הקדמה:

עמיתים שלקרוב משפחתם נקבעה נכות רפואית בשיעור של 75% ומעלה עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון
הזכאות מותנית בכך שהפגיעה או המחלה שגרמה לנכות אירעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

מצבים נוספים המזכים בפטור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים