עמיתים שלקרוב משפחתם נקבעה נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 75% ומעלה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון
הזכאות מותנית בכך שהפגיעה או המחלה שגרמה לנכות אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

  • עם זאת, עמיתים שכירים או עצמאים שלקרוב משפחתם נקבעה נכות לצמיתות, עשויים להיות זכאים למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון מבלי לשלם מס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
  • מי שנכותם נקבעה על-ידי המוסד לביטוח לאומי או הרשות לזכויות ניצולי השואה יצרפו צילום של פרוטוקול הוועדה הרפואית שקבעה את אחוזי הנכות.
  • בשאר המקרים יש לצרף עותק "נאמן למקור" של האישור מטעם הגוף המוסמך שקבע את הנכות הרפואית על-פי החוק.
  • מגישים את הטופס בצירוף האישור למשרדי פקיד השומה הסמוך למקום המגורים (אם לא נדרש עותק "נאמן למקור", ניתן לשלוח את המסמכים באופן מקוון או בפקס).
  • אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.

מצבים נוספים המזכים בפטור

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים