הקדמה:

נפגעי גזזת שנקבעו להם 40% נכות רפואית ומעלה זכאים לפיצוי חד פעמי בנוסף לקצבה החודשית
שאיריהם של נפגעי גזזת שנפטרו ממחלתם, זכאים למענק חד פעמי


נפגעי גזזת שנקבעה להם נכות רפואית בדרגה של 40% ומעלה זכאים לפיצוי חד-פעמי, בנוסף לזכאותם לקצבה חודשית.

סכומי הפיצוי החד-פעמי (החל מינואר 2021)

 • נפגעי גזזת שוועדה רפואית קבעה להם נכות בשיעור 40%-74% יקבלו פיצוי בסך 93,540 ₪.
 • נפגעי גזזת שוועדה רפואית קבעה להם נכות בשיעור 75%-100% יקבלו פיצוי בסך 187,080 ₪.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • כדי לקבל את התגמולים השונים, יש להגיש תביעה ללשכת הבריאות באיזור המגורים, שתעביר את התביעה אל המרכז הלאומי לטיפול בנפגעי גזזת. לפרטים נוספים, ראו הגשת תביעה לתגמול כספי לנפגעי גזזת.
 • אם שמו של התובע עדיין אינו מופיע במאגרי המידע של המרכז, ועדת מומחים תדון אם התובע קיבל טיפול בהקרנה כנגד מחלת הגזזת לפי הגדרתו בחוק.
 • מי שמופיע במאגרי המידע, או שוועדת המומחים קבעה כי אכן קיבל טיפול בהקרנה כמשמעותו בחוק, יזומן לוועדה רפואית המתכנסת בלשכות הבריאות המחוזיות.
 • הוועדה הרפואית קובעת אם התובע לקה בעקבות ההקרנה באחת מהמחלות המנויות בחוק, ואם כן, כמה אחוזי נכות משוקללים ייקבעו לו.
 • במקרים שבהם נקבעו 5% נכות רפואית ומעלה, תועבר החלטת הוועדה הרפואית אל המוסד לביטוח לאומי, שאחראי על תשלום התגמולים ואשר יידע את התובע לגבי התשלומים שיועברו לחשבונו.
 • לבירורים בנושא הגשת התביעה, הוועדה הרפואית וקביעת הזכאות ניתן לפנות אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • לבירורים בעניין התשלום בלבד (לאחר שאושרה הזכאות) ניתן לפנות למוסד לביטוח לאומי:
  • בטלפון 02-6709396, בימי ד' בין השעות 11:00-09:00.
  • בפקס 02-6709831 .

חשוב לדעת

 • תגמולים לנפגעי גזזת לא נכללים בתחשיב ההכנסה לגבי קצבאות אחרות של המוסד לביטוח לאומי.
 • שאירים של נפגע גזזת שהוועדה הרפואית קבעה כי המחלה שחלה בה גרמה למותו, זכאים למענק חד פעמי.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים