החל מיום 01.07.2015 לא ניתן יותר למשוך כספים מקופות גמל לא פעילות לפני המועד הקבוע בפוליסה או בחוק, מבלי לשלם מס
יחד עם זאת, תיקון לחוק והתקנות שנקבעו בעקבותיו מאפשרים, בהתאם לתנאים, למשוך כספים ללא מס מקופות גמל או מקרנות פנסיה ותיקות ולא פעילות שהיתרה בהן היא עד 8,000 ₪
ניתן לבדוק אם קיימות קופות גמל לא פעילות על שם העמית באתר משרד האוצר
לשאלות ובירורים ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון, בטלפון 3002*


ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין, מחוייבת במס בשיעור של 35% מהסכום הנמשך.

 • יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 23(ב)(1א) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, חוסך (עמית) בקופת גמל או בקרן פנסיה ותיקה (שנפתחה לפני 1995) שסכום הכסף בחשבונותיו באותה קופה אינו עולה על סכום של 8,000 ₪, יכול למשוך את הכסף מבלי לשלם מס.
 • כמו כן, מי שקיימים מספר חשבונות על שמו, רשאי למזג את הכסף מהחשבון הקטן לחשבון אחר.
 • מי שיבחר להשאיר את הכספים בקופת הגמל, החל משנת 2016 החברה המנהלת של הקופה תהיה רשאית לגבות ממנו דמי ניהול בסכום של 6 ₪ לחודש (72 ₪ בשנה, במקום שיעור שנתי מירבי של 1.05% מהחיסכון).

מי זכאי?

 • עמית (שכיר או עצמאי) בקופת גמל או בקרן פנסיה ותיקה (קרן פנסיה שנפתחה לפני 1995) שמתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:
  1. מיום 01.01.2014 ואילך לא הופקדו כספים לחשבונו בקופה ולא הועברו לחשבונו או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת.
  2. היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו באותה קופה אינה עולה על 8,000 ₪ במועדים אלה:
   • 31 בדצמבר 2015, אם העמית הגיש את הבקשה למשוך את הכספים בתקופה שבין 01.01.2016 ל-31.03.2017.
   • 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה העמית ביקש למשוך את הכספים, אם הגיש את הבקשה ב-1 באפריל ואילך בשנה זו.
   • 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה שלפני השנה שבה הגיש את הבקשה למשיכת הכספים, אם הגיש את הבקשה עד ליום 31 במרץ בשנה זו.
דוגמה
 • לעמית יש קופת גמל שמיום 01.01.2014 לא הופקדו ולא הועברו אליה או ממנה כספים.
 • נכון ליום 31.12.2015, היו בקופה 3 חשבונות: אחד בסך 3,000 ₪ ושניים בסך 2,500 ₪ כל אחד.
 • היות שב-31.12.2015 היתרה לא עלתה על 8,000 ₪, העמית היה יכול למשוך את הכספים מהקופה מבלי לשלם מס, אם הגיש את הבקשה למשיכת הכספים בתקופה שבין ה-01.01.2016 ל-31.03.2017.
 • אם בכוונתו להגיש את הבקשה למשיכת הכספים בתקופה שבין ה-01.04.2023 ל-31.03.2024, עליו לוודא שביום 31.12.2022 היתרה בחשבונות לא עלתה על 8,000 ₪, כדי שלא יחוייב בתשלום מס.
דוגמה
 • לעמית יש 2 חשבונות קופות גמל בחברות שונות העומדות בתנאים שצוינו: קופת גמל אחת עם חשבון בסך 7,000 ₪ ושנייה עם חשבון בסך 6,500 ₪.
 • העמית יכול למשוך את הכספים משני החשבונות, היות שבכל אחת מקופות הגמל סך הכספים לא עלה על סכום של 8,000 ₪.
 • אם שני החשבונות היו מתנהלים באותה חברה, הוא לא היה יכול למשוך אותם בפטור ממס, מכיוון שסך חשבונותיו באותה קופה היו עולים על 8,000 ₪.


תהליך מימוש הזכות

הגשת הבקשה

 • יש לפנות אל החברה המנהלת את קופת הגמל או את הקרן ולהגיש בקשה למשיכת הכספים.
 • יש למלא טופס בקשה למשיכת הכספים חתום על ידי העמית, שקישור אליו מוצג בדף האינטרנט הרלוונטי של החברה.
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
  • העתק מתעודת הזהות של העמית.
  • אסמכתא מהבנק או העתק המחאה מבוטלת הכוללים את פרטי חשבון הבנק של העמית שהכספים יועברו אליו.
 • לרוב ניתן להגיש את הבקשה גם לאחד מסניפי הבנק המתפעל של קופת הגמל בצירוף המסמכים שצוינו.

משיכת הכספים

 • המשיכה תתבצע תוך 10 ימי עסקים מהיום שבו העביר העמית את הבקשה.
 • במקרה של איחור בהעברת הכספים לעמית, תשלם הקופה ריבית פיגורים בשיעור פריים + 4.5 אחוז.

מוקד פניות

 • לשאלות ומידע נוסף ניתן לפנות ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון, במספר הטלפון: 3002*
 • המוקד זמין בימים א'-ה' בין השעות 09:00-16:00.

מקרים נוספים המזכים בפטור ממס

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים