צוואה בעדים היא צוואה הנערכת בנוכחות שני עדים לפחות
לעדים, ולבני/בנות זוגם, אסור להיות חלק מהנהנים מהצוואה

צוואה בעדים היא צוואה הנערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה (כותב הצוואה) קבע כי הם העדים לצוואתו ("עדי קיום").

 • נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.
 • ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין, בדומה לצוואה בכתב יד, ויש צורך רק בחתימת שני העדים.
 • העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה.

מי יכול לשמש כעד לצוואה בעדים

 • בזמן עריכת צוואה בעדים, על העד לעמוד בכל התנאים הבאים:
  1. מעל גיל 18.
  2. לא הוכרז כפסול דין.
  3. הוא או בן/בת זוגו אינם נהנים מן הצוואה.
   • המצווה לא ציווה לו (או לבן/בת זוגו) שום דבר במסגרת הצוואה.
   • אם המצווה ציווה דבר מה לאדם ששימש כעד לצוואה או לבן/בת זוגו של העד, ההוראה בצוואה לטובת העד או בן/בת זוגו- בטלה.

הכללים לעריכת צוואה בעדים

 • כדי לערוך צוואה בעדים שתהיה בעלת תוקף מחייב, יש לפעול על-פי הסדר הבא:
  1. הצוואה חייבת להיות כתובה (בכתב יד, או מודפסת).
  2. על הצוואה יש לכתוב את התאריך בו נעשתה (גם אותו ניתן לרשום בכתב יד או להדפיס).
  3. על המצווה להצהיר בפני שני עדים כי הצוואה המונחת בפניו, עליה הוא עומד לחתום, היא אכן צוואתו (הוא יכול להצהיר זאת במילים שיבחר).
  4. לאחר ההצהרה, חותם המצווה על הצוואה בכתב ידו בפני שני העדים.
  5. על העדים לאשר באותו המעמד (מיד לאחר הצהרת המצווה וחתימתו על הצוואה) כי המצווה הצהיר שזו צוואתו וחתם בפניהם על הצוואה. אישור העדים צריך להיות בכתב וחתום בכתב ידם על גבי הצוואה.
 • רצוי לחתום על כל אחד מדפי הצוואה (וכן לחתום ליד כל תיקון, אם נעשה).
 • חשוב להקפיד כי עריכת הצוואה תעשה על-פי הסדר וכי כל הפעולות הללו תבוצענה באותו מעמד (כלומר באותה הזדמנות ולא בפרקי זמן שונים).
 • דוגמה לצוואה בעדים (באדיבות עמותת "המשפט בשירות הזיקנה").

נושא הצוואה

 • על פי החוק, עורך הצוואה רשאי לצוות (להוריש) לזוכה אחד או למספר זוכים (יורשים):
  • את כל עזבונו, או חלק יחסי מכל עזבונו.
  • נכס מנכסי עיזבונו, או טובת הנאה מעיזבונו (הקרויים "מנה"), לדוגמה - תמונה או מגרש.

מינוי מנהל עיזבון


טיפ
מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.

חשוב לדעת

 • למרות הכללים המפורטים בחוק, המחוקק היה ער לכך שייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה.
  • מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, החוק מאפשר לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו.
  • העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.
 • ניתן, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים