ניתן להגיש ערר על ההחלטה להרחיק לצמיתות, במשך 14 ימים מהיום שהתקבלה ההודעה על החלטת ההרחקה אצל הורי התלמיד
ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד ההחלטה לדחות את הערר


ניתן להגיש ערר על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות ממוסד החינוך בו הוא לומד. את הערר יש להגיש בתוך 14 ימים מיום שהתקבלה ההודעה על הרחקת התלמיד לצמיתות אצל הורי התלמיד.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תלמידים שהתקבלה החלטה להרחיק אותם לצמיתות מהמוסד החינוכי בו הם לומדים.

הרחקה לצמיתות

שלבי ההליך

 • ניתן להגיש ערר על ההחלטה להרחיק לצמיתות במשך 14 ימים מיום שהתקבלה ההודעה על החלטת ההרחקה אצל הורי התלמיד.
 • במקרה שהוגש ערר במועד, יתקיים דיון בפני ועדת שימוע מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-14 יום מיום הגשת הערר.
טיפ
בקרב חברי וועדת השימוע חייב להיות ראש מועצת התלמידים המחוזית או סגנו ונציג ארגון ההורים הארצי (אלא אם יבקשו התלמיד או הוריו שאותם נציגים לא ישתתפו בדיון). כמו כן כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי לחינוך מיוחד במסגרת חינוך רגילה, יזמין מנהל המחוז גם מפקח לחינוך מיוחד.
 • במקרה של נסיבות ונתונים רגישים אודות התלמיד, שחשיפתם שלא לצורך קבלת ההחלטה עשויה לפגוע בפרטיותו של התלמיד, ישקול יו"ר ועדת השימוע את הדרך שבה יובאו הנתונים והנסיבות בפני יתר הנציגים, לרבות נציגי הוועדה שאינם עובדי משרד החינוך. נסיבות ונתונים רגישים עשויים להיות:
  1. הרגליו המיניים של התלמיד
  2. מצבו הבריאותי של התלמיד
  3. מצבו הכלכלי של התלמיד
  4. דעותיו ואמונותיו של התלמיד

הדיון בערר

 • יו"ר ועדת השימוע יקיים את הדיון בועדת השימוע במועד שנקבע, בכל הרכב שהוא, בתנאי שנשלחה הודעה בדואר רשום על מועד הדיון לכל הנציגים בועדה ולהורי התלמיד. לתלמיד ולהוריו אין זכות למועד נוסף, בתנאי שהוזמנו לדיון כנדרש.
 • במקרה של הורים פרודים או גרושים די בהופעתו של הורה אחד לדיון כדי שהדבר ייחשב כמתן הזדמנות נאותה לטעון בעניין, בתנאי שההורה הנעדר הוזמן כנדרש.
 • במקרה שבו ההורה או התלמיד אינם שולטים בשפת הלימוד העיקרית במוסד החינוך, יוזמן מתורגמן או אדם אחר השולט בשפה הנלמדת במוסד החינוך ובשפה שההורים דוברים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.
 • במקרה שבו הורי התלמיד או התלמיד הם חירשים או כבדי שמיעה יוזמן לדיון מתורגמן לשפת הסימנים או אדם הבקי בשפת הסימנים. ההורים יכולים להביא אדם כזה מטעמם.
 • ההורים יכולים לבקש לצרף לדיון אדם נוסף מטעמם. אדם זה יוכל להשמיע את דעתו או נימוקיו בפני הועדה בתנאי שיתקיימו התנאים הבאים:
  1. קיימות נסיבות חריגות ומיוחדות המצדיקות זאת (למשל, אדם המכיר היטב את התלמיד או משפחתו, או את הסוגיה שבגללה שוקלים להרחיק את התלמיד, גורם מקצועי מתחום החינוך, וכד').
  2. ההורים הודיעו על רצונם לצרפו לדיון מראש, זמן סביר לפני הדיון.
  3. מנהל המוסד החינוכי יאפשר לו להשמיע את נימוקיו רק לאחר ששמע את ההורים ואת התלמיד.

החלטה בערר

 • ההחלטה בערר תינתן על-ידי יו"ר ועדת השימוע, לאחר שישמע את הורי התלמיד והתלמיד ולאחר שישמע את מפקח המחוז או את המפקח הכולל האחראי על מוסד החינוך או את מנהל מוסד החינוך וכן את דעות הנציגים שהוזמנו לדיון בוועדה.
 • כאשר מדובר בתלמיד זכאי שילוב או בתלמיד זכאי חינוך מיוחד הלומד במוסד חינוך רגיל, על יו"ר ועדת השימוע לבחון את הפעילות של המוסד החינוכי לשילובו של התלמיד ואת השיקולים להפנייתו לוועדת השמה.
 • יו"ר ועדת השימוע יודיע בכתב על החלטתו בערר תוך 3 ימים מתום הדיון בוועדת השימוע.
 • ההודעה על ההחלטה בערר צריכה לכלול את הפרטים הבאים:
  1. תוכן ההחלטה (קבלה או דחייה של הערר)
  2. התשתית העובדתית
  3. נימוקי ההחלטה, אשר יתייחסו לטענות התלמיד, הוריו ונציגם ולתשובות המוסד החינוכי לטענותיהם. נימוקי ההחלטה צריכים להתייחס גם לבדיקת חלופות חמורות פחות ולשיקולים מדוע לא לנקוט אותן.
  4. יש לציין בהודעה שניתן לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים על ההחלטה להרחיק את התלמיד לצמיתות.

מועד ביצוע ההרחקה

 • במקרה שהוגש ערר לא ניתן להרחיק את התלמיד עד לקבלת ההחלטה בערר להרחיקו לצמיתות.

הגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים

 • ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על החלטת ועדת השימוע.

חשוב לדעת

 • תלמיד בכיתות י'-י"ב שהורחק ממוסד החינוך בסמוך למועד בחינות הבגרות, זכאי להיבחן בבחינות הבגרות בבית הספר ממנו הורחק באותה השנה.
 • במקרה שקיבלה רשות החינוך המקומית (או מפעילת מוסד החינוך שאינה רשות מקומית) הודעה על החלטתו של מנהל המוסד החינוכי להרחיק תלמיד לצמיתות, תיערך הרשות לשיבוצו של התלמיד במוסד חינוך אחר.
 • רשות החינוך המקומית תודיע להורי התלמיד את פרטי המוסד החינוכי אליו מועבר התלמיד לאחר קבלת החלטת מנהל המחוז.
 • לא ניתן להרחיק את התלמיד עד לקבלת ההחלטה בערר להרחיקו לצמיתות. במקרה שבו הוחלט להרחיק את התלמיד באופן מיידי, ניתן להרחיקו גם לפני קבלת ההחלטה בערר. למידע נוסף ראו הרחקת תלמיד ממוסד חינוך לצמיתות ובאופן מיידי.
 • למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים