אם רשם ההוצאה לפועל הטיל עיקול על דירת המגורים שלכם או על מקרקעין אחרים שבבעלותכם, או אם בכוונתו למכור אותה ולפנות אתכם ממנה, עליכם לפעול מיידית
אם עד מתן הצו לא נקטתם שום הליך בתיק ההוצאה לפועל, עליכם להגיש בנוסף גם בקשה להארכת מועד לנקיטת ההליכים שעל חייב לנקוט בשלב פתיחת התיק


למי המדריך רלוונטי?

 • חייב בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. הוטל עיקול על דירת המגורים שלו או על מקרקעין אחרים שבבעלותו;
 2. הזוכה הגיש בקשה למכור את המקרקעין המעוקלים;
 3. הזוכה הגיש בקשה למכור את דירת המגורים שעוקלה, ולפנות משם את החייב.
 • צד שלישי שטוען שהמקרקעין שעוקלו שייכים לו ולא לחייב.

ביטול הצו אם לפני נתינתו לא ניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ביטול הצו במקרה שניתנה לחייב הזדמנות לטעון את טענותיו

ערעור על צו עיקול או על החלטה למכירת המקרקעין

 • כאשר ניתן צו עיקול על מקרקעין וכן כאשר ניתנת החלטה למכירת המקרקעין עומדת בפני החייב אפשרות לערער על ההחלטה.
 • למידע נוסף ראו:

זכויות ייחודיות בשלב של החלטה על מכירת דירת מגורים שעוקלה

 • ההליכים שלהלן מתייחסים לשלב שבו מתקיים דיון (או שהצדדים מוזמנים לדיון) בבקשה של הזוכה למכור את דירת המגורים של החייב, לאחר שהוטל עליה עיקול.
 • הליכים אלה אפשריים רק במקרה של דיון במכירת דירת מגורים ולא במכירה של מקרקעין אחרים.

השהיית החלטה על מכירת הדירה

סידור מגורים חלופי לחייב

אם הדירה או המקרקעין לא שייכים לחייב אלא לאדם אחר

 • אם המקרקעין שעוקלו אינם שייכים לחייב אלא לאדם אחר (צד שלישי), יכול אותו אדם להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים ולפנות לבית המשפט כדי להוכיח את בעלותו.

חשוב לדעת

 • חשוב מאד לפעול במהירות, ובמיוחד תוך פרקי הזמן שנקבעו בהחלטות רשם ההוצאה לפועל או בחוק.
 • אם איחרתם בהגשת בקשה או ערעור, מומלץ להגיש בקשה להארכת מועד. למידע נוסף ראו בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל.
 • אם עד שלב זה לא ביצעתם שום פעולה בתיק ולא הגשתם שום בקשה או התנגדות המתייחסת ישירות לעצם פתיחת התיק (כגון: התנגדות לביצוע שטר, טענת "פרעתי", התנגדות לתביעה על סכום קצוב, בקשה לחקירת יכולת וכו'), ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת בקשות אלה באיחור. הגשת בקשות אלה נחוצה כדי להמשיך ולפעול בתיק ולהימנע מנקיטת הליכים נוספים נגד החייב. למידע על ההליכים שניתן לנקוט בשלב פתיחת התיק ראו הוצאה לפועל - תגובה לפתיחת תיק.
 • חייב בהוצאה לפועל עשוי להיות זכאי לייצוג משפטי חינם ע"י עורך דין באמצעות הלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים. למידע נוסף ראו סיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.
 • אם הנכס שעוקל יימכר, הדבר נחשב למעשה פשיטת רגל אשר בגינו ניתן להגיש נגד החייב בקשת פשיטת רגל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

-->