הקדמה:

עמיתים שהכנסותיהם (כולל הכנסות בני זוגם) אינן עולות על שכר המינימום בחודש מסוים עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה במשיכת כספי קופת גמל לפני מועד הפרעון
עמיתים שיש להם ילד שטרם מלאו לו 18 יהיו זכאים לפטור אם הכנסותיהם אינן עולות על פעמיים שכר המינימום

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין מחוייבת בתשלום מס הכנסה בשיעור של 35%.

 • יחד עם זאת, על-פי סעיפים 34(ב)(2) ו-38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל), עמיתים שהכנסותיהם אינן עולות על שכר המינימום בחודש מסוים (או כפליים שכר המינימום למי שיש לו ילד שטרם מלאו לו 18), עשויים להיות זכאים למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפרעון מבלי לשלם מס.
 • הסכום הפטור ממס שיהיה ניתן למשוך הוא בשיעור ההפרש שבין הכנסותיו החודשיות של העמית לסכום שכר המינימום (או כפליים סכום שכר המינימום לעמית שיש לו ילד) - בכל חודש שהזכאות תהיה תקפה לגביו.

מי זכאי?

 • עמית שכיר או עצמאי, שאין לו ולבן/בת זוגו הכנסות העולות על סכום שכר המינימום בחודש מסוים.
 • עמית שיש לו ילד שטרם מלאו לו 18 יהיה זכאי אם אין לו ולבן/בת זוגו הכנסות העולות על פעמיים שכר המינימום.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לקופת הגמל על גבי טופס בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
 • בטופס העמית יצהיר כי באותו חודש גובה הכנסותיו והכנסות בן/בת זוגו (כולל הכנסות של ילדיו הקטינים) מכל מקור שהוא, אינן עולות על סכום שכר המינימום (או כפליים שכר המינימום אם ישנו ילד שטרם מלאו לו 18), ויציין מהו סכום ההכנסות.
 • בנוסף עליו לפרט אלו נכסים יש ברשותו וברשות בן/בת זוגו (כולל חשבונות בנק, חסכונות וקופות גמל).
 • לבקשה יצורפו מסמכים המאשרים את הפרטים (כגון תדפיס חשבון הבנק).
 • מי שאושרה לו הזכאות למשיכת הכספים, פרטיו יועברו למס הכנסה.
 • בתוך 60 ימים מתום החודש שבו הוגשה הבקשה, קופת הגמל תשלם לזכאי מהתגמולים העומדים לזכותו את ההפרש שבין סכום שכר המינימום (או כפליים סכום שכר המינימום לעמית שיש לו ילד) לבין סכום הכנסותיו.
 • הזכאות תהיה בתוקף למשך חודשיים נוספים אחרי החודש שלגביו הוגשה הבקשה (אלא אם כן הוגשה בינתיים הצהרה מתקנת של העמית או שניתנה הודעה מטעם מס הכנסה על שינוי בזכאות).
 • בתום כל תקופת זכאות (כלומר כל 3 חודשים) העמית יהיה רשאי להגיש בקשה חדשה.

מצבים נוספים המזכים בפטור

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים