הפסקת ההפרשות השוטפות לביטוח הפנסיוני עלולה לפגוע בזכויות הפנסיוניות של המבוטח, ובמיוחד בכיסוי הביטוחי
עובד המתחיל עבודה חדשה, ושהיה לו ביטוח פנסיוני קודם, יכול לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות שכבר צבר, וזאת באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות בסכומים קטנים מדי חודש
בקרנות פנסיה חשוב להתחיל בביצוע התשלומים לפני שחלפו 5 חודשים מהמועד האחרון שבו בוצעה הפקדה כלשהי לביטוח הפנסיוני, ובביטוח מנהלים - לפני שחלפו 3 חודשים מההפקדה האחרונה (בהתאם לתנאי הפוליסה)
חשוב להמשיך בביצוע ההפקדות החודשיות או בתשלומי הריסק, עד שהמעסיק החדש יתחיל להעביר בפועל את הסכומים הנדרשים לביטוח הפנסיוני
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן


שימו לב
שמירת הזכויות הפנסיוניות של מי שפוטרו או שהכנסתם נפגעה לאחר חודש פברואר 2020


הפסקת הפרשות לפנסיה (בביטוח מנהלים או בקרנות פנסיה) לתקופה של מספר חודשים (כפי שמפורט בהמשך) עשויה להביא לפגיעה בזכויות הביטוחיות שנצברו (כמו צבירת ותק) ואף לאובדן מוחלט של זכויות מסוימות (כמו כיסוי ביטוחי - אובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות).

 • כל מבוטח בקרן פנסיה שההפרשות לפנסיה עבורו הופסקו (בשל הפסקת עבודה או מסיבה אחרת), זכאי להמשך כיסוי למשך 5 חודשים של ביטוח לאובדן כושר עבודה וביטוח שאירים למקרה של מוות. הביטוח שומר על הכיסוי הביטוחי שהיה קיים בקרן הפנסיה או בביטוח המנהלים ממקום העבודה הקודם.
 • בפוליסות ביטוח של ביטוח מנהלים, נמשך הכיסוי הביטוחי בדרך כלל 3 חודשים לאחר ההפקדה האחרונה (חשוב לבדוק זאת בתנאי הפוליסה).
 • בתום 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרון לקרן הפנסיה או בתום 3 חודשים לביטוח המנהלים נפסקים באופן מיידי הביטוח למקרה אובדן כושר עבודה וביטוח השאירים. (בקופות גמל לרוב אין כיסוי ביטוחי אלא רכיב חיסכון בלבד ועל כן הזכויות הביטוחיות לא נפגעות).
שימו לב
הביטוח ייפסק גם אם בהמשך יופרשו סכומים רטרואקטיבית ל- 3 חודשים מתוך תקופה זו על-ידי המעסיק החדש.
 • כמו כן תקופת האכשרה (הוותק) שצבר העובד בקרן הפנסיה תיפסק. (תקופת אכשרה היא התקופה שבה המבוטח בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים אינו מבוטח בגין מחלה שקדמה להצטרפותו לקרן הפנסיה או לפוליסת הביטוח. בקרנות פנסיה מדובר בתקופה בת 60 חודשים. בביטוח מנהלים יש לבדוק בתנאי הפוליסה). במקרה כזה אם בעתיד (למשל עם התחלת עבודה חדשה) יבקש העובד להצטרף מחדש לקרן הפנסיה, הוא יידרש למלא הצהרת בריאות חדשה, ומאותו רגע תתחיל תקופת אכשרה חדשה, כלומר יהיה עליו להמתין 5 שנים בטרם יכלול הביטוח הפנסיוני גם כיסוי ביטוחי למחלות קיימות, ובביטוח מנהלים יצטרך להמתין תקופה שקבועה בתנאי הפוליסה (בהנחה שהפוליסה כוללת כיסוי ביטוחי למחלות קיימות).
 • הכיסוי הביטוחי עשוי להיפסק, גם אם בפועל התחיל העובד עבודה חדשה תוך פחות מ-5 חודשים, וזאת בכל מקרה שבו לא הועברו בפועל כספים לקרן הפנסיה במשך 5 חודשים (מה שקובע הוא המועד שבו הועברו הכספים אל קרן הפנסיה ולא חודשי העבודה הספציפיים שעבורם מועברים הכספים).
דוגמה
עובד שלקח לו הרבה זמן למצוא עבודה חדשה
 • עובד סיים לעבוד במקום עבודה מסוים בתאריך 31.01.2023.
 • ההפרשות האחרונות שבוצעו לקרן הפנסיה באמצעות מקום העבודה היו בחודש פברואר 2023 (עבור משכורת ינואר).
 • העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש ב-01.12.2023.
 • בתקופת הביניים (פברואר - נובמבר) לא שולם כסף עבורו לקרן הפנסיה.
 • במקרה כזה מאבד העובד את זכויות הוותק שלו, מכיוון שבין ההפקדה האחרונה במקום העבודה הקודם וההפקדה הראשונה במקום העבודה החדש עברו יותר מ-5 חודשים. מסיבה זו יצטרך העובד להתחיל לצבור מחדש ותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות, וייתכן שיצטרך למלא מחדש הצהרת בריאות ולעבור הליך חיתום מחדש.
 • המלצה: בכל מעבר בין עבודות חיוני לשמור על הרצף הביטוחי כמפורט בהמשך.
 • חשוב לשים לב: גם במקרה שפרק הזמן בין הפסקת עבודה אחת ומציאת עבודה חדשה קצר מ-5 חודשים, עשויות הזכויות הפנסיוניות להיפגע. לפיכך גם במקרה כזה חשוב לשמור על רצף הזכויות, כפי שמתואר בהמשך ערך זה.
דוגמה
מעבר מהיר בין מקומות עבודה
 • עובד סיים לעבוד במקום עבודה מסוים בתאריך 31.01.2023.
 • ההפרשות האחרונות שבוצעו לקרן הפנסיה באמצעות מקום העבודה היו בחודש פברואר 2023 (עבור משכורת ינואר).
 • העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש ב-01.05.2023.
 • מכיוון שכבר היה לו ביטוח פנסיוני קודם, חייב המעסיק החדש לבצע עבורו הפרשות לפנסיה עבור כל תקופת עבודתו החל מיומו הראשון לעבודה, כאשר התשלום הראשון מועבר בפועל לאחר 3 חודשי עבודה רטרואקטיבית מיום העבודה הראשון.
 • ההפקדה החודשית הראשונה של המעסיק החדש תהיה על-כן בחודש אוגוסט 2023 (עבור חודשים מאי, יוני ויולי).
 • במקרה כזה מאבד העובד את זכויות הוותק שלו, מכיוון שבין ההפקדה האחרונה במקום העבודה הקודם וההפקדה הראשונה במקום העבודה החדש עברו יותר מ-5 חודשים, למרות שבפועל הוא היה בתקופה של "בין עבודות" במשך 3 חודשים בלבד. מסיבה זו יצטרך העובד להתחיל לצבור מחדש ותק לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות, וייתכן שיצטרך למלא מחדש הצהרת בריאות ולעבור הליך חיתום מחדש.
 • המלצה: העובד צריך להעלות את הנושא מול מחלקת השכר של מקום העבודה החדש כחלק מתהליך הקליטה שלו (למשל, לבקש מהמעסיק להעביר את ההפקדות לפנסיה כבר בחודש העבודה הראשון) ובמקביל להיות אחראי לשמור על הרצף הביטוחי כמפורט בהמשך.

הרעה בתנאי העבודה של עובד המתחיל עבודה חדשה לאחר שרצף ההפקדות לביטוח פנסיוני נקטע

 • אם חלפו 5 חודשים ורצף ההפקדות לביטוח הפנסיוני נקטע מבלי שהעובד ידאג לשמירה על רצף הזכויות, העובד ייחשב כמי שאינו מבוטח בביטוח פנסיוני, וכאשר יתחיל לעבוד במקום עבודה חדש, הוא יהיה זכאי לביטוח פנסיוני במקום עבודתו החדש רק בתום 6 חודשי עבודה.
 • לעומת זאת, אם דאג העובד לשמירה על רצף זכויות (באמצעות הסדר ריסק או באמצעות תשלומים עצמאיים לביטוח פנסיוני) הוא ייחשב כמי שהיה מבוטח בעת קבלתו לעבודה, ועל כן יהיה זכאי לביטוח פנסיוני ממעסיקו החדש כבר מיומו הראשון לעבודה.

עלייה בדמי הניהול במקרה של הפסקת הפקדות רצופות לקרן הפנסיה

 • כאשר רצף הפקדות לקרן פנסיה נקטע (בשל הפסקת עבודה או כשהמעסיק הנוכחי או הקודם לא העביר את ההפקדות במועד), הקרן הופכת ללא פעילה ודמי הניהול עשויים לעלות באופן משמעותי.
 • מומלץ לפנות אל קרן הפנסיה, כדי להסדיר את גובה דמי הניהול.
שימו לב
הפסקת ההפקדות הרצופות עשויה לפגוע בכיסוי הביטוחי של החוסך. ניתן לשמור על רצף הזכויות באמצעות הסדר ריסק או באמצעות הפקדות עצמאיות לקרן הפנסיה. למידע נוסף ראו שמירת זכויות פנסיוניות במהלך הפסקת עבודה.

כיצד אפשר לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות שצבר העובד?

 • עובד המתחיל עבודה חדשה, והיה לו ביטוח פנסיוני קודם, יכול לשמור על רצף הזכויות הפנסיוניות שצבר באמצעות תשלומים חודשיים בסכומים קטנים.
 • האפשרויות העומדות בפני העובד הן:
  1. לבצע הסדר ריסק (תשלומים נמוכים לקרן הפנסיה או לחברת הביטוח, המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים שלו, לתקופה מוגבלת כדי להקפיא את המצב הקיים ולהבטיח כיסוי ביטוחי לתקופה זו);
  2. להפקיד לקרן הפנסיה או לביטוח המנהלים הפקדות חודשיות באופן עצמאי (במקרה כזה ממשיך העובד לצבור זכויות ותק חדשות לכל אורך ההפקדות, וגם מגדיל את החיסכון הפנסיוני כתוצאה מהפקדת הכספים).
אזהרה
כאשר ממשיך המבוטח לבצע הפקדות עצמאיות, גובה הכיסוי הביטוחי יושפע מגובה ההפקדות. הפקדת סכומים נמוכים אמנם תגדיל את החיסכון הפנסיוני אך "השכר המבוטח" (השכר שעל פיו תשלם קרן הפנסיה את קצבת נכות במקרה של אבדן כושר עבודה) עשוי להיות קטן יותר מהשכר שהיה מבוטח לפני הפסקת העבודה הקודמת.
לעומת זאת, הסדר ריסק ישמור על המצב שהיה קיים בעת הפסקת ההפקדות.


שמירה על רציפות הזכויות הקיימות באמצעות הסדר ריסק

 • עובדים המתחילים או עומדים להתחיל לעבוד במקום עבודה חדש, ושהיה להם ביטוח פנסיוני קודם בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים (בין אם מדובר בביטוח עצמאי ובין אם מדובר בביטוח במקום העבודה הקודם) והתשלומים לביטוח הפנסיוני הופסקו (למשל, לאחר הפסקת העבודה במקום העבודה הקודם), יכולים לבצע הסדר ריסק, וכך לשמור על הכיסויים הביטוחים שצברו.
 • תשלום הריסק הוא תשלום של סכום נמוך, השומר על רציפות הזכויות שהיו קיימות בעת הפסקת העבודה.
 • כל עוד ממשיך העובד לשלם את הריסק, הכיסוי הביטוחי (הן עבור אובדן כושר עבודה והן עבור ביטוח שאירים במקרה של מוות) שהיה תקף בעת הפסקת עבודתו הקודמת או הפסקת התשלומים הרציפים לביטוח הפנסיוני, ממשיך לחול. אם אירע לעובד במהלך תקופת הסדר הריסק אירוע מזכה (אובדן כושר עבודה או מוות חלילה), הוא או שאיריו יהיו זכאים לפנסיית הנכות או לפנסיית השאירים, לה היו זכאים אילו האירוע היה קורה בחודש האחרון שבו הופקדו דמי תגמולים מלאים (לפני הסדר הריסק).
 • לאחר שיחדש העובד את ההפקדות החודשיות (באמצעות מקום עבודה חדש או באמצעות הפקדות עצמאיות) תימשך צבירת הוותק בדיוק מהמקום שבו הופסקה לאחר ההפקדה האחרונה, והביטוח הפנסיוני (על כל חלקיו) יימשך באותם תנאים שהיו לפני הפסקת התשלומים השוטפים.
 • בקרנות הפנסיה ניתן לשלם את הריסק גם מתוך הסכומים שנצברו בחיסכון הפנסיוני.
 • במהלך תקופת הריסק לא נצברות זכויות נוספות (גם לא ותק).
 • משך התקופה שבמהלכה ניתן לשלם תשלומי ריסק מוגבל.
 • למידע נוסף ראו הסדר ריסק בביטוח פנסיוני.
שימו לב
הסדר ריסק אוטומטי זמני


צבירת זכויות נוספות באמצעות הפקדות חודשיות שוטפות באופן עצמאי

 • עובדים רשאים להמשיך להפקיד מדי חודש באופן עצמאי כספים לביטוח הפנסיוני.
 • המשך הפקדה באופן עצמאי מגדיל את החיסכון הפנסיוני וגם שומר על רציפות הזכויות (הוותק של המבוטח ממשיך לגדול, והוא ממשיך לצבור תקופת אכשרה לצורך כיסוי ביטוחי למחלות קיימות).
 • יש לבדוק מול חברת הביטוח או קרן הפנסיה את התנאים להפקדה עצמאית ואת המגבלות שחלות עליה (מבחינת גובה הסכום שניתן להפריש והיקף הכיסוי הביטוחי).
אזהרה
כאשר ממשיך המבוטח לבצע הפקדות עצמאיות, גובה הכיסוי הביטוחי יושפע מגובה ההפקדות. הפקדת סכומים נמוכים אמנם תגדיל את החיסכון הפנסיוני אך "השכר המבוטח" (השכר שעל פיו תשלם קרן הפנסיה את קצבת נכות במקרה של אבדן כושר עבודה) עשוי להיות קטן יותר מהשכר שהיה מבוטח לפני הפסקת העבודה הקודמת.
לעומת זאת, הסדר ריסק ישמור על המצב שהיה קיים בעת הפסקת ההפקדות.


אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש לפנות אל קרן הפנסיה או לחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, כדי להסדיר את התשלומים.
 • חשוב לפנות אל קרן הפנסיה או לחברת הביטוח ולהתחיל בביצוע התשלומים לפני שחלפו 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרונה שבוצעה לקרן הפנסיה.

שלבי ההליך

מתי כדאי להתחיל בביצוע תשלומי ריסק או ההפקדות העצמאיות?

 • חשוב להתחיל בביצוע התשלומים בהקדם, ובמיוחד לפני שחלפו 5 חודשים מהמועד האחרון שבו בוצעה הפקדה כלשהי לתוך קרן הפנסיה או לפוליסת הביטוח.
 • אם יעברו 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרון, מבלי שיופקד בקרן הפנסיה או בפוליסת הביטוח סכום כלשהו (תשלום ריסק או הפקדה עצמאית), יאבד העובד את רצף הזכויות.

מתי אפשר להפסיק את ביצוע התשלומים?

 • לצורך שמירת הזכויות, יש לוודא כי המעסיק החדש העביר בפועל את התשלום הראשון (החלק של המעסיק, החלק של העובד ורכיב פיצויים עבור חודשי העבודה הראשונים) אל קרן הפנסיה או לחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, ורק אז הפסקת תשלומי ריסק או הפסקת ההפקדות העצמאיות לא תפגע ברצף הזכויות.
 • חשוב לשים לב: יש פער זמנים בין המועד שבו המעסיק מנכה את חלקו של העובד בתשלומים לביטוח הפנסיוני מתוך השכר, לבין המועד שבו המעסיק מעביר בפועל את התשלומים לחברת הביטוח או לקרן הפנסיה. המועד הקובע הוא המועד שבו הכספים התקבלו ונקלטו בקרן הפנסיה/בחברת הביטוח.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד ב-01.05.2023.
 • בתאריך 01.06.2023 קיבל את שכר חודש מאי, בתאריך 01.07.2023, קיבל את שכר חודש יוני, וב-01.08.2023 קיבל את שכר חודש יולי.
 • מכל המשכורות החודשיות נוכה מדי חודש חלקו של העובד בתשלומים לקרן הפנסיה.
 • בפועל העביר המעסיק את התשלום הראשון לקרן הפנסיה במהלך חודש אוגוסט, כאשר תשלום זה כלל רטרואקטיבית את התשלומים עבור שלושת החודשים הראשונים לעבודה.
 • אם העובד מבצע מדי חודש תשלומי ריסק או הפקדות עצמאיות כדי לשמור על רצף הזכויות, מומלץ שלא יפסיק לבצע את התשלומים או ההפקדות אלא רק לאחר חודש אוגוסט, לאחר שהמעסיק העביר בפועל את ההפקדה הראשונה לקרן הפנסיה.
 • מומלץ לוודא מול קרן הפנסיה שהתשלום הראשון אכן נקלט אצלה, לפני שמפסיקים את תשלומי הריסק או ההפקדות העצמאיות.
 • ניתן להמשיך בביצוע הפקדות חודשיות עצמאיות גם לאחר שהמעסיק החדש התחיל לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני, ובאופן זה להגדיל את החיסכון הפנסיוני ואת קצבת הפנסיה החודשית הצפויה לחוסך לאחר שיגיע לגיל פרישה. הפקדות עצמאיות עשויות לזכות בהטבות מס בנוסף על הטבות המס המוקנות לעובד בגין ההפרשות לביטוח הפנסיוני דרך השכר.

חשוב לדעת

 • כדי להבטיח את רצף הזכויות, מומלץ להפסיק את התשלומים או ההפקדות רק לאחר שהתקבל אישור מקרן הפנסיה או מחברת הביטוח המנהלת את פוליסת ביטוח המנהלים, כי התשלומים אכן הועברו אליה, ונזקפו לזכות החשבון של העובד בקרן/בפוליסה. (ניתן לברר זאת טלפונית מול קרן הפנסיה/חברת הביטוח, לצפות בתנועות בחשבון הפנסיוני באמצעות אתר האינטרנט של הקרן/חברת הביטוח או לבקש אישור בכתב מהקרן/מחברת הביטוח על ביצוע התשלום).

שאלות נפוצות

רצף הפנסיה שלי נקטע. האם אני זכאית באופן מיידי לכיסוי ביטוחי במקום החדש?

לא. אם התחלת לעבוד במקום עבודה חדש והכיסוי הביטוחי שלך כבר לא היה בתוקף, המעסיק החדש חייב לבטח אותך רק כעבור 6 חודשי עבודה. לעומת זאת, אם רצף הזכויות שלך נשמר והתחלת לעבוד במקום העבודה החדש כשהכיסוי הביטוחי שלך עודנו בתוקף, על המעסיק החדש לבטח אותך בביטוח פנסיוני מיומך הראשון בעבודה (בפועל הדבר נעשה כעבור 3 חודשי עבודה באופן רטרואקטיבי).

האם קטיעת הרצף שוללת כיסוי ביטוחי למחלות קיימות במקום העבודה החדש?

כן. אם רצף הזכויות נקטע, הרי שבעת חידוש הביטוח הפנסיוני הוותק מתחיל להיספר מחדש. כלומר, הזכאות לכיסוי ביטוחי עבור מחלות קיימות תתאפשר רק לאחר 5 שנים (60 חודשים) של הפקדות.

האם קטיעת רצף זכויות הפנסיה גורמת לעלייה בגובה דמי הניהול?

ייתכן. אם הרצף הביטוחי כבר נקטע בשל עצירת ההפקדות השוטפות וברצונך לחדש את הכיסוי הביטוחי, קרן הפנסיה או חברת הביטוח אינן מחויבות לתנאי ההצטרפות המקוריים שלך. תחת זאת הן יכולות להתנות את חידוש הכיסוי הרפואי בתנאים חדשים, כמו: הליך חיתום רפואי מחודש, דמי ניהול גבוהים יותר ועוד.

פוטרתי וטרם מצאתי עבודה. האם כדאי להמשיך להפקיד בקרן הפנסיה הקודמת או באחרת?

לצורך שמירת הזכויות שצברת כדאי לשקול ביצוע הסדר ריסק (שמקפיא את המצב מבחינת הזכויות) או לבצע באופן עצמאי הפקדות לקרן הפנסיה או ביטוח המנהלים (דבר שמגדיל גם את החיסכון הפנסיוני וגם את הוותק, אבל כרוך בתשלום גבוה יותר בהשוואה להסדר ריסק). חשוב לברר מראש מהו סכום ההפקדות החודשיות שעליך להפקיד כדי לשמור על הזכויות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.