אסור למעסיק לפטר עובד/ת ולתת הודעת פיטורים במהלך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, אלא אם ניתן לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
ההיתר לפיטורים יינתן רק אם הממונה תשתכנע שהפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה
בנוסף, אסור למעסיק במהלך תקופה זו לפגוע בהיקף המשרה או בשכר של העובד/ת, אלא בהיתר
במהלך חופשת הלידה חל איסור מוחלט על פיטוריי עובד/ת ולא ניתן לבקש היתר פיטורים מהממונה
למידע נוסף ראו סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים


למעסיק אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר סיום חופשת הלידה, אלא אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.

 • היתר לפיטורי העובד/ת יינתן ממשרד העבודה רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים (במצטבר):
  • הפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה.
  • עסקו של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • במהלך 60 הימים שלאחר חופשת הלידה אסור למעסיק לתת לעובד/ת הודעת פיטורים ללא היתר גם אם הפיטורים נכנסים לתקוף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה. לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן.
 • עובדת המעוניינת לחזור לעבודה יכולה לשוב לעבודתה, ולא ניתן לדרוש ממנה להישאר בבית (ולשלם לה עבור 60 הימים שבהם אסור למעסיק לפטרה).
 • במהלך חופשת הלידה חל איסור מוחלט על פיטוריי עובד/ת ולא ניתן לבקש היתר פיטורים מהממונה.
 • בנוסף, אסור למעסיק לפטר את העובד/ת או לפגוע בשכרו/ה במהלך 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה, אלא אם קיבל היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. למידע נוסף ראו: איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד הנמצא/ת בחופשת לידה ולאחריה.
שימו לב
 • מעסיק שהוציא עובד או עובדת לחופשה ללא תשלום בתקופה שבין 07.10.2023 ל-31.12.2023, לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות שחלקה או כולה בתקופה של 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה המוגנים מפיטורים, החופשה ללא תשלום לא תספר ב-60 הימים האסורים לפיטורים אלא אם ניתן היתר מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה.
 • לדוגמה: עובדת חזרה לעבודה לאחר חופשת הלידה ב-01.10.2023. ב-15.10.2023 הוציא אותה המעסיק לחודש חל"ת עד ליום 15.11.2023. התקופה בה שהתה העובדת בחל"ת לא תיחשב כחלק מ-60 הימים המוגנים לפיטורים, והעובדת תהיה זכאית להגנה מפני פיטורים עד ליום 30.12.2023

מי זכאי?

 • עובד/ת לאחר תום חופשת הלידה.
שימו לב
הזכאות ניתנת לכל עובד/ת לאחר חופשת לידה, כולל: הורה מאמץ, הורה מיועד בהליך פונקאות והורה במשפחת אומנה שיצא לחופשת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם מעסיק פיטר עובד/ת בניגוד להוראה וללא היתר משר העבודה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם עובד/ת פוטר/ה שלא כדין לאחר תום חופשת הלידה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובד/ת זכאי/ת לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן היה/תה זכאי/ת, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובד/ת לא פוטר/ה.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים