על כל מעסיק להביא לידיעת כל עובד וכל ממונה בעסק את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית באמצעות תקנון למניעת הטרדה מינית
מעסיק של 25 עובדים או פחות, רשאי להשתמש בתקנון לדוגמא. מעסיק של יותר מ-25 עובדים חייב להתאים את התקנון למקום העבודה ולכלול בו את עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, כולל דרכי הגשת התלונות על הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן
נגד מעסיק שלא מקיים את חובתו לפרסם תקנון ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
אי-פרסום התקנון מהווה עבירה פלילית שדינה קנס
ראו דוגמאות לנוסח התקנון בשפות עברית, ערבית רוסית ואנגלית


כל מעסיק חייב להביא לידיעת כל ממונה וכל עובד את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי החוק למניעת הטרדה מינית.

 • על המעסיק להבהיר לכל עובד וממונה את חובותיו, ולדרוש מהם להימנע מהטרדה מינית והתנכלות כלפי כל אדם במסגרת יחסי העבודה.
 • על המעסיק לעשות זאת באמצעות תקנון למניעת הטרדה מינית, וסוג התקנון ייקבע לפי מספר העובדים בבית העסק.

מעסיק שמועסקים אצלו יותר מ-25 עובדים

 • חייב לקבוע תקנון שבו יובאו עיקרי הוראות החוק למניעת הטרדה מינית בנושא הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה ויפורטו בו דרכי הגשת התלונות שעניינן הטרדה מינית או התנכלות והטיפול בהן, כפי שקבע המעסיק.
 • על המעסיק לבצע ב"תקנון לדוגמא" את ההתאמות הנדרשות כדי שיתאים לסוג פעילות העסק, מספר העובדים, שפת העובדים, וכל תכונה ייחודית אחרת של העסק.
 • על המעסיק לפרסם את התקנון במקום בולט לעין, ובמקרה הצורך ביותר ממקום אחד.
 • אם במקום העבודה קיים ארגון עובדים יציג, על המעסיק למסור לארגון עותק מהתקנון, וכן לכל עובד שיבקש עותק עבור עצמו.
 • התקנון צריך להיות מנוסח על-פי תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד).
 • ראו דוגמאות לנוסח התקנון בשפות עברית, ערבית רוסית ואנגלית
 • כמו כן, ראו את עיקרי התקנון לעובדי מדינה בשפות שונות באתר נציבות שירות המדינה.

מעסיק שמועסקים אצלו עד 25 עובדים

 • המעסיק חייב להביא לידיעת כל עובד וכל ממונה את האיסור על הטרדה מינית והתנכלות לפי חוק למניעת הטרדה מינית.
 • לשם כך, המעסיק יכול להשתמש בתקנון לדוגמא (הוא אינו מחוייב לבצע בו התאמות).
 • המעסיק רשאי למסור את התקנון לדוגמא לכל עובד ולכל ממונה, או לתלות אותו במקום בולט לעין בבית העסק.

מי זכאי?

 • כל עובד.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • לצורך קיום חובותיו, על המעסיק לערוך בתקנון לדוגמה את ההתאמות הנדרשות.
 • במקרה שמעסיק אינו קובע או מפרסם תקנון במקום העבודה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

 • אי מילוי החובה לקבוע תקנון ולפרסמו מהווה עבירה פלילית שעונשה קנס.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים