אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל ייתן נגד החייב צו עיכוב יציאה מהארץ
החייב רשאי לבקש מהרשם שלא לתת צו עיכוב יציאה מהארץ
צו עיכוב יציאה מהארץ יבוטל אם בקשת האיחוד נדחתה, אם האיחוד בוטל, אם כל החובות שולמו במלואם או אם כל הזוכים הסכימו לביטול הצו
הרשם רשאי לבטל את הצו גם מטעמים אחרים, אם החייב ביקש זאת


אם הוגשה בקשה לאיחוד תיקים בהוצאה לפועל, יורה רשם ההוצאה לפועל בצו על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.

 • למרות זאת, רשם ההוצאה לפועל רשאי:
  • שלא לתת צו עיכוב יציאה מהארץ מטעמים מיוחדים;
  • לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ מטעמים מיוחדים.
 • אם בוטל צו עיכוב יציאה מהארץ, רשאי רשם ההוצאה לפועל לתת צו עיכוב יציאה מחדש, וזאת במקרה שהשתנו הנסיבות, או אם התנאים שקבע, כולם או מקצתם, לא קוימו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • צו עיכוב יציאה מהארץ ניתן באופן אוטומטי ע"י רשם ההוצאה לפועל ללא צורך בהגשת בקשה.
 • עם זאת החייב רשאי:
 • שלבי ההליך

  • הצו ניתן באופן אוטומטי.

  ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

  • רשם ההוצאה לפועל יבטל צו עיכוב יציאה מהארץ אם התקיים אחד מאלה:
   • החובות בתיקים התלויים ועומדים נגד החייב סולקו במלואם.
   • בקשת האיחוד נדחתה.
   • כל הזוכים הסכימו לכך.
   • צו האיחוד בוטל.
  • למרות האמור לעיל, רשאי רשם ההוצאה לפועל לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ מטעמים מיוחדים שיירשמו, אם החייב הגיש בקשה לכך.
  • כמו כן, אם בוטל צו, רשאי הזוכה לבקש לתת את הצו מחדש.

  ערעור

  • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לתת או לא לתת צו עיכוב יציאה מהארץ במקרה של חייב המבקש איחוד תיקים לא ניתן לערער ישירות אלא יש לבקש רשות לערער.
  • למרות זאת, אם מדובר בתיק בענייני משפחה או אם בגוף ההחלטה על מתן הצו או אי מתן הצו העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, ניתן להגיש ערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
  • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.

  חשוב לדעת

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים