הקדמה:

תכנית לימודים נוספת (תל"ן) תורנית בחינוך הממלכתי-דתי היא תכנית המקנה תוספת של עד 5 שיעורים ביום של לימודי קודש המשולבים בתכנית הלימודים הרגילה, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם
אי תשלום עבור תל"ן תורנית על-ידי ההורים לא יהווה סיבה לאי קבלת התלמיד לבית הספר או להוצאתו מבית הספר
תל"ן תורנית היא תכנית רשות ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק


תכנית לימודים נוספת תורנית בחינוך הממלכתי-דתי היא תכנית המקנה תוספת שעות של לימודי קודש המשולבים בתכנית הלימודים הרגילה, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהן.

 • תכנית הלימודים הנוספת התורנית היא תכנית רשות ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים שילדם ייקח בה חלק.
 • הפעלת תכנית תורנית נוספת אינה גורעת מזכותו של המוסד לקיים תל"ן רגילה בהיקף של עד 5 שעות שבועיות נוספות בהתאם למקובל בכלל בתי הספר.

מי זכאי?

 • תלמידים הלומדים במוסד חינוך שפועלת בו פנימייה מלאה/חלקית, או שמתקיימת בו פעילות עד שעות אחרי הצהריים/ערב ללא לינה ("פנימיית יום"), והוא אחד מאלה:
  • בית ספר יסודי
  • חטיבת ביניים
  • בית ספר תיכון
  • ישיבה תיכונית
  • אולפנה

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לתכנית לימודים נוספת תורנית

 • מוסד חינוך ממלכתי-דתי המבקש לשלב במהלך יום הלימודים תכנית לימודים נוספת תורנית, במסגרת פעילות פנימייתית מלאה או במסגרת פעילות פנימיית יום, יפנה בבקשה למפקח של המינהל לחינוך דתי במחוז משרד החינוך לצורך קבלת אישור.
 • המפקח על מוסד החינוך הממלכתי-דתי יעביר את ההצעה ואת המלצתו ובנוסף גם את חוות דעתה של רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של בית הספר למפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז.
 • בבקשה לתכנית נוספת יפרט מנהל בית הספר את הפרטים הבאים:
 1. תכנית הלימודים המוצעת.
 2. מספר שעות הלימודים בבית הספר.
 3. העלות הצפויה לקיום התכנית.
 4. מספר התלמידים הצפויים ללמוד במוסד.
 • את הבקשה יש להגיש עד ליום ו' בניסן בשנת הלימודים הקודמת לשנת הלימודים המבוקשת בה תחל התכנית הנוספת.

בחינת הבקשה על-ידי מפקח המנהל לחינוך דתי

 • המפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז יעביר את ההצעה בצירוף המלצת המפקח, חוות דעתה של רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במזכירות המועצה הפדגוגית למנהל אגף החינוך הדתי אשר יפעל על-פי התקנות לחינוך ממלכתי-דתי.
 • לצורך אישור הבקשה יבחן מפקח המנהל לחינוך דתי את קיום הנתונים הבאים:
 1. האם קיים בית ספר ממלכתי-דתי המשלב תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום.
 2. האם קיימות כיתת לימוד או בתי ספר ממלכתי-דתי שאינם משלבים תכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום.
 3. מהי עמדת הורי התלמידים הלומדים בבית הספר ועמדת רשות החינוך המקומית לגבי הבקשה.
 4. מהי המדיניות לקבלת תלמידים לבית הספר.
 • במוסד הפועל ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, ייוועץ המפקח המנהל לחינוך דתי במנהל אגף א' לחינוך המוכר שאינו רשמי.
 • בית ספר ממלכתי-דתי לא יהיה רשאי להפעיל תכנית לימודים נוספת תורנית לפני שיקבל את אישור המפקח המנהל לחינוך דתי.

אישור התכנית

 • המפקח של המינהל לחינוך דתי ישקול אם לאשר את התכנית הנוספת בתנאים הבאים:
  • באזור הרישום קיימים מוסד חינוך ממלכתי-דתי או כיתת לימוד שאינם משלבים תל"ן תורנית בתכניות הלימודים שלהם. פתיחת כיתה שאינה משלבת תל"ן תורנית תהיה בהתאם לכללים של משרד החינוך באשר למספר התלמידים בכיתה.
  • באזורים שמתקיימת בהם תל"ן תורנית בכל מוסדות הלימוד, ואין חלופה אחרת לבחירה, יוכל תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת ללמוד במוסד החינוכי גם ללא גבייה בגין התל"ן התורנית.
  • מוסד קיים המבקש להפעיל תכנית תורנית נוספת, אם אושרה לו, יקים את הכיתות התורניות בהדרגה, כך שתלמידים יוכלו לסיים את לימודיהם בהתאם למתכונת שבה החלו ללמוד.

מעקב אחר התנהלות התכנית

 • מפקח המנהל לחינוך דתי יעקוב אחר תכנית הלימודים הנוספת ויוודא שהיא פועלת בהתאם לאישור שניתן לה.
 • במקרה שמפקח המנהל לחינוך דתי סבור כי בית ספר ממלכתי-דתי שקיבל אישור לקיים תל"ן תורנית אינו מקיים את התכנית כנדרש, הוא יורה לבית הספר ליידע על כך את כלל ההורים בבית הספר.

הרשמה לתכנית לימודים נוספת תורנית

 • הורה המבקש לרשום את ילדו לבית ספר המקיים תכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו יוכל לבחור בין כיתה המשלבת תל"ן תורנית שעבורה גובים תשלום נוסף ובין כיתה שלא משלבת תל"ן תורנית. אם אין כיתה כזו באזור הרישום ואין לתלמיד ולהוריו אפשרות בחירה, תתאפשר למידת תלמיד שאינו מעוניין בתכנית התורנית הנוספת בכיתה המקיימת את התכנית.
 • הורה המבקש לרשום את ילדו לבית ספר המשלב תכנית לימודים נוספת תורנית יחתום על הסכמתו לשלם את התשלומים הנדרשים לקיומה, היות שתל"ן תורנית אינה מתוקצבת מתקציבי משרד החינוך.
 • היעדר יכולת כלכלית לשאת בנטל תשלומים של תכנית לימודים נוספת תורנית לא יהווה בכל מקרה עילה לאי-קבלתו של תלמיד למוסד חינוך תורני או להוצאת התלמיד מהמוסד החינוכי.

עלות תכנית לימודים נוספת תורנית

 • הסכומים המרביים המותרים לגבייה מתלמיד לשנה עבור כל שעת לימודים שבועית נוספת על השעות המתוקצבות על ידי משרד החינוך הם:
  • 177 ש"ח בבית ספר יסודי
  • 212 ש"ח בחטיבת ביניים
  • 230 ש"ח בחטיבה עליונה
דוגמה
מוסד שמתקיימת בו תכנית לימודים נוספת בהיקף של 5 שעות שבועיות בנוסף לשעות הלימוד הרגילות המתוקצבות על ידי משרד החינוך, יוכל לגבות מהורי תלמיד הלומד בחטיבה העליונה סכום שלא יעלה על 1,150 ש"ח לשנה עבור תל"ן תורנית.
 • העלות השנתית המירבית שניתן לגבות עבור תל"ן תורנית:
  • 885 ש"ח לתלמיד בכיתות א'-ד' (כלומר עד 5 שעות שבועיות)
  • 1,770 ש"ח לתלמיד בכיתות ה'-ו' (עד 10 שעות שבועיות)
  • 2,120 ש"ח לתלמיד בכיתות ז'-ט' (עד 10 שעות שבועיות)
  • 2,300 ש"ח לתלמיד בחטיבה העליונה (עד 10 שעות שבועיות)
 • למרות האמור לעיל, בכיתות א'-ד' יהיה ניתן לגבות עבור תל"ן תורנית בהיקף של עד 10 שעות שבועיות, באישור מיוחד של ועדת החריגים המחוזית.
 • בבית ספר יסודי המקיים תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של עד 400 ש"ח לתלמיד לשנה עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים.
 • בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה שמתקיימת בהן תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה אפשר לגבות סכום נוסף של עד 600 ש"ח לתלמיד לשנה, עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים (סכום זה הוא נוסף על הסכום המותר לגבייה עבור כל שעת לימודים, כפי שצויין לעיל).
 • מוסד חינוך המבקש לקיים את "תכנית קרב" יהיה רשאי לגבות לכל היותר בגין 3 שעות שבועיות, באישור ועדת החריגים המחוזית, בתנאי ששעות אלו משתלבות בתל"ן הכללית ו/או התורנית של בית הספר ומחליפות את שעות התל"ן הכללית ו/או התורנית באופן שסך השעות המרבי לא יעלה על המותר לפי הוראות חוזר זה.
 • במוסד חינוכי המפעיל תכנית תורנית נוספת אפשר יהיה לגבות בנוסף לסכומים אלו גם עבור פעילות חברתית תורנית נוספת, בתנאי שפעילות זו מתקיימת בפועל. הסכומים המרביים לגבייה עבור פעילויות אלו הם:
  • עבור פעילות של שבת (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, והסעה) - סכום שלא יעלה על 340 ש"ח לשבת לתלמיד. אין אפשרות לקיים יותר משתי שבתות בשנת לימודים, אולם באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי, יהיה אפשר לקיים פעילות בשבת אחת נוספת. אין אפשרות לגבות תשלום עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.
  • עבור פעילות של סמינריון (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, הסעה וכן הדרכה באמצעות מדריכים שאינם עובדי המוסד החינוכי)- סכום שלא יעלה על 400 ש"ח לסמינריון לתלמיד. לא יתקיים יותר מסמינריון אחד בשנת לימודים, אולם באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי, אפשר יהיה לקיים סמינריון נוסף, בתנאי שבמוסד לא התקיימו יותר משתי שבתות פעילות באותה שנה. אין אפשרות לגבות תשלום עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.
  • עבור פעילות חברתית תורנית (הכוללת הרצאות תורניות, סיורים תורניים וכיו"ב) - סכום שלא יעלה על 450 ש"ח לשנה.

עלות מירבית כוללת

 • העלות המירבית הכוללת של השתתפות ההורים עבור הפעילות התורנית הנוספת, הלימודית והחברתית, ועבור תוספת תל"ן רגיל תהיה:
  • עד 2,020 ש"ח לכיתות א'-ד' בבית הספר היסודי
  • עד 3,305 ש"ח לכיתות ה'-ו' בבית הספר היסוד
  • עד 5,310 ש"ח לכיתות חטיבת הביניים
  • עד 5,580 ש"ח לשנה לחטיבה העליונה
 • סכום זה ייגבה רק במקרה של קיומה של התכנית התורנית הנוספת, התכנית החברתית התורנית והתל"ן הרגיל - כולם בצורה מלאה.
 • קיום של אחת או יותר מהתכניות באופן חלקי יקטין את תשלום ההורים באופן יחסי.
 • בנוסף לסכומים אלה יוכל המוסד לגבות תשלומי חובה ורשות בהתאם להוראות משרד החינוך לכלל בתי הספר (למעט תל"ן ורכישת שירותים מרצון שצויינו לעיל).
 • במוסדות שאינם פנימייתיים הסכומים שהוזכרו לעיל אינם כוללים תשלום עבור הסעות והזנה, הניתנים לרכישה נפרדת על ידי הורי התלמידים, בתנאי שהתשלום הוא בגין העלות הישירה של ההסעה או ההזנה לתלמיד ושכל הורה יכול להחליט אם לרכוש אותם או לא. תשלומי הסעות והזנה יפורסמו להורים בנפרד.

גבייה

 • אין לבצע גבייה נוספת על התשלומים שפורטו, בין אם באמצעות עמותות פרטיות או באמצעות כל התארגנות אחרת, ובכל מקרה יהיה מנהל המוסד אחראי על כל גבייה שתתבצע מהורי התלמידים באמצעות המוסד או באמצעות כל גורם אחר על פעילות בין כתלי המוסד.
 • במוסד שמתבצעת בו תל"ן תורנית לא תתאפשר גבייה עבור תכניות נוספות, כגון עבור היותו מוסד חינוכי ייחודי או עבור מגמה נוספת.
 • הגבייה תתבצע באמצעות הבעלות על המוסד. בבתי ספר שבבעלות המדינה, הגבייה תתבצע באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה.
 • אין לבצע גבייה באמצעות עמותות הורים או באמצעות כל עמותה אחרת שאינה הבעלות על המוסד.

יידוע ההורים לגבי עלות התכנית

 • המוסד החינוכי יפרסם להורי התלמידים הלומדים או המועמדים ללמוד בו, באמצעות מכתב לביתם ובאמצעות אתר האינטרנט של משרד החינוך, מידע על הנושאים האלה:
  • היקף השעות הנוספות הנלמדות במסגרת התל"ן התורנית ופירוט לגבי ייעודן, בהתייחס לכל שכבה באופן ספציפי.
  • היקף הפעילות החברתית התורנית הנוספת (כגון שבתות עיון, סמינריונים, הרצאות תורניות וכו') במסגרת תכנית החינוך החברתי והעלות לגבי כל אחת מהפעילויות, בהתייחס לכל כתה באופן ספציפי.
  • במוסדות פנימייתיים- התשלום הנדרש עבור אחזקת תלמיד בפנימייה.
  • סך כל הסכומים המרביים המותרים לגבייה במוסד עבור תכנית הלימודים התורנית הנוספת, עבור התכנית החברתית התורנית הנוספת ועבור אחזקת התלמיד בפנימייה (אם מדובר במוסד פנימייתי). כמו כן יצוין הסכום המותר לגבייה עבור תשלומי החובה ותשלומי הרשות שאושרו למוסד החינוכי, ויצורף אישור המפקח לגבי סכומים אלו.

חשוב לדעת

 • מוסד החינוך יסייע למשפחות שלנוכח מצבן הכלכלי-חברתי מתקשות לשאת בעלויות הנדרשות מלימוד במוסד החינוך. לשם קבלת הסיוע יכללו קריטריונים שוויוניים סבירים ושקופים אשר יפורסמו לכלל ההורים במוסד החינוכי לקראת שנת הלימודים.
 • מוסד חינוך ממלכתי-דתי שאינו מקיים תל"ן תורנית יהיה רשאי להפעיל תל"ן של לימודי קודש, בהתאם לכללי תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר.
 • מוסד חינוך אינו יכול לגבות סכומים גבוהים מהסכומים המאושרים בחוזר המנהל הכללי, וזאת גם אם ההורים מסכימים.
 • במקרה בו הוחלט לקיים את השירות למרות אי-הסכמת כל ההורים, יהיה על המוסד החינוכי לשתף את כל התלמידים בפעילות, או לחלופין, לקיים פעילות חינוכית חלופית לטובת תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים בקבלת השירות.
 • אסור למנוע השתתפות תלמידים בפעילות בשל אי-תשלום עקב קשיים כלכליים מוכחים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים