בית הדין לעבודה קבע כי עובד צריך להוכיח במועד תחילת עבודתו כי יש לו ביטוח פנסיוני פעיל, כדי שיהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתו הראשון
לא ניתן להסתפק בהוכחת קיומו של ביטוח פנסיוני על שמו של העובד ללא הוכחה כי הביטוח פעיל במועד תחילת העבודה

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בירושלים
שם התיק:סעש (י-ם) 61347-06-13
תאריך:02.11.2015
קישור:לקריאת פסק הדין
אזהרה
פסק דין זה ניתן בבית הדין האזורי לעבודה ואינו מהווה הלכה משפטית מחייבת
נכון למועד כתיבת פרטי פסק הדין, סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין הארצי לעבודה או בבית המשפט העליון, ולפיכך טרם ניתנה הלכה מחייבת בסוגיה זו.

רקע עובדתי

 • עובדת הועסקה בחברת שמירה במשך כשנה.
 • לאחר סיום עבודתה, הגישה העובדת תביעה נגד החברה ובין היתר תבעה פיצוי בגין אי הפרשה לביטוח הפנסיוני.
 • העובדת טענה כי מכיוון שהייתה לה קרן פנסיה קיימת לפני שהתחילה לעבוד בחברה, היא זכאית להפרשות פנסיוניות החל מהיום הראשון לעבודתה.
 • העובדת הציגה אישור שהפיקה מאתר משרד האוצר שנועד לגילוי קופות לא פעילות, ובו נרשמו בטבלה שמותיהן של שתי קופות גמל, מבלי שצוין המועד שבו פסקה הקופה להיות פעילה ומבלי שצוינה בה תקופת הפעילות של כל אחת מהקופות.
 • המעסיקה טענה שהעובדת זכאית להפרשות פנסיוניות רק לאחר השלמת 6 חודשי עבודה שכן היא לא הוכיחה קיומה של קרן פנסיה פעילה במועד תחילת עבודתה.

פסיקת בית הדין לעבודה

 • סעיף 6(ה) לצו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קובע כי העובד יהיה זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני לאחר 6 חודשים מתחילת העבודה.
 • עם זאת, עובד שהתקבל לעבודה כשהוא כבר מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מיום העבודה הראשון לעבודתו (במקרה זה ההפרשות יבוצעו רטרואקטיבית לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס, לפי המוקדם מביניהם).
 • סעיף 25.1 וסעיף 25.7 לצו הרחבה בענף השמירה 2009 קבעו הוראה דומה. (בשנת 2014 הוחלף צו זה ואז נקבעה הוראה אחרת כפי שמצוין פסקת "חשוב לדעת" בהמשך דף זה).
 • במקרה האמור העובדת לא מסרה למעסיקה כל מסמך המעיד על כך שהייתה לה קופת פנסיה פעילה במועד תחילת עבודתה.
 • בית הדין דחה את טענת העובדת לפיה היא הייתה מבוטחת בביטוח פנסיוני קודם במועד תחילת עבודתה וכי היא זכאית להפרשות פנסיוניות החל מיום עבודתה הראשון, וקבע כי העובדת זכאית להפרשות פנסיוניות רק לאחר השלמת 6 חודשי עבודה.

משמעות

 • עובד צריך להוכיח במועד תחילת עבודתו כי יש לו ביטוח פנסיוני פעיל כדי להיות זכאי להפרשות לביטוח פנסיוני החל מיום עבודתו הראשון.
 • עובד שלא יוכיח כי יש לו ביטוח פנסיוני פעיל (כולל עובד שיוכיח קיומו של ביטוח פנסיוני מבלי להוכיח את היותו פעיל או את מועד הפסקת פעילותו), יהיה זכאי לביטוח פנסיוני רק לאחר 6 חודשי עבודה.
שימו לב
בענפי תעסוקה מסוימים (כולל בענף השמירה והאבטחה החל משנת 2014) עובדים עשויים להיות זכאים לביטוח פנסיוני במועד מוקדם יותר גם אם לא היה להם ביטוח פנסיוני פעיל לפני תחילת עבודתם. למידע נוסף ראו הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני.

חשוב לדעת

 • עובד יכול להוכיח שיש לו ביטוח פנסיוני פעיל באמצעות הצגת הדוחות הרבעוניים האחרונים שקיבל מהחברה המנהלת את קרן הפנסיה או את ביטוח המנהלים שלו , והמציגים את ההפקדות השוטפות שבוצעו עבורו לביטוח הפנסיוני. כמו כן ניתן לפנות אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולבקש כי תשלח אישור על קיומו של ביטוח פנסיוני פעיל על שם העובד.
שימו לב
בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, על המעסיק חלה חובה לערוך בירור עם עובד חדש, בין בעל פה ובין בכתב, בדבר קיומו של הסדר פנסיוני קודם ולתעדו. לקראית פסק הדין ראו כאן.
שימו לב
צו הרחבה בענף השמירה 2009, בוטל והוחלף בצו הרחבה בענף השמירה והאבטחה 2014. על פי הצו החדש, עובד בתחום השמירה והאבטחה זכאי לביטוח פנסיוני לאחר השלמת חודש עבודה אצל מעסיק או בתום שנת המס (המוקדם מביניהם), וזאת רטרואקטיבית מיום תחילת עבודתו. לפרטים נוספים ראו ביטוח פנסיוני לעובדי שמירה ואבטחה.
 • במקרה אחר, דחה בית הדין הארצי לעבודה בקשת רשות ערעור של עובד, אשר דרש מהמעסיק ביטוח פנסיוני מיומו הראשון לעבודה, וציין בין היתר כי מכיוון שלעובד לא היה הסדר ביטוח פנסיוני פעיל לפני תחילת עבודתו אצל המעסיק, הוא אינו זכאי (לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני) לביטוח מפני אובדן כושר עבודה במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים (לקריאת ההחלטה ראו תיק 61517-01-19).
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח פסק הדין באדיבות אתר נבו.