עמיתים המושכים כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס במקרה שהיו להם הוצאות רפואיות גבוהות ששילמו עבור עצמם או עבור קרוב משפחה
הוצאות בגין טיפולי שיניים אינן נלקחות בחשבון לצורך קביעת הזכאות

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

 • יחד עם זאת, אם לעמית היו הוצאות רפואיות גבוהות ששילם עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו, העמית עשוי להיות זכאי למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון מבלי לשלם מס.

מי זכאי?

 • עמית שכיר או עצמאי, בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור עצמו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו ושל בן/בת זוגו.
  • ההוצאות הרפואיות (למעט הוצאות על טיפולי שיניים) שהוא נדרש לשלם בשנת המס עבור קרוב משפחתו גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית הכוללת שלו, של הקרוב שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בני הזוג של העמית ושל קרוב המשפחה.
 • קרוב משפחה מוגדר כאחד מאלה: בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג, ובן הזוג של כל אחד מהקרובים הללו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
 • בטופס יש לרשום, בין היתר, את הפרטים הבאים:
  • סך ההוצאות הרפואיות ששולמו או ישולמו בשנת המס על-ידי העמית עבור עצמו או עבור קרוב משפחתו.
  • סך ההכנסות של העמית, בן/בת זוגו וילדיו הקטינים בשנת המס.
  • סך ההכנסות של קרוב המשפחה ובן/בת זוגו בשנת המס (אם הבקשה מוגשת בגין קרוב המשפחה).
 • אל טופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • אישורים מקוריים רלוונטיים המעידים על הכנסות ונכסים, לרבות קופות גמל אחרות.
  • אישורים מקוריים על המצב הרפואי וההוצאות הרפואיות על שם העמית או קרוב משפחתו.
 • את הטופס והמסמכים מגישים ללשכת פקיד השומה שמשתייכים אליה.
 • אם הבקשה אושרה על-ידי פקיד השומה, ניתן לפנות עם האישור לקופת הגמל ולבקש למשוך את הכספים.
 • הסכום שניתן יהיה למשוך מקופת הגמל לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות.

מצבים נוספים המזכים בפטור

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים