הקדמה:

חייב שביקש איחוד תיקים והוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ, רשאי להגיש בקשה לביטול הצו
העיכוב יוסר למשך תקופת היציאה מהארץ, ויחודש עם שובו של החייב ארצה
הרשם יבטל את הצו אם ימצא טעמים מיוחדים לכך, והוא רשאי לקבוע תנאים לביטול, כגון, מתן ערובה או העמדת ערבים
לפרטים נוספים ראו בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

חייב שביקש איחוד תיקים והוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ, רשאי להגיש בקשה לביטול הצו.

 • הרשם יבטל את הצו אם ימצא טעמים מיוחדים לכך.
 • הרשם יכול לקבוע תנאים לביטול, כולל דרישה למתן ערובה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל, ולא רק בלשכה בה מתנהל התיק.

שלבי ההליך

הגשת בקשה ראשונית

 • מומלץ להגיש את הבקשה לפחות 14 ימים לפני מועד הנסיעה המיועד.
 • יש למלא את טופס הבקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214).
 • בטופס, יש לסמן ב-X את קוד מס' 62 ("ביטול הליכים") ולציין את ההליך של צו עיכוב היציאה.
 • יש לפרט את הנימוקים לבקשה ולציין את הפרטים הבאים:
  • מטרת הנסיעה.
  • יעד הנסיעה.
  • תקופת השהות בחו"ל.
  • הגורם המממן את הנסיעה ועלות השהות הצפויה בחו"ל.
  • הצעת סוג הערבות המבוקשת (ערבויות שכיחות: הצעת ערבים או הפקדת ערבות בנקאית בגובה החוב בתיק או חלקו).
 • מומלץ לצרף תצהיר לאימות העובדות המופיעות בבקשה.
 • אם הרשם אישר את הבקשה הראשונית לביטול צו עיכוב היציאה, יש לספק ערבויות או ערבים בהתאם להחלטת הרשם, כמפורט בהמשך.

העמדת ערבות לאחר אישור הבקשה

 • אם הרשם קבע כי יש להעמיד ערבות, יש לפעול באופן הבא:
  • יש לפנות לבנק לצורך קבלת ערבות בנקאית, העומדת בקריטריונים הבאים:
   1. הערבות תהיה בגובה מלוא החוב בתיק ההוצאה לפועל, או חלקו, כפי שנקבע בהחלטת הרשם.
   2. הערבות תופנה אל מערכת ההוצאה לפועל.
   3. הערבות לא תהיה מוגבלת בזמן.
 • יש להגיש פעם נוספת את טופס הבקשה לביטול הליכים (טופס 214), בצירוף עותק מהערבות הבנקאית.
 • לאחר אישור הרשם, יש להפקיד את הערבות המקורית בכספת לשכת ההוצאה לפועל.

העמדת ערבים לאחר אישור הבקשה

 • אם הרשם קבע כי להעמיד ערבים, משמעות הדבר היא כי יינתן עיכוב יציאה כנגד הערבים, במקום כנגד החייב עצמו, במועדים בהם החייב שוהה בחו"ל.
 • לצורך העמדת כתב ערבות מטעם הערבים, יש לפעול באופן הבא:
 • הערבים יחתמו על כתב הערבות בפני נציג שירות בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק, ואם התיק מתנהל בלשכת תל אביב, הערבים יכולים לחתום על כתב ערבות בפני עורך דין ולצרפו לבקשה.
 • לאחר חתימת כתב הערבות, יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל את המסמכים הבאים:
  1. כתב ערבות חתום.
  2. תלושי שכר של הערבים משלושת החודשים האחרונים (במקרה של ערב עצמאי יש לצרף דו"ח שנתי של רואה חשבון).
  3. צילום של תעודות הזהות של הערבים, כולל ספח.
 • עם אישור הערבים ולאחר קליטת עיכוב היציאה נגדם, יהיה עליהם להתייצב שוב בלשכת ההוצאה לפועל לצורך זיהויים ובדיקה כי הם שוהים בארץ.
 • שימו לב: אם בבדיקת המזכירות יימצא כי הערבים עצמם חייבים בתיקי הוצאה לפועל, כתבי הערבות שלהם לא יתקבלו לצורך הבקשה, והחייב יצטרך למצוא ערבים מתאימים אחרים.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה

חידוש צו העיכוב עם השיבה לארץ

 • עם החזרה ארצה יש להתייצב בלשכה לצורך חידוש עיכוב היציאה כנגד החייב, וביטול עיכוב היציאה כנגד הערבים.
אזהרה
כל עוד החייב לא התייצב בלשכה לצורך חידוש עיכוב היציאה, עיכוב היציאה כנגד הערבים יישאר בתוקף והם עלולים להיות חשופים להליכי הוצאה לפועל בגין הערבות שנתנו.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ במקרה של חייב המבקש איחוד תיקים לא ניתן לערער ישירות אלא יש לבקש רשות לערער.
 • למרות זאת, אם מדובר בתיק בענייני משפחה או אם בגוף ההחלטה על ביטול הצו או אי ביטול הצו העניק רשם ההוצאה לפועל רשות לערער, ניתן להגיש ערעור ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות לערער.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל יבטל צו עיכוב יציאה גם בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החובות בתיקים התלויים ועומדים נגד החייב סולקו במלואם.
  • בקשת האיחוד נדחתה.
  • כל הזוכים הסכימו לכך.
  • צו האיחוד בוטל.
 • אם בוטל הצו, רשאי הרשם לתת צו עיכוב יציאה מחדש, וזאת בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • אם השתנו הנסיבות, שבגללן בוטל הצו המקורי.
  • אם התנאים שקבע הרשם כתנאי לביטול, כולם או מקצתם, לא קוימו.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים