הקדמה:

ניתן לבקש נתונים אודות בית הספר הממלכתי בו אתה או ילדיך לומדים, או נתונים הנוגעים לך/לילדך ונשמרים בבית הספר/משרד החינוך
הזכות לקבל מידע אישי אינה כרוכה בתשלום
ראו פירוט לגבי חוק חופש המידע באתר משרד החינוך


בית הספר הינו "רשות ציבורית" כהגדרתה בסעיף 2 לחוק חופש המידע.

  • באפשרותך לפנות אל ביה"ס או אל משרד החינוך בבקשה לקבל מידע אודות ביה"ס בו אתה או ילדיך לומדים, או מידע אישי אודותיך/ אודות ילדיך.
  • ניתן לבקש מידע אודות התיק האישי (שלך או של ילדך), פרוטוקולים של ישיבות הנוגעות לתלמיד, התכתבויות עם גורמים שונים (למשל עם גורמים סוציאלים) הנוגעים לך או לילדיך.
  • סעיף 6 לתקנות חופש המידע (אגרות) קובע כי הזכות לקבל מידע אישי אינה כרוכה בתשלום אגרת בקשה ראשונית.

מי זכאי?

  • כל מי שלומד בבית ספר ממלכתי או הורה לתלמיד בבית ספר ממלכתי.

תהליך מימוש הזכות

במקרה שההורים גרושים או פרודים

  • כל הורה זכאי לקבל מידע מהמוסד החינוכי שבו לומד ילדו, אלא אם כן ניתנה החלטה שיפוטית המורה אחרת.
  • הורה שאין לו משמורת על הילד המעוניין לקבל עותק של המידע המגיע להורה בעל המשמורת, צריך להגיש מראש בקשה בכתב למנהל המוסד החינוכי.
  • אם ההורה לא הגיש בקשה בכתב לקבלת המידע, המוסד החינוכי ישתדל ככל האפשר ליצור עם ההורה ערוצי תקשורת חלופיים.
  • המידע שיועבר יכלול את הנושאים הבאים, אלא אם קבע בית המשפט אחרת: ציונים ותעודות, נוכחות, ועדת שילוב, ועדת השמה, קבלה לתכניות למחוננים, שינוי מגמות, העברה לכיתה אחרת או למוסד אחר, השעיה, טיולים, מסיבות, תשלומים עבור אירועים מיוחדים וחריגים.
  • במקרים שתישלל או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים בהתאם להחלטה שיפוטית אין חובה להעביר לו את המידע שפורט לעיל.
  • מנהל המוסד החינוכי ימציא לבקשת ההורה שאין לו משמורת תעודת הערכה/ציונים זהה למקור. במקרים שיש להורים משמורת משותפת, ימציא המוסד החינוכי תעודת הערכה/ציונים זהה לשני ההורים בנפרד, אלא אם קיימת מניעה משפטית הידועה למוסד החינוכי.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

פסקי דין