הורים יכולים לבקש נתונים על בית הספר שילדיהם לומדים בו, או נתונים שקשורים אליהם ונשמרים בבית הספר או במשרד החינוך
קבלת מידע אישי לא כרוכה בתשלום
למידע נוסף ראו אתר משרד החינוך


הורים רשאים לפנות לבית הספר הממלכתי שילדיהם לומדים בו או למשרד החינוך כדי לקבל מידע על בית הספר.

  • ניתן גם לבקש מידע על התיק האישי של התלמידים וההורים, פרוטוקולים של ישיבות שקשורות אליהם והתכתבויות עם גורמים שונים שרלוונטיות להם (למשל עם גורמים סוציאליים).
  • בקבלת מידע אישי לא נדרש תשלום אגרת בקשה ראשונית.

מי זכאי?

  • הורים לתלמידים שלומדים בבית ספר ממלכתי (והתלמידים עצמם).

תהליך מימוש הזכות

הממונה על יישום חוק חופש המידע
מינהל תקשוב ומערכות מידע
משרד החינוך
רחוב שבטי ישראל ‏29
ירושלים ‏9100201

הורים גרושים או פרודים

  • כל הורה זכאי לקבל מידע מהמוסד החינוכי שבו לומד ילדו, אלא אם ניתנה החלטה שיפוטית שקובעת אחרת.
  • אם להורה אין משמורת על הילד והוא מעוניין לקבל עותק מהמידע שמגיע להורה השני, עליו להגיש מראש בקשה בכתב למנהל המוסד החינוכי.
  • אם ההורה לא הגיש בקשה בכתב לקבלת המידע, המוסד החינוכי ישתדל ככל האפשר ליצור עם ההורה ערוצי תקשורת חלופיים.
  • המידע שיועבר יכלול את הנושאים הבאים, אלא אם קבע בית המשפט אחרת: ציונים ותעודות, נוכחות, ועדת שילוב, ועדת השמה, קבלה לתוכניות למחוננים, שינוי מגמות, העברה לכיתה אחרת או למוסד אחר, השעיה, טיולים, מסיבות, תשלומים עבור אירועים מיוחדים וחריגים.
  • מנהל המוסד החינוכי ימסור לבקשת ההורה שאין לו משמורת תעודת הערכה/ציונים זהה למקור.
  • אם האפוטרופסות של אחד ההורים נשללה או הוגבלה בהתאם להחלטה שיפוטית, אין חובה להעביר לו את המידע.
  • להורים עם משמורת משותפת המוסד החינוכי ימסור בנפרד תעודות הערכה/ציונים זהות (אלא אם ידוע למוסד החינוכי על מניעה משפטית).
טיפ
למידע כללי על הגשת בקשה לרשויות ציבוריות שונות ראו הגשת בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

פסקי דין