הקדמה:

מעסיק של עובד פלסטיני המועסק בישראל מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ולנקודות הזיכוי שזכאים להן עובדים פלסטינים, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
אם העובד מתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות, המעסיק ינכה משכר העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות המס ולנקודות הזיכוי שזכאים להן עובדים אלה ויעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות מס הכנסה
שימו לב
הכללים המפורטים בדף זה אינם חלים על עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון

מעסיק של עובד פלסטיני המועסק בישראל כדין מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ולנקודות הזיכוי להן זכאי העובד.

 • המעסיק יעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, שיעביר אותם לרשות המסים.
 • אם העובד מתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות, המעסיק יעביר את תשלומי המס ישירות לרשות המסים.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל כדין (לא כולל עובדים המועסקים ביישובים ישראליים ביהודה ושומרון).

שיעור מדרגות המס לעובד

הכנסה שנתית הכנסה חודשית (הכנסה שנתית חלקי 12, לצורך המחשה בלבד) שיעור המס
עד 75,480 ש"ח עד 6,290 ש"ח 10%
75,481- 108,360 ש"ח 6,291- 9,030 ש"ח 14%
108,361- 173,880 ש"ח 9,031- 14,490 ש"ח 20%
173,881- 241,680 ש"ח 14,491- 20,140 ש"ח 31%
241,681- 502,920 ש"ח 20,141- 41,910 ש"ח 35%
502,921- 647,640 ש"ח 41,911- 53,970 ש"ח 47%
647,641 ש"ח ומעלה 53,971 ש"ח ומעלה 50% *
* מדרגה זו אינה קבועה בפקודת מס הכנסה, אולם עפ"י סעיף 121ב לפקודה, מי שהכנסתו השנתית עלתה על 647,640 ש"ח (53,970 ש"ח לחודש), יהיה חייב במס של 3% נוספים בנוסף על מדרגת המס הרגילה (47%) ולכן שיעור המס יעמוד על 50%.


 • מדרגות המס מחושבות על בסיס הכנסה שנתית בלבד.
  • הסכומים בעמודה "הכנסה חודשית" הם בהנחה שההכנסה החודשית זהה בכל חודשי השנה.
  • ייתכנו הבדלים של מספר שקלים בין החישוב על בסיס השכר החודשי והשכר השנתי בשל עיגול הסכומים.

נקודות זיכוי

שלבי ההליך

עובדים שאינם מתגוררים בישראל

 • למעסיקים של עובדים פלסטינים שאינם מתגוררים בישראל (אך מועסקים בה כדין) יישלח בתחילת כל חודש קובץ יומן העסקה.
 • המעסיק יעביר באמצעות הקובץ שקיבל את נתוני דיווח השכר והנוכחות לאגף שירות למעסיקים, עד ל-5 בחודש העוקב.
 • לאחר קליטת הקובץ, תיבדק התקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • למעסיק יישלח משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה ופירוט עובדים ללא דיווח שכר.
 • אם דיווח השכר יימצא תקין (ובהתאם לצורך, יושלמו כל המסמכים הנדרשים), יחושבו ההפרשות והניכויים ולמעסיק תישלח הודעת דוא"ל עם פירוט הנתונים והסכום שעליו לשלם.
 • המעסיק ישלם את תשלומי מס ההכנסה שניכה משכר העובד בהתאם להודעה שקיבל מאגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • על המעסיק להעביר את התשלום עד ל-15 בחודש שבו קיבל את ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

עובדים שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

 • מעסיקים של עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ינכו את תשלומי המס משכר העובדים בהתאם למדרגות המס שצוינו למעלה, ובהתאם לנקודות הזיכוי שהם זכאים להן.
 • המעסיק יעביר את תשלומי המס ישירות לרשות המסים.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים