אם הוטל עיקול על דירת המגורים של החייב, והוא לא שילם את החוב תוך 30 יום מיום שנרשם העיקול, ניתן לפנות אותו מהדירה ולמכור אותה לשם פרעון החוב
רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו סידור מגורים חלופי
אם הסידור החלופי כרוך בהוצאות מצד הזוכה בתיק, יצורפו הוצאות אלה לחוב בתיק
הדירה תימכר במכירה פומבית, באותה דרך שמוכרים מקרקעין מעוקלים
צד שלישי שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו


במקרה שעברו 30 יום מיום שנרשם עיקול על דירת המגורים של החייב, והוא לא שילם את החוב, רשאי הזוכה בתיק לבקש מרשם ההוצאה לפועל לצוות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו ממנה.

 • רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות על מכירת הדירה ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני משפחתו הגרים עמו סידור מגורים חלופי.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, לבקשת החייב או מיוזמתו אם החייב מעוניין בכך, להשהות את ההחלטה על מכירת הדירה, לתקופה שתאפשר לחייב למנות לעצמו עורך דין, או לקבל ייצוג מטעם הלשכה לסיוע משפטי אם החייב זכאי לייצוג כזה.
אזהרה
שימו לב - ערך זה אינו רלוונטי למכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא
ערך זה עוסק במכירת דירת מגורים של חייב שעוקלה לאחר שלא שילם את החוב, כאשר החוב אינו נובע ממשכנתא על הדירה עצמה.
למידע על מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא ראו בערך מכירת דירת מגורים במסגרת מימוש משכנתא בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הזוכה בתיק רשאי לבקש למכור את דירת המגורים של החייב לאחר שהיא עוקלה, אם התקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הדירה רשומה על שם החייב;
  2. על הדירה הוטל עיקול ע"י רשם ההוצאה לפועל;
  3. עברו 30 יום מיום שהעיקול נרשם בלשכת רישום המקרקעין;
  4. החייב לא שילם את החוב.

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.

שלבי ההליך

הודעה לחייב

 • לחייב תישלח הודעה שאם לא ישלם את החוב תוך שבעה ימים, יינקטו צעדים למכירת הדירה.
 • אם ישלם החייב את החוב, יורה רשם ההוצאה לפועל על ביטול העיקול. במקרה כזה יימחק העיקול מפנקסי המקרקעין.
 • אם החייב לא ישלם את החוב, יינקטו צעדים למכירת הדירה כמפורט להלן.

הזמנת הצדדים לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל

 • אם ניתן להורות על מכירת הדירה, הרשם יורה על המכירה רק לאחר שהזמין את הצדדים לדיון בפניו. ההזמנה תומצא לידי הצדדים בהמצאה מלאה.
 • בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת המקרקעין ופינוים כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי, אם הוא זכאי לכך.
 • השהיית ההחלטה לצורך מינוי עורך דין לחייב:

בדיקת סידור דיור חלופי לחייב ובני משפחתו

 • לפני שיחליט בעניין מכירת הדירה ופינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו, על רשם ההוצאה לפועל להשתכנע ולוודא שלחייב ולבני משפחתו יהיה סידור מגורים חלופי.
 • רק אם הוכח שיש לחייב ובני משפחתו סידור מגורים חלופי באחת הדרכים הקבועות בחוק, ניתן יהיה להמשיך בהליכי המכירה.
 • למידע נוסף ראו סידור מגורים חלופי לחייב שדירת מגוריו עוקלה ונמכרה בהוצאה לפועל.
 • לאחר הדיון יחליט הרשם אם להורות על מכירת הדירה או לא.

עריכת שומה למקרקעין

 • אם החליט הרשם על מכירת הדירה, יערוך שמאי מוסמך דו"ח המפרט את שווי הדירה.
 • הדו"ח יימסר לזוכה, לחייב ולרשם ההוצאה לפועל.

פרסום הודעה על מכירת הדירה

 • לאחר שעברו 15 ימים לפחות מהמצאת דו"ח השמאי לזוכה ולחייב, תפורסם הודעה על מכירת הדירה.
 • ההודעה תפורסם באחת (או יותר) מהדרכים הבאות:
  1. פרסום ברשומות (הפרסום הרשמי של הודעות רשמיות מטעם מדינת ישראל),
  2. פרסום בעיתון יומי,
  3. פרסום בלוח המודעות של לשכת ההוצאה לפועל,
  4. בכל דרך אחרת שעליה יורה רשם ההוצאה לפועל.

הצעות רכישה מטעם קונים פוטנציאליים

 • מי שמעוניין לרכוש את הדירה רשאי להגיש הצעה לקנייתה.
 • את ההצעה יש להגיש תוך 15 יום מהיום שפורסמה ההודעה על מכירת הדירה.
 • בהצעה יש לפרט את המחיר שאותו ההוא מציע לשלם.
 • להצעה יש לצרף ערבון בסכום של לפחות 10% מהמחיר שאותו הוא מציע
 • אם הקונה הוא הזוכה או בעל משכנתא (אדם שהמקרקעין ממושכנים לטובתו), הוא אינו חייב לצרף ערבון.

מכירה פומבית

 • לאחר שעברו 15 יום מפרסום ההודעה על מכירת הדירה, תיסגר רשימת המציעים.
 • המציעים יוזמנו למכירה פומבית.
 • על כל המציעים להשלים את הערבון שלהם עד לגובה 10% מההצעה הגבוהה ביותר שהוגשה.
 • בתום המכירה יוכרז הקונה, ועליו לשלם את יתרת המחיר תוך שבעה ימים. לאחר התשלום יינתן לו אישור על הקנייה, ובאמצעותו יוכל להעביר את הדירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

העברת כספי המכירה לידי הזוכה

 • הכספים שנגבו במכירה הפומבית יועברו לזוכה.
 • לשם כך על הזוכה להמציא למנהל לשכת ההוצאה לפועל נסח רישום מעודכן.

רישום זכות במקרקעין שלא נמכרו

 • אם לא הוצעה שום הצעת קנייה או הוצעו הצעות קנייה במחיר נמוך, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על שימוש בדירה לצורכי פרעון החוב בכל אחת מהדרכים הבאות:
  1. מסירת החזקה בדירה,
  2. רישום שכירות,
  3. רישום משכנתא על הדירה.

ערעור

חשוב לדעת

 • אם קבע ראש הוצאה לפועל שסידור הדיור החלופי יהיה באמצעות העמדת דירה אחרת למגורים, תשלום פיצויים או בדרך אחרת שמטילה על הזוכה בתיק הוצאות כלשהן, ייחשבו הוצאות אלה כהוצאות שהוציא הזוכה בתיק, והן יתווספו לחוב בתיק. משמעות הדבר כי הכסף שיתקבל ממכירת הדירה ישמש גם לכיסוי הוצאות אלה.
 • צד שלישי שטוען שיש לו זכות בדירה שעוקלה, והזכות אינה רשומה, רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט בבקשה להצהיר על זכותו.
דוגמה
לפני פתיחת הליכי ההוצאה לפועל נגד החייב, נערך חוזה למכירת הדירה מהחייב לקונה. הקונה לא רשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. במקרה כזה אותו קונה רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את הליכי המכירה כדי לאפשר לו לפנות לבית המשפט כדי שיצהיר על זכותו.
 • ביצוע פינוי של חייב מהדירה עשוי להיות כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.
 • מכירת דירת מגורים שעוקלה בהוצאה לפועל מהווה מעשה פשיטת רגל אשר בגינו ניתן להגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל