הקדמה:

רוכשי זכות במקרקעין שלא הצהירו על הרכישה או לא שילמו מס רכישה במועד, חשופים לתשלום קנסות

רוכשי זכות במקרקעין שלא הצהירו על הרכישה או לא שילמו מס רכישה במועד, עשויים להיות מחויבים בתשלום קנסות.

קנס על אי הגשת הצהרה

 • מי שלא הגיש הצהרה במועד שנקבע בחוק, יחויב בקנס בסכום של 250 ש"ח עבור כל שבועיים של פיגור.
 • הבהרה: קנס על אי הגשת הצהרה וקנס על פיגור בתשלום לא יחולו על אותה התקופה.

קנס על אי הגשת הודעה

 • מי שלא הגיש הודעה במועד על כך שהתנאי לדחיית תשלום המס לפי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) חדל להתקיים, יחוייב בקנס בסכום של 200 ש"ח עבור כל שבועיים של פיגור.

קנס על פיגור בתשלום

 • על סכום שחייבים לשלם על-פי החוק ולא שולם במועד, יתווסף קנס בשיעור של 0.2% לכל שבוע של פיגור.
 • הבהרה: קנס על אי הגשת הצהרה וקנס על פיגור בתשלום לא יחולו על אותה התקופה.

פטור מתשלום קנס

 • בסמכות המנהל לפטור מתשלום קנס על אי הצהרה במועד וקנס על אי תשלום במועד וזאת אם ראה סיבה מספקת לכך.

זקיפת תשלומים

 • למי ששילם סכום כלשהו על חשבון חוב המס, התשלומים ייזקפו (כלומר ייחשבו כאילו שולמו) לפי החלק היחסי של מרכיבי החוב (קרן, ריבית, הפרשי-הצמדה).

קנס גרעון

 • במכירה ששולם עליה מס ונקבע לגביה גירעון (כלומר נקבע הפרש בין המס שצריך לשלם בפועל לבין המס שחושב על-פי ההצהרה) העולה על 50% מהמס המגיע במכירה, והמנהל סבר שהגירעון נובע מהתרשלות המוכר או מאי-מסירת הצהרה, יתווסף לסכום המס שיש לשלם קנס בשווי 15% מסכום הגירעון.
 • אם המנהל סבר שהגירעון נוצר במזיד או מתוך כוונה לחמוק מתשלום מס, יתווסף לסכום המס קנס בשווי 30% מסכום הגירעון.
 • המנהל רשאי לפטור את החייב מהקנס אם מצא סיבה מספקת לכך.
 • על הקנס יתווספו הפרשי הצמדה וריבית.

קנס מינהלי

 • חייב במס רכישה שלא מסר במועד הצהרה, ללא סיבה מוצדקת, יחוייב בקנס מנהלי בשיעור של 5% מהמס המגיע בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע למסירת ההצהרה ועד ליום מסירתה.
 • מי שפטור ממס ולא מסר במועד הצהרה, ללא סיבה מוצדקת, יוטל עליו קנס בשיעור של 2 אלפיות משווי הזכות שנמכרה בתוספת ריבית והצמדה.
 • רוכש שהוטל עליו קנס מינהלי רשאי שלא לשלמו ולהודיע למשרד האזורי בתוך 30 ימים על בקשתו להישפט.

החזר מס רכישה למי ששילמו מעבר לנדרש

 • רשות המסים מפעילה יישום, המאפשר למי שביצעו בעבר עסקת נדל"ן, לבדוק האם קיימת יתרת זכות לטובתם, בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה, ששילמו.
 • אם קיימת יתרת זכות, ניתן לקבל את ההחזר באמצעות מילוי הפרטים ביישום.
 • למידע נוסף ראו החזר מס בגין תשלום עודף של מס שבח או מס רכישה.


חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים