עובדות ועובדים שמועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


עובדות ועובדים שמועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה זכאים לשכר שווה.

 • הזכאות היא לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.
  • "עבודה שווה בעיקרה": עבודה שהעיקר של התפקיד- החלק החשוב בו - שווה.
  • "עבודה שוות ערך": עבודה שלא שווה לעבודה אחרת אך בעלת משקל שווה לעבודה אחרת, בין היתר מבחינת הכישורים, המאמץ, המיומנות והאחריות שנדרשים לביצוע העבודה ומבחינת התנאים הסביבתיים שבהן מבוצעת העבודה.
 • החובה לשוויון חלה גם על כל גמול אחר שמעסיק נותן לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.
  • גמול אחר: כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין וגם אם אינם שכר עבודה.
 • המעסיק רשאי לשלם לעובדים שכר בשיעורים שונים אם הוכיח כי יש נסיבות שונות שמתחייבות מאופייה או ממהותה של העבודה, כולל תפוקת העבודה, איכות העבודה, הוותק בעבודה, ההכשרה או ההשכלה, או המיקום הגיאוגרפי של מקום העבודה.
 • אסור למעסיק לקבוע שכר שונה לעובד ולעובדת שמבצעים את אותה עבודה, גם אם העובדת ביקשה לעצמה במהלך המשא ומתן שכר נמוך יותר מהשכר שדרש העובד לאותה משרה. למידע נוסף ראו פסק הדין של בית הדין הארצי לעבודה.
 • בתביעה לפי חוק שכר שווה נדרש רק להוכיח שיש פער בשכר בין עובדת לעובד שמבצעים אותה עבודה (או עבודה שווה בעיקרה או שוות ערך) ושהמעסיק לא הצליח להוכיח כי קיימת הצדקה עניינית לפער זה לפי סעיף 6(א) לחוק.
 • הוכחת תביעה מכוח חוק שכר שווה אינה מזכה בהכרח, באופן אוטומטי, את העובדת בפיצוי ללא הוכחת נזק מכח חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה. עם זאת, כשמוכח שיש פער משמעותי בשכר בין עובדת לעובד בניגוד לחוק שכר שווה, המעסיק יידרש להוכיח כי לא היה קשר סיבתי בין מינה של העובדת לבין פערי השכר, מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. למידע נוסף ראו פסק הדין של בית המשפט העליון.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדות והעובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכאות ניתן לתבוע את המעסיק.

פרסום דוחות על פערי השכר בין גברים לנשים

 • ביום 25.08.2020, התקבל תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה, ולפיו על מעסיק שמעסיק למעלה מ- 518 עובדים חלה עליו חובה להפיק מדי שנה 2 דוחות (דו"ח פנימי ופומבי), המפרטים את פערי השכר במקום העבודה בין גברים לנשים וכן למסור הודעה לעובד/ת בדבר פערי השכר.
 • המעסיקים נדרשים להפיק את הדוחות (הפנימי והפומבי) עד ליום 01.06.2022 לגבי השנה שקדמה למועד הדיווח. (2021).
 • בדו" הפנימי יפרט המעסיק את השכר הממוצע של עובדיו בפילוח העובדים לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים ויפרט את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
 • בהתבסס על הדוח הפנימי:
  • המעסיק ימסור לכל אחד מהעובדים פעם בשנה מידע על הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים ומהם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים.
  • המעסיק יפרסם פעם בשנה דוח לציבור (כולל באתר האינטרנט של המעסיק אם יש). הדוח יכלול, בין היתר, את פערי השכר הממוצע של העובדים שמועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שלא מאפשר זיהוי של עובדים.
 • למידע נוסף ראו חובת מעסיקים לפרסם מידע בדבר פערי השכר בין גברים לנשים.

חשוב לדעת

 • המעסיק מחויב למסור לעובד/ת שדרש/ה זאת מידע על רמות שכר של עובדים שמועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. המידע יימסר במידה הדרושה לפי העניין, ללא גילוי פרטים מזהים של עובדים או הפרה של כל דין אחר.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • לעיון באתר נציבות שוויון בעבודה, בסיכומי פסיקה נוספים שעניינם אפליה בעבודה בשל פערי שכר לחצו כאן

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים