובדים מסתננים ראו הפקדת פיקדון לעובדים זרים מסתננים

על פי תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים), תשע"ו-2016 מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניה ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד חייבים להפקיד פיקדון חודשי בחשבון נפרד בבנק מזרחי טפחות עבור כל עובד זר שהם מעסיקים.

 • ההפקדה לפיקדון מחליפה את התשלומים הסוציאליים הללו בפועל, כלומר, המעסיק יהיה פטור מתשלום זכויות סוציאליות אלה לעובד או לקופות הגמל.
 • חובת ההפרשה של הפיקדון לחשבון הפיקדון חלה החל מחודש העבודה הראשון של העובד הזר.
 • המעסיק אינו רשאי לנכות את סכום הפיקדון משכרו של העובד
 • הפיקדון יינתן לעובד הזר בעת עזיבתו את ישראל לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון
 • החובה חלה על מעסיקים בענף הבניה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית החל מ-01.08.2016, ועל חברות סיעוד החל מ-01.11.2016.

גובה הפיקדון

 • סכום הפיקדון הנו סך התשלומים הסוציאליים שעל המעסיק לשלם עבור ביטוח פנסיוני לעובד זר, פיצויי פיטורים או קופת תגמולים אחרת בהתאם להסכם קיבוצי או צו הרחבה.
 • סכום הפיקדון שעל מעסיקיהם של עובדים זרים בענף הבניין ובעבודה בטכנולוגיה ייחודית להפקיד הוא לפחות 710 ש"ח לחודש לעובד (נכון לאוגוסט 2016).
 • סכום הפיקדון שעל חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים להפקיד יהיה הגבוה מבין שני אלה:
  • סכום הפיצויים (6% מהשכר) ומרכיב תגמולי מעסיק (6.5% מהשכר החל מיום 01.01.2017) שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר כפי שנקבע בצווי ההרחבה או בהסכמים קיבוציים החלים על חברות הסיעוד.
  • סכום הפיצויים ומרכיב התגמול שעל חברת הסיעוד לשלם עבור העובד הזר כפי שנקבע בהסכם בינה לבין מזמין שירותי הסיעוד.
הערת עריכה
לפי המסמך של משרד הכלכלה זה כולל גם את רכיב תגמולי העובד ולא רק תגמולי המעסיק. לפי התקנות ולפי מסמך משרד הפנים זה כולל רק את רכיב תגמולי המעסיק. אבל אז זה מעורר בעיה לאן יופרשו תגמולי העובד?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:51, 11 בספטמבר 2016 (IDT)

אוכלוסיית יעד ותנאים נוספים

 • מי שמעסיק עובדים זרים בענף הבניין
 • מי שמעסיק עובדים זרים בעבודה בטכנולוגיה ייחודית - עבודה בטכנולוגיה ייחודית זו עבודה המבוצעת לפי היתר מיוחד הניתן לעבודה בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל, ואשר ניתן לבצעה רק באמצעות גורם זר.
 • חברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים בסיעוד.

שלבי ההליך

 • כספי הפיקדון יופקדו בחשבון בנק נפרד, המיועד אך ורק למטרה זו, ושמנוהל באמצעות יחידת הפיקדונות במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה.
 • הבנק בו מתנהלים חשבונות הפיקדון הוא בנק מזרחי טפחות (בנק 20, סניף 618).
 • המעסיק יעביר את הפיקדון באמצעות מרכז סליקה בנקאי, המאפשר העברה ממוחשת של תשלומים.
 • במועד תשלום הפיקדון על המעסיק להעביר ליחידת הפיקדונות דווח מקוון, באמצעות מבנה קובץ מוגדר, על תשלום הפיקדון עבור כל עובד זר המועסק. הדיווח יכלול את פרטי המעסיק, פרטי העובד הזר, סכום הפיקדון והתקופה שבעדה שולם הפיקדון.
הערת עריכה
לא מצאתי קישור למרכז הסליקה הבנקאי ולדווח המקוון
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 12:40, 7 בספטמבר 2016 (IDT)
 • על המעסיק או חברות הסיעוד להעביר את הפיקדון לכל המאוחר ב-15 בחודש שלאחר חודש העבודה הרלבנטי.

תשלום כספי הפיקדון לעובד זר

 • עובד זר אשר עזב את ישראל לצמיתות, בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים, ובניכוי הוצאות ניהול החשבון וניכוי מס הכנסה.
 • אם העובד המשיך לשהות בארץ לאחר תום תקופת רישיונו, ינוכה מהפיקדון קנס בהתאם לתקופת שהייתו הבלתי חוקית בארץ ובמקרה של שהייה בלתי חוקית של מעל 6 חודשים, תישלל ממנו הזכות לקבלת הפיקדון.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת אשרת השהייה בארץ אל האפוטרופוס הכללי, וישמשו רווחתם ובריאותם של עובדים זרים ולתגבור שירותי טיפול ותמיכה בתינוקות זרים חסרי מעמד בישראל.
 • למידע נוסף ראו משיכת כספי הפיקדון על ידי עובד זר בענף הבניה, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד.

חשוב לדעת

 • אי תשלום הפיקדון במועד על יד המעסיק, כמפורט למעלה, מהווה הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק להעסקת עובדים זרים.
 • מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה רשאי להטיל הגבלה או סנקציה בגין הפרה זו, ובין היתר הוא רשאי לאסור על אותו מעסיק להעסיק עובדים חדשים.
 • בנוסף עשויה הפרה זו להביא גם לנקיטת הליכים אזרחיים ופלילים כנגד המעסיק.
 • הפקדת הפיקדון אינה פוטרת את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד עבור התקופות שעבורן לא הפקיד לפיקדון.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים