עובדים זרים בענף הבניה,בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, בענף המלונאות , בענף התעשייה ובמוסדות סיעוד, זכאים לקבל בעת יציאתם מהארץ לצמיתות, את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק
סכום הפיקדון יכלול את כספי הפיקדון אשר הופקדו בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%
מכספי הפיקדון של עובד זר ששהה בארץ עד 6 חודשים ללא אשרת שהייה חוקית, ינוכה קנס בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ
עובד זר ששהה בישראל 6 חודשים ומעלה ללא אשרת שהייה חוקית, אינו זכאי לקבל את כספי הפיקדון
למידע נוסף ראו שחרור כספי הפיקדון עבור עובדים זרים, רשות האוכלוסין וההגירה

עובדים זרים בענף הבניה,בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, בענף המלונאות , בענף התעשייה ובמוסדות סיעוד זכאים לקבל בעת יציאתם מהארץ לצמיתות, את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק

 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות, בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים, ובניכוי הוצאות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • עובד זר שנשאר בישראל עד 6 חודשים אחרי שתקופת השהייה הקבועה ברישיונו פגה ועזב את הארץ, יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בניכויי קנס, בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ. עובד זר שנשאר בישראל למעלה מחצי שנה לאחר תום תקופת שהייתו החוקית בארץ, לא יהיה זכאי כלל לכספי הפיקדון.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי העובד הזר, יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת שהייתו החוקית של העובד בישראל, אל האפוטרופוס הכללי וישמשו למטרת רווחתם ובריאותם של עובדים זרים בארץ.
 • עובד זר שקיבל רישיון לישיבת ארעי (א/5 ) ורישיונו בתוקף, או שהוא בעל רישיון לישיבת קבע או בעל אזרחות ישראלית, המעוניין לקבל את כספי הפיקדון שלו, אינו נדרש לצאת מישראל כתנאי להגשת הבקשה.
אזהרה
ביום 12.07.2023 ניתן פסק הדין בבג"ץ 6942/19 בו קבע בית המשפט העליון שההסדר לפיו מנוכה קנס מכספי הפיקדון לעובדים שלא עזבו את הארץ במועד, פוגע בזכות לקניין באופן בלתי מידתי ומשכך הוא אינו חוקתי ויש לבטלו.
יחד עם זאת, בית המשפט העליון דחה למשך 6 חודשים (עד ליום 11.01.2024) את ביטול ההסדר וזאת על מנת לאפשר לכנסת לגבש הסדר חלופי, ובמהלך 6 החודשים הללו ההסדר ממשיך להתקיים וניתן לנכות קנס מכספי הפיקדון.ככל שלא יגובש הסדר חלופי בתום תקופה זו , יבוטל הסדר ניכוי הקנס והכספים שנוכו מכוחו יושבו לעובדים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים?

 • כדי לקבל את כספי הפיקדון על העובד הזר למלא ולהגיש טופס בקשה באחת מ-2 הדרכים הבאות :
 • עובד זר שקיבל רישיון לישיבת ארעי (א/5 ) ורישיונו בתוקף, או שהוא בעל רישיון לישיבת קבע או בעל אזרחות ישראלית, המעוניין לקבל את כספי הפיקדון שלו, אינו נדרש לצאת מישראל כתנאי להגשת הבקשה.

שלבי ההליך

 • לאחר שהבקשה תיבחן ותאושר, תופק הוראת תשלום שתימסר הן לעובד (באמצעות המעסיק, בדוא"ל או בפקס כפי שיבקש העובד), והן לבנק.
 • בעת עזיבת הארץ, ולאחר שהעובד עבר את ביקורת הגבולות בשדה התעופה, על העובד לגשת לעמדת הבנק בנמל התעופה ולהציג את הוראת התשלום שניתנה לו, לצורך קבלת כספי הפיקדון שלו.
 • הכספים יימסרו לעובד במזומן או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק המתנהל על שמו בחו"ל.
 • לעובד שלא הגיש בקשה בנמל התעופה, ויצא את גבולות הארץ לצמיתות, ישולמו כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שעל שמו בחו"ל (וזאת אם יחידת הפיקדונות יודעת את פרטי חשבונו), בתוך 30 ימים מהיום שנודע ליחידת הפיקדונות שהעובד עזב את ישראל.

עובד זר שיצא מישראל לאחר מועד סיום אשרת השהייה שלו

 • עובד זר, העוזב את הארץ לצמיתות לאחר מועד סיום אשרת השהיה שלו, זכאי לקבל את כספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון, בניכוי הוצאות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%, אולם בנוסף ינוכה מסכום הפיקדון גם קנס שגובהו ייקבע לפי אורך התקופה שבה שהה בארץ ללא היתר כחוק.
 • להלן טבלה המציינת את שיעור הקנס מסך הפיקדון בהתאם למספר החודשים בהם שהה העובד ללא היתר חוקי בארץ:
מספר החודשים בהם שוהה העובד בארץ לאחר מועד סיום אשרת השהייה שלו שיעור הקנס באחוזים
2-1 חודשים 15%
3-2 חודשים 25%
4-3 חודשים 35%
5-4 חודשים 50%
6-5 חודשים 65%
מעל 6 חודשים 100%
 • עובד זר ששהה בארץ מעל 6 חודשים לאחר תום מועד סיום אשרת השהייה שלו בארץ, אינו זכאי לקבל את הפיקדון.

עובד זר שאשרת השהייה שלו לא הסתיימה אך עובד בענף שאינו רשום ברישיונו

 • כללי ניכוי הקנס מהפיקדון, המפורטים בטבלה הנ"ל, יחולו גם כלפי עובד זר אשר אשרת השהייה שלו בארץ טרם הסתיימה, אך העובד עובד במשך תקופה העולה על 90 יום בענף העסקה שאינו רשום ברישיונו.

שחרור כספי הפיקדון של עובד זר שנפטר

 • כספי הפיקדון של עובד זר שנפטר בטרם עזב את ישראל, ואשר היה זכאי לכספי הפיקדון (כולל עובד שנקנס על שהייה מעבר לתקופה המותרת ברישיונו) יועברו למי שהוכח שהוא בן זוגו.
 • אם לעובד אין בן זוג, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא ילדו.
 • אם לעובד אין ילד, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא הורהו.
 • אם לעובד אין הורה, יעברו כספי הפיקדון למי שנקבע כי הם יורשי העובד.
 • בכל המקרים הללו יש להגיש בקשה ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל , ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • אם המבקש פונה באמצעות מיופה כוח יש צורך בייפוי כוח ערוך כדין,
  • צילום דרכון של המבקש,
  • צילום תעודת זהות של המבקש בארץ המוצא,
  • תעודה ציבורית מאומתת כדין המקשרת בין מספר הדרכון שבאמצעותו שהה העובד בישראל לבין מספר תעודת הזהות שלו במדינת המוצא.
  • תעודה ציבורית מאומתת המעידה על הקשר המשפחתי, (בצירוף תרגום נוטריוני).
  • תעודת נישואים (כאשר מדובר בבין זוג),
  • מסמכים מהבנק בהן מצויים פרטי חשבון בנק בחו"ל המתנהל ע"ש המבקש.
 • מי שבקשתו לקבלת כספי הפיקדון נדחתה, יוכל להגיש ערר, כפי שמפורט בהמשך.

ערעור

 • עובד זר אשר נוכה לו מס בגין שהות ללא היתר, רשאי להגיש בקשה, תוך 18 חודשים מתום תקופת שהייתו החוקית על פי אשרת השהייה, להפחתת תקופת השיהוי ביציאה מהארץ הנזקפת לחובתו ולהפחתת הקנס.
  • את הבקשה יש להפנות ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל .
  • במסגרת הבקשה על העובד לשכנע כי לא עזב את ישראל עד תום התקופה המצוינת באשרת השהייה בתום לב, או בשל טעות או בשל הכרח.
  • אם מנהלת תחום פיקדונות תדחה את הבקשה, רשאי העובד להגיש ערר פנימי, תוך 21 יום למנהלת אגף מדור בתשלומים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
  • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי העובד להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
 • במקרה של פטירת העובד הזר וכאשר בקשת בן הזוג או ילדו או הורהו או יורשו של העובד לקבלת הפיקדון נדחתה, רשאי כל אחד מהם להגיש ערר פנימי, בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה.
  • הערר יוגש לאגף מדור התשלומים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
  • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי מי שהגיש את הערר להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.

כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר

 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת אשרת השהייה בארץ אל האפוטרופוס הכללי.
 • כספים אילה ישמשו למטרת רווחתם ובריאותם של עובדים זרים ולתגבור שירותי טיפול ותמיכה בתינוקות זרים חסרי מעמד בישראל.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר שיצא מן הארץ והוא לא קיבל אותם, יועברו לאפוטרופוס לאחר 7 שנים מיום יציאתו מישראל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים