הרישום לבתי הספר העל-יסודיים יחל שבוע ימים לפני חופשת הפסח, בשנה הקודמת לשנת הלימודים שאליה נרשמים
ימי הרישום ושעות הרישום המדויקים יפורסמו מדי שנה על-ידי הרשויות המקומיות
אסור להתנות את הרישום בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים
למידע רשמי ראו אתר משרד החינוך


חוק לימוד חובה קובע כי כל ילד בגיל 3 עד 18 חייב ללמוד במוסד חינוכי מוכר. לכל הורה שמורה הזכות לבחור את זרם החינוך שאליו יצטרף ילדו.

מי זכאי?

 • מסיימי כיתה ו' בבית ספר יסודי ביישובים שעברו חיטוב - יקבלו הודעה על השיבוץ לבית הספר.
 • מסיימי כיתה ח' בבית ספר יסודי ביישובים שלא עברו חיטוב - יירשמו לכיתה ט' בבית הספר שאליו שוייכו.
 • מסיימי כיתה ט' בחטיבת בייניים שיש בהמשכה כיתה י' (בית ספר שש-שנתי) או שאין בהמשכה כיתה י' - יירשמו לבית ספר בתחומי הרשות המקומית, ובהתאם להנחיותיה.

שיבוץ לחטיבת ביניים

 • ברשויות מקומיות שבהן יש חטיבות ביניים, הרשות המקומית תקבע רובע לחטיבת הביניים, שאליה ישוייכו תלמידי בתי הספר היסודיים שבאותו רובע.
 • רשות מקומית יכולה, באישור משרד החינוך, לקבוע לכל בית ספר יסודי מספר חטיבות ביניים שבהן ישובצו בוגרי בית הספר על-פי קביעת הרשות, תוך התחשבות, ככל האפשר, בבחירות הורי התלמידים.
 • אם מספר התלמידים שנרשמו לחטיבת הביניים גדול ממספר המקומות שנקבע לאותה חטיבה, ישובצו התלמידים על-פי הגרלה.

רישום לחטיבה עליונה (תיכון)

 • הרישום לחטיבה העליונה יחל שבוע לפני חופשת הפסח, בשנת הלימודים הקודמת לשנה שאליה נרשמים.
 • ימי הרישום ושעות הרישום המדויקות יפורסמו מדי שנה על-ידי הרשויות המקומיות.
 • חובת הרישום חלה על ההורים.
 • אפוטרופוס שאינו הורה צריך להביא עימו את תעודת הזהות שלו והעתק מאושר מצו בית המשפט הקובע שהוא אפוטרופוס של התלמיד.
 • אומֵן צריך לצרף את תצלום האישור של מנחת האומנה הנושא את שמו, מספר הזהות של התלמיד, פרטי משפחת האומנה וסוג המוסד שבו התלמיד רשאי ללמוד (במוסד חינוך ממלכתי/ממלכתי-דתי).
 • תלמידים החייבים ברישום רשאים לרשום את עצמם בתנאים הבאים:
  1. הם מעל גיל 14
  2. יש להביא תעודת זהות או דרכון של אחד ההורים
  3. יש להביא מכתב הרשאה מאחד ההורים

מקום הרישום

 • על התלמידים להירשם לבית הספר שאליו שוייכו.
 • אם אין איזור רישום יש להירשם בכל מוסד חינוכי מוכר שבתחום הרשות המקומית, בתיאום עם הרשות המקומית ובהתאם להנחיותיה.
 • במקרים הבאים ניתן להירשם למוסד חינוכי אחר, מחוץ לרשות המקומית, בתיאום עם הרשות המקומית ובהתאם להנחיותיה:
  • אם אין ברשות החינוך המקומית שהם גרים בה מוסד חינוכי מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה.
  • אם הורי התלמידים מעוניינים שילדיהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר דתי, וברשות המקומית שהם גרים בה אין מוסד כזה.
  • אם הורי התלמידים מעוניינים שילדיהם ילמדו במוסד חינוכי מוכר שאינו דתי, וברשות המקומית שהם גרים בה אין מוסד כזה.
  • במקרה שבו רשות החינוך המקומית שהם גרים בה אישרה את רישומם במוסד חינוכי מוכר שמחוץ לרשות המקומית מהסיבות הבאות:
   • אם ההורים מבקשים לרשום את ילדיהם למוסד שיש בו מגמה או מסלול שאין במוסד החינוכי ברשות שבה הם גרים.
   • מוסד שהוגדר על-ידי משרד החינוך כמוסד ארצי או בית ספר ייחודי על-אזורי (כגון תיכון תלמה ילין בגבעתיים או התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים), או שהוא מוסד שיש בו פנימייה, והתלמיד מעוניין להתגורר בה. רשימה של בתי הספר שאושרו כבתי ספר ייחודיים על-אזוריים מופיעה באתר משרד החינוך.
 • הורים לתלמידים שמעוניינים להירשם למוסד חינוכי שנמצא מחוץ לרשות המקומית צריכים להגיש בקשה לרשות המקומית לאישור לימודי חוץ. אין באישור לימודי חוץ משום התחייבות לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות.

אישור העברה לתלמידים המעוניינים ללמוד בבית ספר אחר מזה שיועד להם

 • תלמיד המעוניין לעבור לבית ספר שונה מזה שיועד לו צריך לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • אם תלמיד מעוניין להירשם לבית ספר המצוי מחוץ לתחום רשות החינוך המקומית שהוא גר בה, על הוריו לקבל את אישור הרשות המקומית שבית הספר נמצא בתחומה, לאחר שקיבלו אישור בכתב מהרשות המקומית בתחום מגוריהם.
 • במקרה שבו התלמיד מבקש ללמוד במוסד חינוכי עם פנימייה או במוסד על-אזורי, שקולט תלמידים מכל הארץ וקיבל אישור מהוועדה לבתי ספר ייחודיים על-אזוריים, הרשות המקומית תשתדל, ככל האפשר, לאשר את בקשת ההעברה.

חשוב לדעת

 • אישור של הרשות המקומית ללימודי חוץ אין משמעו התחייבות של הרשות לכסות את הוצאות הנסיעה של התלמיד או הוצאות אחרות.
 • אפליה בעת הרישום או הקבלה לבית הספר מטעמים עדתיים, רקע חברתי-כלכלי, השקפה פוליטית, גזע, דת או לאום - אסורה.
 • אסור לקיים מבחני מיון כתנאי קבלה לבית הספר העל יסודיים בכל סוגי בתי הספר בישראל, כולל בבתי הספר הייחודיים, למעט בבתי ספר לאמנויות בתחום האמנות הרלוונטי, ובמגזר החרדי. למידע נוסף ראו איסור לקיים מבחני מיון כתנאי לקבלה לבית ספר.
 • הרישום לבתי הספר אינו כרוך בתשלום ואין לגבות מההורים דמי קדימה בעת הרישום.
דוגמה
העירייה אינה יכולה להתנות את הרישום לבית הספר בתשלום עבור מפעל הזנה, סל תרבות או כל דבר אחר, במעמד הרישום.
 • הרשות המקומית אינה יכולה להתנות את רישום התלמיד בכל תנאי או תשלום שאינו רלוונטי לעצם הרישום או הלימודים בבית הספר.
דוגמה
העירייה אינה יכולה לדרוש מההורים תשלום ארנונה כתנאי לרישום התלמיד לבית הספר.
 • מנהלי בתי הספר מחוייבים לכבד את החלטת הרשות המקומית בדבר שיבוץ התלמידים, ואינם יכולים להחליט שלא לקבלם לבית הספר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים