קטין אשר נולד בישראל להורים תושבי קבע זכאי לקבל מעמד זהה להוריו
הליך רשימת קטין שנולד בבית החולים להורים תושבי קבע מתבצע על ידי העברת המידע באמצעות האחראי על לידת חי בבית החולים
למידע נוסף ראו נוהל רישום לידה בארץ


קטין אשר נולד בישראל להורים תושבי קבע זכאי לקבל מעמד זהה להוריו

 • הליך רשימת קטין שנולד בבית החולים להורים תושבי קבע מתבצע על ידי העברת המידע באמצעות האחראי על לידת חי בבית החולים.
 • הורים תושבי קבע לקטין אשר נולד במקום שאיננו בית חולים יפנו לפקיד הלידות במנהל האוכלוסין הרושם את הודעת הלידה:
  • פקיד הלידות ידרוש נוכחות אישית של שני ההורים, כאשר מדובר בהורים הנשואים זה לזו, והצגת תעודת זהות.
  • פקיד הלידות ידרוש הצגת תעודת רופא או תצהיר מאת מיילדת מוסמכת אשר שטיפלו בלידה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

קטין להורים תושבי קבע שנולד בבית החולים

 • על הורים תושבי קבע לקטין אשר נולד בישראל לפנות לאחראי על לידת חי בבית החולים שבו התבצעה הלידה.
 • האחראי על לידת החי ימלא את הודעת הלידה, לאחר זיהוי ההורים באמצעות תעודות הזהות, ויעביר את המידע למינהל האוכלוסין.
 • כאשר מדובר בשני הורים תושבי קבע, פקיד הלידות במינהל האוכלוסין יבדוק את כניסות ויציאות ההורים מישראל, בכדי לוודא שהם לא העתיקו את מרכז חייהם מחוץ לישראל.
 • לאחר הבדיקה, הילד יירשם כבעל מעמד תושב קבע.
  • אם בבדיקה יתברר שההורים אינם מנהלים מרכז חיים בישראל, עליהם להוכיח מרכז חיים בישראל בפני רשות האוכלוסין וההגירה, כמפורט בהמשך.

קטין להורים תושבי קבע שנולד במקום שאינו בית חולים

 • החובה למסור לרשות האוכלוסין וההגירה הודעה על לידת חי אשר התרחשה מחוץ לבית החולים מוטלת על הוריי התינוק.
 • על ההורים לפנות לפקיד הלידות בלשכת מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, אשר רושם את הודעות הלידה.
 • בכדי להנפיק הודעת לידה, פקיד הלידות ידרוש מההורים לעמוד בתנאים הבאים:
  • נדרשת נוכחות אישית של שני ההורים, אם הם נשואים.
  • הצגת תעודת זהות.
  • הצגת תעודת רופא או תצהיר מאת מיילדת מוסמכת אשר שטיפלו בלידה. אם מסמכים רפואיים אלו חסרים, על ההורים להציג את המסמכים הבאים:
   1. תצהירים מטעם הורי הילד המצביעים על היותה של האם אימו הביולוגית.
   2. אישור רפואי שניתן בידי רופא מוסמך על מעקב אחר הריון, שנערך החל משבוע 28 להריון
   3. אישור רפואי שניתן בידי רופא מוסמך אשר בדק את אם הילוד תוך 48 שעות מיום הלידה.
שימו לב
בהיעדר המסמכים הרפואיים לעיל, נדרש ביצוע בדיקה גנטית שנעשתה על פי צו של בית משפט לענייני משפחה לפי חוק מידע גנטי התשס"א – 2000 ,לשם קביעה כי האם היא אכן אימו הביולוגית של הילד (בדיקת רקמות של אם הילוד והילוד).
 • לאחר מסירת המסמכים הנ"ל תונפק להורים הודעת לידה.
 • כאשר מדובר בשני הורים תושבי קבע, פקיד הלידות במינהל האוכלוסין יבדוק את כניסות ויציאות ההורים מישראל, בכדי לוודא שהם לא העתיקו את מרכז חייהם מחוץ לישראל.
 • לאחר הבדיקה, הילד יירשם כבעל מעמד תושב קבע.
  • אם בבדיקה יתברר שההורים אינם מנהלים מרכז חיים בישראל, עליהם להוכיח מרכז חיים בישראל בפני רשות האוכלוסין וההגירה, כמפורט בהמשך.

הוכחת מרכז חיים בישראל

 • הוכחת מרכז חיים בישראל הוא הליך המנוהל מול רשות האוכלוסין וההגירה, באמצעותו יכול אדם המבקש לקבל מעמד של תושב הקבע או להחזיר מעמד זה שנשלל ממנו, להוכיח כי הוא מנהל מרכז חיים בישראל.
 • כדי להוכיח מרכז חיים בישראל, יידרש אותו אדם להגיש מסמכים וראיות לרשות האוכלוסין וההגירה, אשר ייקבעו על ידי רכז בכיר ברשות האוכלוסין וההגירה. רשימת הדרישות לראיות ולמסמכים תימסר על ידי עובד רשות האוכלוסין וההגירה לידי המבקש במעמד הגשת הבקשה או דרך משלוח בדואר רשום למענו של המבקש, וזאת לאחר ציונם על גבי "בקשה להמצאת ראיות למרכז חיים בישראל".
 • רשות האוכלוסין וההגירה, בדרך כלל, תדרוש את המצאת המסמכים הבאים או חלק מהם כדי להוכיח מרכז חיים בישראל (רשימה זו אינה סגורה, רשות האוכלוסין וההגירה יכולה לדרוש מסמכים נוספים מעבר לרשימה זו, אם הם רלוונטיים לבקשה):
  • חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות.
  • אישור העירייה או המועצה המקומית על מגורים.
  • חשבונות הדירה (אם חשבונות הדירה כלולים בתוך דמי השכירות שמשלם המבקש, יש להמציא מכתב מהמשכיר אשר מציין זאת).
  • אישורים על כיסויים רפואיים (בין היתר, אסמכתאות לחברות בקופות חולים, פנקסי החיסונים של ילדי המבקש, המיקום של המרפאה המטפלת, דפי שחרור מאשפוז, וכו')
  • אישורים על קבלת שירותים במוסדות ממשלתיים.
  • אישורי לימודים מהמוסד החינוכי בו לומדים ילדי תושב הקבע המבקש את החזרת מעמדו (אם לתושב הקבע יש ילדים).
  • אישור מקום עבודה (אם תושב הקבע המבקש את החזרת מעמדו או בן/בת זוגו תלמיד, סטודנט, או מובטל, יש להגיש אסמכתאות אשר מאשרות זאת).
  • תלושי משכורת.
  • אישור ניהול חשבון בנק ופירוט תנועות העובר ושב בחשבון.
  • מסמכי נסיעה ישראליים ומסמכי נסיעה זרים (דרכונים, תעודות מעבר, אישורי כניסה ויציאה, לרבות מסמכים ואישורים מטעם הרשות הפלסטינית).
טיפ
 • בנוסף למסמכים שיידרשו, יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה כל ראיה נוספת שיש בה כדי להעיד על קיום מרכז חיים בישראל.
 • נוהל רשות האוכלוסין להוכחת מרכז חיים בישראל קובע כי אסור לעובד רשות האוכלוסין לבקש מסמכים שאינם רלוונטיים לבקשה ועליו למחוק אותם מהרשימה הנדרשת.
 • יש להגיש את המסמכים הנדרשים בתוך 45 ימים מיום הגשת הבקשה במשרדי רשות האוכלוסין וההגירה.
שימו לב
 • אם המסמכים הנדרשים לא יוגשו לרשות האוכלוסין תוך 45 ימים, רשות האוכלוסין וההגירה תמחק את הבקשה להחזרת המעמד.
 • במקרה זה, עובד רשות האוכלוסין וההגירה ישלח הודעת סירוב ויעדכן במערכת הממוחשבת של רשות האוכלוסין וההגירה את ההחלטה לסרב לבקשה. כמו כן, עובד רשות האוכלוסין וההגירה יעדכן במערכת הממוחשבת כי כל הגשה של בקשה חדשה מטעם אותו תושב קבע מותנת בהמצאת המסמכים החסרים שהתבקשו.
 • יש להגיש את המסמכים המקוריים בצירוף העתק של כל אחד מהמסמכים המוגשים.
 • לאחר הגשת המסמכים המקוריים וההעתקים, עובד רשות האוכלוסין וההגירה ישווה בין ההעתק לבין המסמך המקורי, ואם ימצא כי ההעתק תואם את המקור, הוא יחתום חתימה של "נאמן למקור" על ההעתק, ויחזיר את המסמכים המקוריים אל המבקש.
 • ההחלטה הסופית בבקשה תתקבל על סמך הראיות שהוגשו, הבדיקה שביצעה רשות האוכלוסין וההגירה, ולאחר קיום ראיון עם אותו אדם המבקש להסדיר את מעמדו כתושב קבע.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים