הקדמה:

עובד זר בענף הבניה, בענף המלונאות, בעבודה בטכנולוגיה ייחודית ובחברות סיעוד, זכאי לקבל בעת יציאתו מהארץ לצמיתות בהתאם לאשרת השהייה שלו, את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו עבורו על ידי המעסיק
סכום הפיקדון יכלול את כספי הפיקדון אשר הופקדו בתוספת רווחים ובניכוי הוצאות ניהול ומס הכנסה בשיעור 15%
מכספי הפיקדון של עובד זר ששהה בארץ עד 6 חודשים ללא אשרת שהייה חוקית, ינוכה קנס בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ
עובד זר ששהה בישראל 6 חודשים ומעלה ללא אשרת שהייה חוקית, אינו זכאי לקבל את כספי הפיקדון
למידע נוסף ראו נוהל פיקדון לעובדים זרים מס' 9.0.0003 מיום 06.02.2019, רשות האוכלוסין וההגירה

עובד זר המועסק בענף הבניה או בעבודה בטכנולוגיה ייחודית, וכן עובד זר בסיעוד המועסק על-ידי חברת סיעוד, זכאי עם צאתו מהארץ לצמיתות למשוך את מלוא כספי הפיקדון שהופקד על-ידי מעסיקו ושכולל את תנאיו הסוציאליים.

 • החל מיום 01.02.2019 גם מעסיקים של עובדים זרים בענף המלונאות חייבים להפקיד עבורם פיקדון חודשי. העובדים הזרים זכאים לקבל את כספי הפיקדון בעת יציאתם מהארץ לצמיתות, אך אם עובד שהה בישראל באופן לא חוקי, ינוכה קנס מהפיקדון, כמפורט בהמשך.
 • עובד זר שעזב את ישראל לצמיתות, בהתאם לתקופת השהייה הקבועה ברישיונו, יהיה זכאי בעת יציאתו מהארץ, לקבל את מלוא כספי הפיקדון שהופקדו על ידי המעסיק בתוספת רווחים, ובניכוי הוצאות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%.
 • עובד זר שנשאר בישראל עד 6 חודשים אחרי שתקופת השהייה הקבועה ברישיונו פגה ועזב את הארץ, יהיה זכאי לקבל את כספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בניכויי קנס, בהתאם לזמן שהייתו הבלתי חוקית בארץ. עובד זר שנשאר בישראל למעלה מחצי שנה לאחר תום תקופת שהייתו החוקית בארץ, לא יהיה זכאי כלל לכספי הפיקדון.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי העובד הזר, יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת שהייתו החוקית של העובד בישראל, אל האפוטרופוס הכללי וישמשו למטרת רווחתם ובריאותם של עובדים זרים בארץ.

.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים זרים אשר מעסיקיהם הפקידו בעבורם פיקדון כאמור לעיל, והם מועסקים באחד מהענפים הבאים:
  • בענף הבניין.
  • בעבודה בטכנולוגיה ייחודית - עבודה בטכנולוגיה ייחודית זו עבודה המבוצעת לפי היתר מיוחד הניתן לעבודה בטכנולוגיה ובמיכון ייחודיים שאינם בנמצא בישראל, ואשר ניתן לבצעה רק באמצעות גורם זר.
  • בענף הסיעוד ומועסקים על-ידי חברות סיעוד.
  • בענף המלונאות.

למי ואיך פונים?

 • על מנת לקבל את כספי הפיקדון על העובד הזר להגיש טופס בקשה לשחרור כספי הפיקדון ולשלוח אותו ליחידת הפיקדונות ברשות האוכלוסין וההגירה באמצעות דוא"ל: Pikdonot@sa.piba.gov.il.
  • את הבקשה יש לשלוח בטווח של 10-30 יום לפני מועד היציאה מישראל.
  • לטופס הבקשה יש לצרף:
   • צילום דרכון / אשרת שהייה למסתנן
   • צילום כרטיס טיסה

שלבי ההליך

 • לאחר שהבקשה תיבחן ותאושר, תופק הוראת תשלום שתימסר הן לעובד (באמצעות המעסיק, בדוא"ל או בפקס כפי שיבקש העובד), והן לבנק.
 • בעת עזיבת הארץ, ולאחר שהעובד עבר את ביקורת הגבולות בשדה התעופה, על העובד לגשת לעמדת הבנק בנמל התעופה ולהציג את הוראת התשלום שניתנה לו, לצורך קבלת כספי הפיקדון שלו.
 • הכספים יימסרו לעובד במזומן או באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק המתנהל על שמו בחו"ל.
 • לעובד שלא הגיש בקשה בנמל התעופה, ויצא את גבולות הארץ לצמיתות, ישולמו כספי הפיקדון באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק שעל שמו בחו"ל (וזאת אם יחידת הפיקדונות יודעת את פרטי חשבונו), בתוך 30 ימים מהיום שנודע ליחידת הפיקדונות שהעובד עזב את ישראל.

עובד זר שיצא מישראל לאחר מועד סיום אשרת השהייה שלו

 • עובד זר, העוזב את הארץ לצמיתות לאחר מועד סיום אשרת השהיה שלו, זכאי לקבל את כספי הפיקדון שהופקדו לזכותו בחשבון הפיקדון, בניכוי הוצאות ניהול החשבון ומס הכנסה בשיעור 15%, אולם בנוסף ינוכה מסכום הפיקדון גם קנס שגובהו ייקבע לפי אורך התקופה שבה שהה בארץ ללא היתר כחוק.
 • להלן טבלה המציינת את שיעור הקנס מסך הפיקדון בהתאם למספר החודשים בהם שהה העובד ללא היתר חוקי בארץ:
מספר החודשים בהם שוהה העובד בארץ לאחר מועד סיום אשרת השהייה שלו שיעור הקנס באחוזים
2-1 חודשים 15%
3-2 חודשים 25%
4-3 חודשים 35%
5-4 חודשים 50%
6-5 חודשים 65%
מעל 6 חודשים 100%
 • עובד זר ששהה בארץ מעל 6 חודשים לאחר תום מועד סיום אשרת השהייה שלו בארץ, אינו זכאי לקבל את הפיקדון.

עובד זר שאשרת השהייה שלו לא הסתיימה אך עובד בענף שאינו רשום ברישיונו

 • כללי ניכוי הקנס מהפיקדון, המפורטים בטבלה הנ"ל, יחולו גם כלפי עובד זר אשר אשרת השהייה שלו בארץ טרם הסתיימה, אך העובד עובד במשך תקופה העולה על 90 יום בענף העסקה שאינו רשום ברישיונו.

שחרור כספי הפיקדון של עובד זר שנפטר

 • כספי הפיקדון של עובד זר שנפטר בטרם עזב את ישראל, ואשר היה זכאי לכספי הפיקדון (כולל עובד שנקנס על שהייה מעבר לתקופה המותרת ברישיונו) יועברו למי שהוכח שהוא בן זוגו.
 • אם לעובד אין בן זוג, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא ילדו.
 • אם לעובד אין ילד, יועברו כספי הפיקדון למי שהוכח כי הוא הורהו.
 • אם לעובד אין הורה, יעברו כספי הפיקדון למי שנקבע כי הם יורשי העובד.
 • בכל המקרים הללו יש להגיש בקשה ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל Pikdonot@sa.piba.gov.il, ולצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • אם המבקש פונה באמצעות מיופה כוח יש צורך בייפוי כוח ערוך כדין,
  • צילום דרכון של המבקש,
  • צילום תעודת זהות של המבקש בארץ המוצא,
  • תעודה ציבורית מאומתת כדין המקשרת בין מספר הדרכון שבאמצעותו שהה העובד בישראל לבין מספר תעודת הזהות שלו במדינת המוצא.
  • תעודה ציבורית מאומתת המעידה על הקשר המשפחתי, (בצירוף תרגום נוטריוני).
  • תעודת נישואים (כאשר מדובר בבין זוג),
  • מסמכים מהבנק בהן מצויים פרטי חשבון בנק בחו"ל המתנהל ע"ש המבקש.
 • מי שבקשתו לקבלת כספי הפיקדון נדחתה, יוכל להגיש ערר, כפי שמפורט בהמשך.

ערעור

 • עובד זר אשר נוכה לו מס בגין שהות ללא היתר, רשאי להגיש בקשה, תוך 18 חודשים מתום תקופת שהייתו החוקית על פי אשרת השהייה, להפחתת תקופת השיהוי ביציאה מהארץ הנזקפת לחובתו ולהפחתת הקנס.
  • את הבקשה יש להפנות ליחידת הפיקדונות באמצעות דוא"ל Pikdonot@sa.piba.gov.il.
  • במסגרת הבקשה על העובד לשכנע כי לא עזב את ישראל עד תום התקופה המצוינת באשרת השהייה בתום לב, או בשל טעות או בשל הכרח.
  • אם מנהלת תחום פיקדונות תדחה את הבקשה, רשאי העובד להגיש ערר פנימי, תוך 21 יום למנהלת אגף מדור בתשלומים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
  • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי העובד להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.
 • במקרה של פטירת העובד הזר וכאשר בקשת בן הזוג או ילדו או הורהו או יורשו של העובד לקבלת הפיקדון נדחתה, רשאי כל אחד מהם להגיש ערר פנימי, בתוך 21 יום מקבלת ההחלטה.
  • הערר יוגש לאגף מדור התשלומים במנהל שירות למעסיקים ועובדים זרים.
  • אם גם הערר הפנימי יידחה, רשאי מי שהגיש את הערר להגיש עתירה מנהלית, תוך 45 יום לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.

כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר

 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר יועברו אחרי שנתיים מתום תקופת אשרת השהייה בארץ אל האפוטרופוס הכללי.
 • כספים אילה ישמשו למטרת רווחתם ובריאותם של עובדים זרים ולתגבור שירותי טיפול ותמיכה בתינוקות זרים חסרי מעמד בישראל.
 • כספי פיקדון שלא נמשכו על ידי עובד זר שיצא מן הארץ והוא לא קיבל אותם, יועברו לאפוטרופוס לאחר 7 שנים מיום יציאתו מישראל.

חשוב לדעת

חקיקה ונהלים