החוק מאפשר לאפוטרופוס של אדם לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס (למשל מפאת מחלה או מוות)
האפוטרופוס רשאי לציין בצוואה או במסמך הבעת רצון את שמו של מי שהוא מבקש שימונה כאפוטרופוס במקומו, וגם הנחיות לגבי פעולות מסוימות שהוא היה נוקט אילו היה ממשיך לתפקד כאפוטרופוס
בית המשפט עשוי להתחשב ברצונו של האפוטרופוס ולכבד את הנחיותיו בצוואה או במסמך הבעת הרצון
הזכות ניתנת לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של האדם שהוא משמש לו כאפוטרופוס, או למי שמשמש כאפוטרופוס למעשה גם אם לא מונה על ידי בית המשפט
הפקדת הצוואה או מסמך הבעת הרצון בידי האפוטרופוס הכללי אינה כרוכה בתשלום, אך יש צורך לשלם לעורך-דין עבור עריכת המסמכים
למידע נוסף ראו באתר האפוטרופוס הכללי


החוק מאפשר לאפוטרופוס של אדם לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס, למשל מפאת מחלה או מוות.

 • אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס מחליף למקרה שיחדל להיות כשיר לשמש בתפקיד בעודו בחיים, יעשה זאת באמצעות מסמך הבעת רצון, והוא רשאי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות במסמך כיצד לפעול.
 • אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס שיחליף אותו לאחר פטירתו, יעשה זאת בצוואה, והוא רשאי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות בצוואה כיצד לפעול.
 • בית המשפט ייתן עדיפות למינוי על-פי מסמך הבעת רצון או צוואה, אם יראה שהדבר לטובת האדם שממונה לו האפוטרופוס, וינחה את האפוטרופוס המחליף לפעול לפי ההנחיות במסמך או בצוואה, אם ישנן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • האפשרות ניתנת רק לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של האדם שהוא משמש לו כאפוטרופוס, או לאדם המשמש כאפוטרופוס למעשה, גם אם לא מונה על ידי בית המשפט.
 • האפוטרופוס הנוכחי העורך את מסמך הבעת הרצון והאדם שהוא מבקש שיחליפו בתפקיד האפוטרופוס ("האפוטרופוס המחליף") חייבים להיות מעל גיל 18.
 • האדם שהאפוטרופוס מבקש שיחליף אותו בתפקידו ("האפוטרופוס המחליף") צריך להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את המסמך ולחתום עליו.
 • המסמך יכול להיערך רק על ידי עורך-דין עם כרטיס חכם, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.
 • החוק מבחין בין אפוטרופוס של קטין (מתחת לגיל 18) ואפוטרופוס של בגיר (מעל גיל 18).

אפוטרופוס של קטין

 • הורה או אפוטרופוס של קטין, אם האפוטרופוס הוא קרוב משפחתו של הקטין, רשאי:
  • לציין בצוואתו את שמו של יחיד או מספר אנשים שהוא מבקש כי ימונו כאפוטרופוס לילד לאחר מותו.
  • לציין במסמך הבעת רצון את שמו של יחיד, או מספר אנשים, שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לילד, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לילד ולקבל החלטות לגביו.
  • לתת הנחיות בעניין שנמצא בסמכותו לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס שיבוא בעקבותיו, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי ילדו או קרובו, לפי העניין.
 • בית המשפט ייתן עדיפות למינוי כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, ויורה לאפוטרופוס החדש שימונה לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון.
 • בית המשפט רשאי לסטות מהאמור בצוואה או במסמך הבעת הרצון אם ראה שטובת הקטין היא לסטות מהם.

אפוטרופוס של אדם בגיר

 • אפוטרופוס של בגיר (מעל גיל 18), כולל אפוטרופוס ללא מינוי רשמי, אם האפוטרופוס הוא קרוב משפחתו של האדם, רשאי:
  • לציין בצוואתו את שמו של אדם, מספר אנשים, או תאגיד (חברה, עמותה) שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לאחר מותו.
  • לציין במסמך מסמך הבעת רצון את שמו של יחיד, מספר אנשים או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לילד ולקבל החלטות לגביו.
  • לתת הנחיות בעניין שנמצא בסמכותו לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס שיבוא בעקבותיו, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי קרובו, לפי העניין.
 • כבכל מינוי של אפוטרופוס לבגיר, טרם המינוי בית המשפט ישמע את האדם שממנים לו אפוטרופוס.
 • בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, אם ראה, לאחר שמיעת האדם ותוך התחשבות ברצונו, שיש למנות לו אפוטרופוס ושמינוי של מי שצוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון עולה בקנה אחד עם טובתו.
 • בית המשפט יורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, בתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:
  1. הדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
  2. האדם שעבורו ממונה האפוטרופוס לא נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.

למי ואיך פונים

עריכה והפקדה של מסמך הבעת רצון

 • עריכת המסמך והפקדתו על ידי עורך-דין:
  • המסמך יכול להיערך רק על ידי עורך-דין עם כרטיס חכם, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לערוך מסמך הבעת רצון.
  • לאחר עריכת המסמך על ידי עורך הדין, הוא יבצע הפקדה מקוונת של המסמך.
  • לאחר ההפקדה המקוונת, עורך-דין ישלח העתק מקורי של מסמך הבעת הרצון בדואר רשום תוך 14 יום מיום ההפקדה לכתובת המחוז המטפל.
  • למסמך המקורי יצורפו כל המסמכים אשר האפוטרופוס הנוכחי מוצא לנכון לצרף.
  • יש לאתר את המחוז לפי כתובת המגורים של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס ולאחר מכן לשלוח את המסמך למחוז הרלוונטי.

שלבי ההליך

טיפול בבקשה להפקדת מסמך הבעת רצון

 • למידע בדבר הליך הטיפול בבקשת ההפקדה לצוואה ראו פורטל צוואות, ירושות ועזבונות.
 • טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה של מסמך הבעת רצון יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי.
 • בתום הטיפול בבקשה תשלח הודעה לעורך המסמך עם העתק לעורך הדין על אישור או דחיית בקשת ההפקדה של מסמך הבעת הרצון.
 • ממועד הפקדת מסמך הבעת הרצון ועד למתן צו אפוטרופסות ישלח האפוטרופוס הכללי לעורך המסמך "תזכורת", אחת לשלוש שנים, כדי לוודא שעורך המסמך אינו רוצה לשנות את המסמך בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

כניסה לתוקף ופקיעה או ביטול של מסמך הבעת רצון

 • "הכניסה לתוקף" תהיה במועד מינוי האפוטרופוס על ידי בית המשפט, לאחר שהתקיימו התנאים במסמך הבעת הרצון ולאחר שבית המשפט אישר את המינוי המבוקש במסמך.
 • מסמך הבעת רצון פוקע או מתבטל בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק (לדוגמא בפטירת עורך המסמך, על פי רצון עורך המסמך או על פי החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת).
 • הודעה על ביטול או פקיעה תירשם במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.
שימו לב
 • ניתן לשלוח הודעה על ביטול או פקיעה של המסמך, באחת הדרכים הבאות:
  • באמצעות הזדהות וכניסה לאתר 'ממשל זמין' והעלאת מסמך סרוק של ההודעה. לכניסה לשרות והסבר נוסף ראו כאן .
  • בהגשת ההודעה באופן אישי במשרדי האפוטרופוס הכללי שבאיזור מגוריו של הממנה.

חשוב לדעת

 • אדם עם מוגבלות המבקש לערוך מסמך הבעת רצון זכאי להנגשת המידע ולהתאמות הנדרשות במעמד עריכת המסמך מול עורך הדין (כגון: מתן הסברים בלשון ברורה ומובנת, הקראת המסמך לאדם עם עיוורון וכו').
 • ישנם הסדרים משפטים חלופיים לאפוטרופסות, שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, על פי בחירתו ורצונו:
  • מינוי תומך בקבלת החלטות, המאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר.
  • ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולבחור מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ידרדר וישתנה לרעה.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי האפוטרופוס הכללי פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

טלפון: *6763

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מענה לציבור האנשים עם מוגבלות, משפחותיהם ואנשי מקצוע בתחום. אתר הנציבות מכיל חוקים, תקנות, פרסומים ושרטוטים אדריכליים, הנוגעים לאנשים עם מוגבלויות
משרד המשפטים - הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל האפוטרופוס הכללי מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים