פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה עקב העדפת ממלאת המקום, עשויים להוות אפליה מטעמי הורות והיריון
אסור למעסיק לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך 60 הימים בהם מוגנת העובדת מפיטורים לאחר חזרתה מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה
אסור למעסיק לפגוע במשרתה ושכרה של עובדת במשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה
לאחר חזרתה של העובדת מחופשת הלידה אסור למעסיק לפדות בכסף את התקופה המוגנת לפיטורים (כלומר לא להעסיק אותה, אך לשלם לה את השכר)

פרטי פסק הדין

ערכאה:בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב
שם התיק:סעש (ת"א) 36109-06-13‏ ‏
תאריך:25.11.2015
קישור:לקריאת פסק הדין

רקע עובדתי

 • עובדת שהועסקה כעורכת המגזין של המהדורה הצרפתית בעיתון "המודיע" יצאה לחופשת לידה.
 • בעת ששהתה העובדת בחופשת לידה, הודיע לה עורך הדין של העיתון שהוחלט לפטר אותה מעבודתה, שכן המעסיק (העיתון) מעדיף להמשיך ולהעסיק את העובדת המחליפה שמילאה את מקומה במהלך חופשת הלידה, וזאת מכיוון ששכרה נמוך יותר.
 • המעסיק הציב לעובדת שתי אפשרויות לגבי המשך העסקתה:
  • אפשרות א' - העובדת תתפטר מיוזמתה מיד עם תום חופשת הלידה וב"תמורה" ישלם לה המעסיק פיצויי פיטורים מלאים בנוסף לשכר עבור חודשיים.
  • אפשרות ב' - העובדת תחזור לעבודה בתפקיד אחר מזה שהועסקה בו לפני חופשת הלידה, וזאת למשך 45 ימים שבסיומם תפוטר (בעבר התקופה שבמהלכה אסור היה לפטר עובדת שחזרה מחופשת לידה היתה 45 יום. כיום עומדת תקופה זו על 60 יום).
 • לאחר חופשת הלידה חזרה העובדת לעבודה בתפקיד כתבת במקום עורכת המהדורה בצרפתית. בנוסף, ובניגוד להבטחת המעסיק, שכרה הקבוע נפגע מכיוון שלא קיבלה תוספת בגין כתיבת כתבות, כפי שקיבלה בתפקידה הקודם לפני חופשת הלידה.
 • לאחר שחזרה לעבודה ולפני שחלפה התקופה שבה אסור לפטר עובדת לאחר חופשת הלידה, נמסרה לעובדת הודעה מוקדמת לפיטורים.
 • העובדת הגישה תביעה לתשלום פיצויים בגין הפרת הוראות חוק עבודת נשים והפרת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

פסיקת בית הדין האזורי לעבודה

איסור פיטורים ופגיעה בשכר עובדת שחזרה מחופשת לידה

 • שתי האפשרויות שניתנו לעובדת לפני חזרתה לעבודה מהוות הפרה של חוק עבודת נשים:
 • האפשרות הראשונה מהווה הפרה של ההלכה שלפיה אין להתיר למעסיק לפדות בכסף (כלומר לא להעסיק את העובד אך לשלם לו שכר עבור אותה תקופה) את התקופה של 60 יום שלאחר החזרה מחופשת הלידה שבמהלכם אסור לפטר את העובד/ת.
 • האפשרות השנייה מהווה הפרה של סעיף 9א לחוק עבודת נשים האוסר על פגיעה במשרתה ושכרה של עובדת במשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, וזאת ללא היתר.
  • מתן ההודעה מוקדמת לפיטורים במהלך 60 היום בו מוגנת העובדת מפיטורים לאחר חזרתה מחופשת הלידה, מהווה הפרה של חוק עבודת נשים האוסר על חפיפה של תקופת ההודעה המוקדמת עם 60 הימים שבתקופה המוגנת. יוצא מכך, שהמועד הראשון בו יכלו הפיטורים של העובדת להיכנס לתוקף היה 90 ימים לאחר תום חופשת הלידה.
  • בהתאם להוראות חוק עבודת נשים, היה על המעסיק לפנות אל הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה ולבקש היתר לפיטורי העובדת או היתר למשלוח ההודעה על פיטוריה בתוך התקופה המוגנת. המעסיק לא עשה כן ובכך הפר את הוראות החוק.
 • היות שחלה פגיעה בשכרה של העובדת בתקופה שלאחר שובה מחופשת הלידה, הרי שגם בעניין זה פעל המעסיק בניגוד לחוק עבודת נשים.
 • לאור הפרות אלו של המעסיק את חוק עבודת נשים פסק בית הדין לעובדת פיצויים בסך 27,480 ₪ בשל הנזק שנגרם לה ועוד 15,000 ₪ בגין נזק שאינו ממוני.

אפליית העובדת מטעמי היריון או הורות

 • המעסיק הפר את חובתו שלא להפלות את העובדת בשל היריון ולידה בהתאם לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.
  • לולא יצאה העובדת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך להעסיק במקומה עובדת אחרת ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה זה. כלומר לא ניתן לנתק את הקשר הסיבתי בין חופשת הלידה של העובדת לפיטוריה, גם אם למעסיק לא הייתה כוונה כזו.
   • מן הראיות עלה כי המעסיק היה מרוצה מעבודתה של העובדת ולא היו בעיות כלשהן בתפקודה המקצועי.
   • במצב זה, שבו העובדת הראתה כי לא היה דופי בהתנהלותה הן במישור המקצועי והן במישור האישי, עובר אל המעסיק הנטל להוכיח כי פיטוריה לא נבעו מחמת הריונה ו/או הורותה.
   • המעסיק אמנם טען כי העילה לשינויים בהגדרת תפקידה של העובדת, ואשר הביאו בסופו של דבר לסיום העסקתה מקורם בצמצומים ובהקטנת העלויות של העיתון, אך לא הציג כל ראיה לכך כי הוא ערך ארגון מחדש או נקט תוכנית צמצומים. לא הוכח כי בנוסף לעובדת פוטרו עובדים אחרים או בוצע קיצוץ בשכרם.
 • לאור האמור לעיל פסק בין הדין שהעובדת הופלתה מחמת הריונה או הורותה ופסק לטובתה פיצויים בסך 15,000 ₪ על הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

משמעות פסק הדין

 • אסור למעסיק לתת הודעה מוקדמת לפיטורים במהלך 60 הימים לאחר חזרתה של עובדת מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה.
 • אסור למעסיק לפגוע במשרתה ושכרה של עובדת במשך 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה, אלא בהיתר מאת משרד העבודה.
 • אסור למעסיק לפדות בכסף את התקופה המוגנת מפיטורים במשך 60 יום לאחר החזרה מחופשת הלידה, כלומר אסור לו לפטר את העובדת ולשלם לה שכר עבור 60 ימים אלה.
 • פיטורי עובדת לאחר חופשת לידה עקב העדפת ממלאת המקום עשויים להיחשב כאפליה מטעמי הורות או היריון ומנוגדים לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 • ניתן לתבוע פיצויים נגד מעסיק המפר הוראות אלה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

 • פסק הדין באדיבות אתר נבו.

פסקי דין נוספים