קרן פנסיה חייבת לשלוח לכל חוסך דו"ח רבעוני ושנתי המפרט את הסכומים שהפקיד בקרן ואת שווים
הדו"ח מאפשר לחוסך לוודא שכל הכספים שהפקיד בעצמו או שנוכו ממשכורתו לצורך ביטוח פנסיוני, אכן הועברו אל הקרן ונקלטו אצלה
למידע נוסף ראו מדריך "איך קוראים את הדוח השנתי של הפנסיה?" באתר משרד האוצר


קרן פנסיה חייבת לשלוח לכל חוסך דו"ח רבעוני ושנתי על מצב החיסכון הפנסיוני שלו.

הדו"ח השנתי

 • הדו"ח השנתי נשלח לחוסכים עד תום הרבעון הראשון של כל שנה (ב- 31 במארס) ובו מידע מרוכז ומפורט אודות החשבון הפנסיוני בגין השנה הקלנדרית שעברה.
 • הדו"ח השנתי מפרט את הסכומים שהפקיד בקרן, את הרווחים שסכומים אלה צברו, את דמי הניהול שנגבו, את שוויו הנוכחי של החיסכון, את התנועות בחשבון (ההפקדות שבוצעו לחשבון, ומשיכות - אם היו), את גובה קצבת הפנסיה הצפוי במקרה של פרישה לגמלאות, את גובה קצבת אובדן כושר עבודה שצפויה במקרה של פגיעה ואת גובה פנסיית השאירים במקרה של מותו של החוסך.
 • הדו"ח השנתי מכיל גם "אישור הפקדות והצהרת הון לשנת המס שנסתיימה". האישור משמש אסמכתא למס הכנסה על הכספים שהופקדו או נצברו בקרן. במקרה שהחוסך נדרש להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה או מבקש החזר מס הכנסה, עליו לצרף לבקשה או לדו"ח את את האישור הנ"ל.

הדו"ח הרבעוני

 • הדו"ח הרבעוני נשלח לחוסכים בדרך כלל עד חודשיים מתום הרבעון האחרון הדו"ח מכיל מידע על רווחי הקרן ועל דמי הניהול שנגבו, וכן פירוט יתרות ופירוט תנועות בחשבון (הפקדות ומשיכות) שבוצעו ברבעון האחרון.
שימו לב
דחיית מועד הדוח הרבעוני בשל מלחמת חרבות ברזל
בשל מלחמת חרבות ברזל, הדוח עבור רבעון מס' 3 בשנת 2023 (הרבעון שהסתיים ב-30.09.2023) יכול להישלח לחוסכים תוך 90 יום, כלומר עד סוף דצמבר 2023. ראו חוזר רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מיום 23.10.2023.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • הדו"ח הרבעוני נשלח ארבע פעמים בשנה (בחודשים אפריל, יולי, אוקטובר וינואר) ומתיחס לשלושת החודשים שקדמו לתאריך הדו"ח.
  • הדו"ח השנתי נשלח בסביבות חודש מרץ ומתיחס לשנת המס הקודמת.

חשוב לדעת

טיפ
חשוב להשוות בין הסכומים שנוכו מהשכר (והמפורטים בתלוש השכר) והסכומים שהופקדו בפועל (והמפורטים בדוח של קרן הפנסיה) כדי לוודא שהמעסיק העביר את כל הסכומים שאותם הוא חייב להעביר אל קרן הפנסיה.
 • אם יש הבדל בין הסכומים יש לפנות בהקדם הן אל המעסיק והן אל החברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני, כדי להסדיר את העניין בהקדם.
 • סכומים שהועברו על-ידי המעסיק אך אינם מופיעים בדו"ח השנתי נחשבים כסכומים שלא הועברו לביטוח הפנסיוני, ולכן לא יזכו את העובד בזיכוי ממס הכנסה ובנוסף לא יהיו חלק מהחיסכון הפנסיוני (דבר שיפחית את גובה קצבת הפנסיה החודשית שאמור העובד לקבל לאחר פרישתו, את קצבת הנכות (פנסיית נכות) שהוא אמור לקבל במקרה של נכות ואת פנסיית השאירים אמורים לקבל יקיריו לאחר מותו).
 • חשוב לעדכן את הפרטיים האישיים (כגון: כתובת, מספר טלפון ודוא"ל) בנספח המצורף לדו"ח.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.