צוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס לתקופה שלא יוכל לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

החוק מאפשר לאפוטרופוס של אדם, לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס, למשל מפאת מחלה, מוות וכיו"ב
האפוטרופוס רשאי להביע בצוואה או במסמך הבעת רצון, את שמו של מי שהוא מבקש שימונה כאפוטרופוס במקומו וגם הנחיות לגבי פעולות מסוימות, שהוא היה נוקט אילו היה ממשיך לתפקד כאפוטרופוס
בית המשפט עשוי להתחשב ברצונו של האפוטרופוס ולכבד את הנחיותיו בצוואה או במסמך הבעת הרצון
הזכות ניתנת רק לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של האדם שהוא משמש לו כאפוטרופוס

החוק מאפשר לאפוטרופוס של אדם, לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס, למשל מפאת מחלה, מוות וכיו"ב.

 • האפוטרופוס רשאי להביע בצוואה או במסמך, שנקרא מסמך הבעת רצון, את שמו של מי שהוא מבקש שימונה כאפוטרופוס במקומו וגם הנחיות לגבי פעולות מסוימות, שהוא היה נוקט אילו היה ממשיך לתפקד כאפוטרופוס.
 • האפשרות ניתנת רק לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של האדם שהוא משמש לו כאפוטרופוס.
 • בית המשפט עשוי להתחשב ברצונו של האפוטרופוס ולכבד את הנחיותיו בצוואה או במסמך הבעת הרצון.
 • החוק מבחין בין אפוטרופוס של קטין (מתחת לגיל 18) ואפוטרופוס של בגיר (מעל גיל 18).

אפוטרופוס של קטין

 • הורה או אפוטרופוס של קטין, אם האפוטרופוס הוא קרוב משפחתו של הקטין, רשאי:
  • לציין בצוואתו את שמו של יחיד שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לילד לאחר מותו.
  • לציין במסמך הבעת רצון את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לילד, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לילד ולקבל החלטות לגביו.
  • לתת הנחיות בעניין שנמצא בסמכותו לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס שיבוא בעקבותיו, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי ילדו או קרובו, לפי העניין.
 • בית המשפט ייתן עדיפות למינוי כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, ויורה לאפוטרופוס החדש שימונה לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון.
 • בית המשפט רשאי לסטות מהאמור בצוואה או במסמך הבעת הרצון אם ראה שטובת הקטין היא לסטות מהם.

אפוטרופוס של אדם בגיר

 • אפוטרופוס של בגיר (מעל גיל 18), כולל אפוטרופוס ללא מינוי רשמי, אם האפוטרופוס הוא קרוב משפחתו של האדם, רשאי:
  • לציין בצוואתו את שמו של אדם או תאגיד (חברה, עמותה) שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לאחר מותו.
  • לציין במסמך מסמך הבעת רצון את שמו של יחיד או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לילד ולקבל החלטות לגביו.
  • לתת הנחיות בעניין שנמצא בסמכותו לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס שיבוא בעקבותיו, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי קרובו, לפי העניין.
 • כבכל מינוי של אפוטרופוס לבגיר, טרם המינוי בית המשפט ישמע את האדם שממנים לו אפוטרופוס.
 • בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, אם ראה, לאחר שמיעת האדם ותוך התחשבות ברצונו, שיש למנות לו אפוטרופוס ושמינוי של מי שצוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון עולה בקנה אחד עם טובתו.
 • בית המשפט יורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, בתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
  2. האדם שעבורו ממונה האפוטרופוס לא נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.

מי זכאי?

 • הורה.
 • אפוטרופוס של אדם (קטין או בגיר) שהוא קרוב משפחתו.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לערוך צוואה או מסמך הבעת רצון.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים