במקרה שחייב אינו משלם את החוב, ניתן להטיל עיקול על מקרקעין הרשומים על שמו או על זכויות במקרקעין הרשומות על שמו
במקרה שהחייב לא יפרע את החוב תוך 30 יום מיום רישום העיקול, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבקשת הזוכה בתיק להורות על מכירת המקרקעין
כאשר המקרקעין של החייב אינם רשומים על שמו, יכול הזוכה לפנות לבית המשפט המחוזי כדי שיצהיר כי החייב הוא הבעלים ורק לאחר מכן לנקוט הליכי עיקול בלשכת ההוצאה לפועל
רשם ההוצאה לפועל רשאי למחוק את העיקול לאחר שלוש שנים במקרה שלא הוגשה בקשה למכירתם ולא נעשתה בהם שום פעולה
למידע נוסף ראו בקשה לעיקול מקרקעין בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על אחד מהעיקולים הבאים:

 • עיקול מקרקעין של החייב הרשומים על שמו.
 • עיקול זכויות במקרקעין הניתנות לרישום על שם החייב.
 • עיקול זכויות במקרקעין הנובעות מרישום הערת אזהרה על המקרקעין.
 • אם החייב לא יפרע את החוב, ניתן יהיה למכור את המקרקעין שעוקלו, ולפרוע את החוב באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירתם.
 • כאשר המקרקעין של החייב אינם רשומים על שמו, יכול הזוכה לפנות לבית המשפט המחוזי כדי שיצהיר כי החייב הוא הבעלים ורק לאחר מכן לנקוט הליכי עיקול בלשכת ההוצאה לפועל. למידע על הליך זה ראו: עיקול מקרקעין שלא רשומים על שם החייב בהוצאה לפועל.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה בתיק רשאי להגיש בקשה לעיקול מקרקעין של החייב במקרה שהתקיימו שני התנאים הבאים:
  1. לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל הומצאה לחייב האזהרה;
  2. החייב לא פרע את מלוא החוב תוך פרק הזמן הקבוע באזהרה. (חשוב להדגיש - מדובר בפרעון מלא של החוב ולא תשלום על-פי צו התשלומים שנקבע באזהרה. גם אם החייב עומד בצו התשלומים ומשלם מדי חודש את התשלום החודשי על חשבון החוב כפי שנקבע בצו התשלומים, עדין יוכל הזוכה לנקוט הליכי עיקול כנגד רכוש החייב).

למי ואיך פונים

 • על הזוכה להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • הבקשה תוגש על גבי טופס נקיטת הליכים - עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה (טופס 504).
 • יש לסמן את סוג העיקול המבוקש בסעיף 4 ("עיקול מקרקעין") ולסמן ב-X את בקשה מס' 14 ("רישום עיקול מקרקעין") ולמלא את פרטי המקרקעין (גוש, חלקה, תת חלקה).
 • יש לצרף לבקשה נסח רישום (נסח טאבו) או פלט רישום המוכיח כי המקרקעין אכן רשומים על שם החייב.

שלבי ההליך

מתן צו עיקול

מכירת המקרקעין

 • במקרה שעברו 30 יום מיום שנרשם העיקול בלשכת המקרקעין, והחייב לא שילם את החוב, רשאי הזוכה להגיש בקשה למכירת המקרקעין המעוקלים, ורשם ההוצאה לפועל רשאי להיעתר לבקשה.
 • רשם ההוצאה לפועל אינו רשאי להורות מיוזמתו על מכירת המקרקעין -
  • במקרה שהזוכה לא יגיש בקשה למכירת המקרקעין, המקרקעין לא יימכרו, אולם העיקול יישאר. משמעות הדבר כי החייב לא יוכל לבצע עסקאות מסוימות במקרקעין אלה, כגון למכור, להשכיר, למשכן וכו'.
  • במקרה שעברו שלוש שנים מיום הטלת העיקול, והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המקרקעין ולא נעשתה בהם פעולה אחרת, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל את העיקול מיוזמתו. למידע נוסף ראו להלן "ביטול העיקול בשל חוסר מעש מצד הזוכה".

ביטול העיקול ומחיקתו מפנקסי המקרקעין

 • עיקול מקרקעין יבוטל ויימחק מפנקסי המקרקעין בכל אחד מהמקרים הבאים:

ביטול העיקול בשל חוסר מעש מצד הזוכה

 • אם עברו שלוש שנים מיום העיקול, והזוכה לא הגיש בקשה למכירת המקרקעין המעוקלים ולא נעשתה במקרקעין שום פעולה אחרת, רשאי רשם ההוצאה לפועל מיוזמתו לבטל את העיקול.
 • לפני שיחליט על ביטול העיקול חייב רשם ההוצאה לפועל לאפשר לצדדים (לזוכה ולחייב) לטעון את טענותיהם.
 • אם ביטל רשם ההוצאה לפועל את העיקול, יימחק הרישום מפנקסי המקרקעין.

ביטול העיקול לבקשת החייב

ביטול עיקול לאחר תשלום החוב

מחיקת עיקול ביוזמת רשם המקרקעין

 • אם עברו עשר שנים מיום שנרשם עיקול, רשאי רשם המקרקעין למחוק את רישום העיקול מפנקסי המקרקעין, גם אם העיקול לא בוטל בידי רשם ההוצאה לפועל.
 • אם החליט רשם המקרקעין למחוק רישום העיקול, עליו לשלוח הודעה לזוכה (שלטובתו נרשם העיקול) אם מענו ידוע או לפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים.
 • ההודעה תישלח או תפורסם לפחות ארבעים וחמישה ימים לפני המחיקה.
 • זוכה המעוניין למנוע את מחיקת העיקול צריך להגיש לרשם המקרקעין צו להארכת תוקף העיקול, ובמקרה כזה לא יימחק העיקול מהרישום.

ערעור

חשוב לדעת

 • זוכה רשאי לנקוט הליכי עיקול גם אם החייב עומד בתנאי צו תשלומים שהוצא לבקשתו או שנקבע באזהרה, וזאת כל עוד לא פרע את מלוא החוב.
 • ביצוע העיקול בפועל כרוך בהוצאות (כגון תשלום לקבלן המבצע את העיקול בפועל), והוצאות אלה מתווספות לחוב בתיק, שעל החייב לשלם כדי להביא לסגירת התיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים