הקדמה:

עובדות ועובדים המועסקים בעבודה זהה זכאים לשכר שווה
למידע נוסף ראו שכר שווה לעובד ולעובדת באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


עובדות ועובדים המועסקים אצל אותו מעסיק באותו מקום עבודה, זכאים לשכר שווה בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

 • החובה לשוויון חלה גם לעניין כל גמול אחר, שנותן מעסיק לעובד או עבורו בקשר לעבודתו.
  • גמול אחר - כל תוספת, טובת הנאה, קצובה, מענק, תנאים נלווים, תשלום לכיסוי הוצאות, תשלומים בשל החזקת רכב, שימוש בטלפון, מכסת שעות נוספות, רכישת ספרות מקצועית, ביגוד, שימוש ברכב, או כל תגמול אחר בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, וגם אם אינם שכר עבודה.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדות והעובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק.
 • במקרה של הפרת הזכאות ניתן לתבוע את המעסיק.

פרסום דוחות

 • ביום 25.08.2020 פורסם תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד המטיל חובה על כל מי שמעסיק יותר מ-518 עובדים לערוך מדי שנה דוח פנימי על בסיס נתונים שאסף, שבו יפורט השכר הממוצע של עובדים המועסקים אצלו, בפילוח עובדים לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. בדו"ח יפרט המעסיק את פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה.
 • בהתבסס על הדו"ח הפנימי, ימסור המעסיק לכל עובד פעם בשנה מידע בדבר הקבוצה שהוא משתייך אליה בפילוח העובדים ומהם פערי השכר באותה קבוצה באחוזים,.
 • בנוסף, בהתבסס על הדו"ח השנתי, יפרסם המעסיק פעם בשנה דו"ח פומבי לציבור (לרבות באתר האינטרנט שלו אם יש כזה) . הדוח יכלול, בין היתר, את פערי השכר הממוצע של העובדים המועסקים אצל המעסיק באחוזים, בלי לגלות את כינוי קבוצות העובדים במקום העבודה ובאופן שאינו מאפשרזיהוי של עובדים.
 • הדוח הראשון יתפרסם לא יאוחר מיום 01.06.2022.

חשוב לדעת

 • המעסיק מחויב למסור לעובד/ת שדרש/ה זאת מידע על רמות שכר של עובדים המועסקים אצלו, לפי סוגי עובדים, סוגי משרות או סוגי דירוגים. המידע יימסר במידה הדרושה לפי העניין, ללא גילוי פרטים מזהים של עובדים או הפרה של כל דין אחר.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים