לא ניתן להורות על מכירת דירה שעוקלה בהוצאה לפועל ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אם אין להם סידור מגורים חלופי
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת הדירה רק אם הוכח שיש להם מקום מגורים סביר או יכולת כלכלית לממן מקום מגורים סביר, או שהזוכה העמיד לרשותם סידור מגורים חלופי
שווי הסידור החלוף ייחשב כהוצאות שנגרמו לזוכה, ויצורפו לחוב בתיק


 • כאשר זוכה מבקש מרשם ההוצאה לפועל להורות על מכירת דירת מגורים של חייב לאחר שהיא עוקלה, חייב רשם ההוצאה לוודא כי לחייב ובני משפחתו קיימת אפשרות לדיור חלופי.
 • לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על הרשם להשתכנע שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:
 1. יהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו מקום מגורים סביר;
 2. יש לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר;
 3. הועמד לרשותם סידור דיור חלופי. (רשם ההוצאה לפועל רשאי לקבוע שהסידור החלופי יהיה בהמצאת דירה אחרת או בתשלום פיצויים או בדרך אחרת).
 • רק אם הוכח שיש סידור חלופי למגוריהם של החייב ובני משפחתו באחת הדרכים הנ"ל, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.

מי זכאי?

 1. דירת המגורים שלו עוקלה במסגרת הליכי ההוצאה לפועל;
 2. הזוכה בתיק הגיש בקשה להורות על מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו ממנה, לשם פרעון החוב.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • החייב יכול להעלות את העניין מיוזמתו מול רשם ההוצאה לפועל בעת הדיון בעניין מכירת הדירה.
 • על החלטה של רשם ההוצאה לפעול בנושא סידור מגורים חלופי ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות ערעור. למידע נוסף ראו ערעור על החלטה למכור את דירת המגורים של חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים