בעלי עסקים בכל הארץ, שנגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל ( נזק עקיף) והם עומדים בתנאי הזכאות, זכאים למענק המשכיות עסקית מרשות המסים
עסקים שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ₪ - 300,000 ₪ זכאים למענק חודשי קבוע בהתאם למחזור העסקאות ורמת הפגיעה בעסק
המענק ישולם רק לעסקים שהגישו דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2023 ומנהלים פנקסים כדין
ניתן להגיש את התביעה לפיצויים באתר רשות המיסים עד 19.02.2024
בעלי עסקים ביישובי ספר רשאים לבחור בין מענק זה לבין פיצוי לפי המסלול האדום שבמסגרתו הם זכאים למלוא גובה הנזק העקיף שנגרם להם
למידע רשמי ראו אתר משרד האוצר


שימו לב
דף זה עוסק במענק לעסקים בכל הארץ עם מחזור נמוך מ-300,000 ש"ח.
 • למידע על המענק לעסקים בכל הארץ עם מחזור גבוה מ-300,000 ש"ח לחצו כאן.
 • למידע על פיצויים לעסקים באזור במיוחד, שבו הוטלו הגבלות מחמירות, ולעסקים ביישובי ספר לחצו כאן.

בעלי עסקים אשר נגרם להם נזק בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה חרבות ברזל ( נזק עקיף) ועומדים בתנאי הזכאות המפורטים בהמשך, זכאים למענק המשכיות עסקית מקרן הפיצויים ברשות המסים.

 • עסקים שמחזור הפעילות שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ₪ ל-300,000 ₪ זכאים למענק חודשי קבוע בהתאם למחזור העסקאות ורמת הפגיעה בעסק, ועד לסכום מצטבר של 600,000 ₪.
 • תנאי לקבלת המענק הוא הגשת דו"חות תקופתיים למע"מ לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2023 וניהול פנקסים כדין.
 • לא ניתן לעקל את המענק או לשעבד אותו, גם כאשר המענק הועבר לבנק או לדואר, וזאת במשך 90 ימים מיום ששולם, למעט אם העיקול נדרש לצורך תשלום מזונות שבעל העסק חייב לשלם.
 • ניתן להגיש את התביעה לפיצויים באתר רשות המיסים עד 19.02.2024.
טיפ
בעלי עסקים ביישובי ספר רשאים לבחור בין מענק זה לבין פיצוי על מלוא גובה הנזק העקיף שנגרם להם עקב המלחמה.
למידע נוסף ראו פיצויים לבעלי עסקים בישובי ספר בגין הפסד או מניעת רווח עקב מלחמה (המסלול האדום).

מי זכאי?

מענק המשכיות עסקית יינתן לעסקים בכל הארץ שנפתחו לפני 30.09.2023, ושבגלל מלחמת חרבות ברזל נגרם להם נזק כמפורט להלן, והם עומדים בכל התנאים הבאים:

1. מחזור העסקאות שלהם בשנת 2022 היה בין 12,000 ₪ - 300,000 ₪

 • לבעל עסק שהחל לפעול לראשונה בשנת 2022 או אחריה, מחזור עסקאותיו יחושב מהתקופה שהחל לפעול או מינואר 2023 (המאוחר בניהם) ועד חודש ספטמבר 2023. אם הוא מדווח בשיטה דו חודשית יחושב מחזור העסקאות שלו עד לסוף חודש אוגוסט 2023.

2. קיימת ירידה במחזור העסקאות

 • לצורך קבלת המענק נדרשת ירידה במחזור העסקאות של מעל 25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי, בחודשים אוקטובר ונובמבר 2023 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022 (לגבי עסקים שהחלו את פעילותם לפני 02.09.2022). ישנם עסקים שהירידה במחזור העסקאות תבחן על סמך מחזור העסקאות בחודשים אחרים בשנת 2023, כפי שמפורט בהמשך.
 • עסקים שהחלו את פעילותם לאחר 02.09.2022 ועד ל- 31.08.2023, הירידה במחזור בחודשים אוקטובר ונובמבר 2023 תיבחן לפי ממוצע חודשי של מחזור הפעילות כמפורט:
  • עוסק פטור- לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות על פני תקופת הפעילות של העסק עד סוף חודש ספטמבר 2023.
  • עסק המדווח בשיטה חד חודשית -לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש ספטמבר 2023.
  • עסק שמדווח בשיטה דו חודשית - לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש אוגוסט 2023, כשהסכום מוכפל ב-2.
  • עסק בחקלאות-לפי ממוצע חודשי של מחזור עסקאות מהחודש שלאחר תום תקופת הדוח התקופתי הראשון למע"מ עד סוף חודש אוגוסט 2023, כשהסכום מוכפל ב-4.
 • לגבי העסקים הבאים הירידה במחזור העסקאות לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022 תיבחן לפי מחזור העסקאות בשנת 2023 בחודשים הבאים:
  • לעסקים שמדווחים בשיטה הדו חודשית, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודשים ספטמבר ואוקטובר 2023 וחודשים נובמבר ודצמבר 2023.
  • לבעלי עסקים שעיסוקם בחקלאות, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2023.
  • לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 המדווחים בשיטה חד חודשית, עוסק פטור וכן קבלן ביצוע, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודש נובמבר וחודש דצמבר 2023 בהתאמה.
  • לעסקים שמדווחים על בסיס מזומן ועיקר הכנסותיהם מתשלום שוטף + 30 המדווחים בשיטה דו חודשית, תיבחן הירידה במחזור על סמך דיווחיהם לחודשים נובמבר ודצמבר 2023.

3. ניהול פנקסים כדין והגשת דוחות לחודשים לרשות המסים

 • המענק יינתן רק אם בעל העסק ניהל את פנקסיו לשנת 2023 כדין.
 • ניתן להגיש בקשה למענק רק אם המעסיק הגיש למע"מ דוחות לחודשים ספטמבר ואוקטובר בשנים 2022 ו-2023, וכן טופס 102 (טופס דיווח למס הכנסה שמיועד לדיווח על סך כל המשכורות והניכוי במקור) בשל חודש אוקטובר 2023.
  שימו לב
  רשות המסים מאריכה מדי פעם את המועד האחרון להגשת דוחות חודשיים. בעלי עסקים שמנצלים את זכותם להגשה מאוחרת של הדוחות הכספיים לא יוכלו להגיש תביעה למענק המשכיות עסקית כל עוד לא הגישו את הדיווחים החודשיים או הדו-חודשיים לחודשים ספטמבר ואוקטובר.

מי לא זכאי?

 • הגופים הבאים לא זכאים למענק:
  • המדינה, גוף מתוקצב על ידי המדינה או תאגיד בריאות, קופת חולים, מוסד ציבורי למעט מוסד ציבורי זכאי (מוסד שלפחות 25% מהכנסתו בשנת 2022 אינה מתמיכות ותרומות ו25% מהכנסה זו ממכירת שירותים או מוצרים),תאגיד שהוקם בחוק, מוסד פיננסי (בנק, חברת ביטוח, חבר בורסה, קופת גמל, קרן).
  • מי שעיסוקו במכירת זכות במקרקעין המהווה מלאי עסקי בידו.
  • מי שיותר מ -50% מהעבודות שביצע בשנת המס 2022 או 2023 היו עבודות שמשך ביצוען עולה על שנה, למעט קבלן ביצוע.
  • עסק שדיווח על מחזור עסקאות בשיעור אפס ב-4 חודשים שקדמו לחודש אוקטובר 2023 או עסק שלא הגיש 2 מתוך 3 הדוחות בחודשים יולי -ספטמבר 2023, אלא אם הוכח שהעסק פעיל.

גובה המענק

 • עסקים אלו יהיו זכאים למענק המשכיות עסקית חודשי קבוע בהתאם לרמת הפגיעה בעסק, כמפורט בטבלה הבאה:
תקרת מחזור שנתי היקף הירידה במחזור: 12.5%-20% היקף הירידה במחזור: 20%-30% היקף הירידה במחזור: 30%-40% היקף הירידה במחזור: 40% ויותר
עד 50,000 ₪ 1,750 ₪ 1,750 ₪ 1,750 ₪ 1,750 ₪
50,001 ₪ עד 90,000 ₪ 3,150 ₪ 3,150 ₪ 3,150 ₪ 3,150 ₪
90,001 ₪ עד 107,000 ₪ 4,200 ₪ 4,200 ₪ 4,200 ₪ 4,200 ₪
107,001 ₪ עד 150,000 ₪ 2,650 ₪ 3,975 ₪ 6,360 ₪ 7,950 ₪
150,001 ₪ עד 200,000 ₪ 3,125 ₪ 4,687.5 ₪ 7,500 ₪ 9,375 ₪
200,001 ₪ עד 250,000 ₪ 4,000 ₪ 6,000 ₪ 9,600 ₪ 12,000 ₪
250,001 ₪ עד 300,000 ₪ 4,675 ₪ 7,013 ₪ 11,220 ₪ 14,025 ₪
דוגמה
 • מחזור עסקאותיו של בעל העסק עמד בשנת 2022 על 170,000 ₪.
 • היקף הירידה במחזור בחודש אוקטובר 2023, היה 35% לעומת חודש אוקטובר 2022.
 • בעל העסק זכאי למענק חודשי בסך 7,500 ש"ח.
 • בכל מקרה סכום המענקים המצטבר שישולם לעסק לא יעלה על 600,000 ש"ח.

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש תביעה מקוונת באתר רשות המיסים.
 • ניתן להגיש את התביעה עד 19.02.2024.
 • כתנאי להגשת התביעה יש להירשם למערכת רישום לקוחות לשירותים מקוונים באתר רשות המיסים.
 • בעל עסק המגיש תביעה לפיצויים נדרש למלא את כל השדות שצוינו בטופס המקוון ללא צורך בהמצאת מסמכים נוספים.
  • יחד את זו ישנם עסקים שנתוני העסקאות והתשומות שלהם אינם מדווחים לרשות המסים בדיווח שוטף כגון: עוסק באיחוד עוסקים, מוסד ציבורי זכאי, עסק הרשום אצל ממונה אזורי מע"מ אילת, עוסק ביהלומים וקבלן ביצוע. עסקים אלה נדרשים לצרף לתביעה מסמכים לצורך חישוב הפיצויים, כמפורט בסעיף 14להוראות הביצוע .
 • רשות המיסים תחליט בבקשה תוך 7 ימי עסקים (חוץ ממקרים חריגים בהם נדרשת בדיקה והמצאת מסמכים) והפיצויים ישלמו תוך 30 יום מיום ההחלטה.
  • אם דרשה רשות המסים מבעל העסק פרטים נוספים, התקופה עד להמצאת המסמכים לא תחשב במניין התקופה למתן החלטה .
  • הפיצויים ישולמו ישירות לחשבון הבנק המצוין בטופס התביעה לאחר שינוכו מהם מקדמה ששולמה (אם שולמה), מס הכנסה ועיקולים (אם יש כאלה).
  • לפיצויים יתוספו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה לפיצויים עד יום התשלום.

תשלום מקדמה

 • אם תוך 21 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה של 60% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל המוסמך ברשות המיסים.
 • אם תוך 150 יום מהגשת התביעה לא התקבלה החלטה, תשולם מקדמה נוספת של 10% מסכום הפיצויים המגיעים לפי שיקול דעתו של המנהל המוסמך.

החזר תשלום עודף לרשות המסים

 • אם שולמו לבעל העסק פיצויים או מקדמה בסכום העולה על סכום הפיצויים שהוא זכאי להם, על בעל העסק להחזיר את ההפרש בין הסכומים תוך 90 ימים מיום הדרישה להחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • אם סכום התביעה שהגיש בעל העסק עולה על 50% מהסכום שנפסק על ידי רשות המיסים, ייתכן שיוטל עליו קנס בשיעור 25% מסכום ההפרש, אלא אם הוא הוכיח שלא התרשל בעריכת התביעה שהגיש.

השגה וערר

השגה

 • על החלטת רשות המיסים ניתן להגיש השגה באופן מקוון, בתוך 60 יום מקבלת ההחלטה בתביעה.
 • ההשגה תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת טענותיו של המבקש וזכאותו לפיצויים.
 • ההחלטה בהשגה תינתן בתוך 30 ימים מיום המצאת כל המסמכים הנדרשים או תוך 8 חודשים מיום הודעת ההשגה, לפי המאוחר.

ערר

 • על ההחלטה בהשגה ניתן להגיש ערר לוועדת ערר תוך 60 יום מקבלת ההחלטה בהשגה.
 • ניתן לפנות למזכירות ועדת ערר בטלפון 074-7617005 או 074-7617030 או באמצעות דואר אלקטרוני .

שאלות ותשובות על הפיצויים השונים

 • רשות המסים פרסמה שאלות ותשובות על סוגי הפיצויים השונים במלחמת חרבות ברזל. לצפייה לחצו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
אתר ג'וינט ישראל - תבת
אתר הקליניקה למיסוי מוניציפלי המרכז הבינתחומי בהרצליה, רחוב כנפי נשרים פינת רחוב נתן אלתרמן, ת"ד 167 הרצליה, 4610101 09-9602910
אתר עמותת חמישים פלוס-מינוס רחוב שלונסקי 52, תל אביב
אתר עמותת תמך רח' יפו 216, ירושלים 9438307 02-5423822
אתר קרן שמש רח' יוסף קארו 18, בית רוז (קומה 2) תל-אביב 03-5613343

ארגונים עם קישור ישיר בלבד לאתר הארגון

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים