הקדמה:

אסיר העומד לפני שחרור מוקדם ולא הוכנה לו תוכנית רש"א או תוכנית מטעם שירותי הרווחה רשאי לפנות לקבלת תוכנית שיקום פרטית
הפעלת תוכנית שיקום פרטית כרוכה בעלויות כספיות שחלות על האסיר
למידע נוסף ראו פקודת נציבות שב"ס - כניסת מומחים פרטיים לבתי הסוהר

כשמתקיים דיון בעניינו של אסיר בוועדת השחרורים, רצוי להציג לוועדה תוכנית שיקום.

 • ככלל, תוכנית שיקום לאחר שחרור נבנית עבור אסירים שהם אזרחי ישראל ותושביה על-ידי רש"א.
 • אם מסיבות שאינן תלויות באסיר ובתפקודו לא הוכנה לו תוכנית שיקום אסירים של הרשות לשיקום האסיר או תוכנית שיקום אסירים של שרותי הרווחה, האסיר רשאי לבקש כי יוכנס מומחה פרטי להכנת תוכנית שיקום לקראת ועדת השחרורים.
 • כמו כן, במקרים שבהם רש"א סבורה כי בשל רמת מסוכנותו לציבור או היעדר התאמתו של האסיר, אין מקום להכנת תוכנית שיקום לגביו, אסיר שיבקש זאת יורשה להכניס מומחה פרטי -
  • המומחה הפרטי יבחן את רמת מסוכנותו לציבור של האסיר לצורך שקילת האפשרות להכין עבורו תוכנית שיקום פרטית.
  • אם המומחה הפרטי סבור כי רמת מסוכנותו של האסיר לציבור נמוכה ומאפשרת את שילובו בתוכנית שיקום מתאימה, יוכל המומחה להציע תוכנית שיקום מטעמו לאסיר לקראת דיוני ועדת השחרורים.
 • המומחה הפרטי צריך להיות בעל רישיון עיסוק מטעמו של גורם שלטוני מוסמך, באחד מהמקצועות הבאים:
  • פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים.
  • עובד סוציאלי הרשום בפנקס העובדים הסוציאליים.
  • קרימינולוג קליני בעלי רישיון עיסוק של משרד הבריאות.
 • בניית תוכנית פרטית והפעלתה כרוכה בעלויות כספיות שעל האסיר לשאת בהן.

הליך מימוש הזכות

 • יש להגיש בקשה לאישור כניסת מומחה פרטי בתוך 6 חודשים לפני מועד הדיון בוועדת השחרורים, ולכל המאוחר 19 ימים לפני מועד הביקור המבוקש (בכפוף לקבלת אישור ביטחוני לכניסת המומחה).
 • הבקשה תוגש לקצין אסירים בבית הסוהר שבו מוחזק האסיר, על גבי טופס בקשה לכניסת מומחה פרטי לצורך הכנת תוכנית שיקום לקראת דיון בוועדת שחרורים (נספח 4 לפקודה).
 • יש לציין בטופס את שם המומחה, מטרת הביקור ונימוקי הפנייה, ולצרף מסמכים לתמיכה בבקשה, כולל רישיון העיסוק ומסמכים המעידים על תחום ההתמחות וההכשרה.
 • את הבקשה יכול להגיש האסיר, בן משפחתו, או בא כוחו.
  • אם הפנייה נעשתה על-ידי בא כוחו של האסיר, יש לצרף לבקשה ייפוי כוח.
  • אם הפנייה נעשתה על-ידי משפחת האסיר, יש לצרף לבקשה אישור לכך בכתב מהאסיר.
 • קצין אסירים יבחן אם הבקשה, כולל מועד הגשתה, עונה על הכללים ויעביר אותה לקצין תקון במחוז לצורך בחינה וטיפול.
 • אישור כניסה שיינתן, יתקבל בכתב ויישמר בתיקו המנהלי של האסיר.

חשוב לדעת

 • כניסת מומחה פרטי לא תאושר למטרות הבאות:
  • מתן טיפול לאסיר בתקופת המאסר.
  • הערכת מסוכנות לצורך קבלת החלטה מנהלית.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע סטודנטים בקליניקה לייצוג אסירים במכללת שערי משפט, הפועלת בשיתוף עם הסניגוריה הציבורית.