הקדמה:

אסור למעסיק לפטר עובד/ת ולתת הודעת פיטורים במהלך 60 יום לאחר תום חופשת הלידה, אלא אם ניתן לכך היתר מהממונה על חוק עבודת נשים
ההיתר לפיטורים יינתן רק אם הממונה תשתכנע שהפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה
בנוסף, אסור למעסיק במהלך תקופה זו לפגוע בהיקף המשרה או בשכר של העובד/ת, אלא בהיתר
במהלך חופשת הלידה חל איסור מוחלט על פיטוריי עובד/ת ולא ניתן לבקש היתר פיטורים מהממונה
למידע נוסף ראו סעיף 9(ג)(1א) לחוק עבודת נשים


למעסיק אסור לפטר עובד/ת במשך 60 יום לאחר סיום חופשת הלידה, אלא אם קיבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים בזרוע העבודה.

 • היתר לפיטורי העובד/ת יינתן מזרוע העבודה רק אם מתקיימים כל התנאים הבאים (במצטבר):
  • הפיטורים אינם קשורים ללידה או לחופשת הלידה.
  • עסקו של המעסיק חדל לפעול או שהמעסיק הוכרז כפושט רגל.
 • תקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים אינה נכללת בתקופה זו.
 • במהלך 60 הימים שלאחר חופשת הלידה אסור למעסיק לתת לעובד/ת הודעת פיטורים ללא היתר גם אם הפיטורים נכנסים לתקוף רק לאחר תום 60 הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה. לקריאת פסק דין בנושא ראו כאן.
 • עובדת המעוניינת לחזור לעבודה יכולה לשוב לעבודתה, ולא ניתן לדרוש ממנה להישאר בבית (ולשלם לה עבור 60 הימים שבהם אסור למעסיק לפטרה).
 • במהלך חופשת הלידה חל איסור מוחלט על פיטוריי עובד/ת ולא ניתן לבקש היתר פיטורים מהממונה.
 • בנוסף, אסור למעסיק לפטר את העובד/ת או לפגוע בשכרו/ה במהלך 60 הימים שלאחר תום חופשת הלידה, אלא אם קיבל היתר מאת הממונה על חוק עבודת נשים בזרוע העבודה. למידע נוסף ראו: איסור פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת או עובד הנמצא/ת בחופשת לידה ולאחריה.
שימו לב
 • בהתאם לתיקון מס' 26 לחוק עבודת נשים, מעסיק שהוציא עובד או עובדת לחופשה ללא תשלום בין התאריכים 24.12.2020 - 30.06.2021, לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות שחלקה או כולה בתקופה של 60 הימים בהם אסור לפטר עובד/ת לאחר חופשת לידה או לאחר חל"ת שלאחר חופשת לידה, החופשה ללא תשלום לא תיחשב במסגרת 60 הימים ותקופת ההגנה מפני פיטורים תוארך בהתאם.
 • לדוגמה: עובדת חזרה לעבודה לאחר חופשת הלידה ב-01.12.2020. ב-25.12.2020 הוציא אותה המעסיק לחודש חל"ת עד ליום 24.01.2021. התקופה בה שהתה העובדת בחל"ת לא תיחשב כחלק מ-60 הימים המוגנים לפיטורים, והעובדת תהיה זכאית להגנה מפני פיטורים עד ליום 01.03.2021.
 • יחד עם זאת מעסיק רשאי לבקש היתר לפטר עובד או עובדת במהלך תקופה זו מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה. היתר כאמור יינתן רק אם הפיטורים אינם בקשר ללידה, לחופשת הלידה או לחל"ת לאחר הלידה, וחלפו לפחות 60 יום מתום חופשת הלידה או החל"ת לאחר הלידה.

מי זכאי?

 • עובד/ת לאחר תום חופשת הלידה.
שימו לב
הזכאות ניתנת לכל עובד/ת לאחר חופשת לידה, כולל: הורה מאמץ, הורה מיועד בהליך פונקאות והורה במשפחת אומנה שיצא לחופשת אומנה.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • אם מעסיק פיטר עובד/ת בניגוד להוראה וללא היתר משר העבודה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • אם עובד/ת פוטר/ה שלא כדין לאחר תום חופשת הלידה, הפיטורים נחשבים כלא היו והעובד/ת זכאי/ת לתבוע פיצויים מהמעסיק בגובה השכר וההטבות שלהן היה/תה זכאי/ת, כאילו יחסי העובד-מעביד המשיכו והעובד/ת לא פוטר/ה.

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים