תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) תורנית בחינוך הממלכתי-דתי היא תוכנית המקנה תוספת של עד 5 שיעורים ביום של לימודי קודש המשולבים בתוכנית הלימודים הרגילה, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהם
אי תשלום עבור תל"ן תורנית על-ידי ההורים לא יהווה סיבה לאי קבלת התלמיד לבית הספר או להוצאתו מבית הספר
תל"ן תורנית היא תוכנית רשות ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים כי ילדיהם ייקחו בה חלק


תוכנית לימודים נוספת תורנית בחינוך הממלכתי-דתי היא תוכנית המקנה תוספת שעות של לימודי קודש המשולבים בתוכנית הלימודים הרגילה, באופן שאינו מאפשר הפרדה ביניהן.

 • תוכנית הלימודים הנוספת התורנית היא תוכנית רשות ולא ניתן לחייב בתשלום הורים שאינם מעוניינים שילדם ייקח בה חלק.
 • הפעלת תוכנית תורנית נוספת אינה גורעת מזכותו של המוסד לקיים תל"ן רגילה בהיקף של עד 5 שעות שבועיות נוספות בהתאם למקובל בכלל בתי הספר.
 • גביית התשלום עבור תוכנית תורנית נוספת , היא בנוסף לסכומים המותרים לגבייה לכלל בתי הספר עבור תוכנית לימודים נוספת.
 • מוסד חינוך אינו רשאי לגבות סכומים גבוהים מהסכומים המאושרים בחוזרי המנכ"ל, גם אם הורים מסכימים לכך.

מי זכאי?

 • תלמידים הלומדים במוסד חינוך שפועלת בו פנימייה מלאה/חלקית, או שמתקיימת בו פעילות עד שעות אחרי הצהריים או הערב, ללא לינה ("פנימיית יום"), והוא אחד מאלה:
  • בית ספר יסודי
  • חטיבת ביניים
  • בית ספר תיכון
  • ישיבה תיכונית
  • אולפנה
  • סמינר

תהליך מימוש הזכות

הגשת בקשה לתוכנית לימודים נוספת תורנית

 • מוסד חינוך ממלכתי-דתי המבקש לשלב במהלך יום הלימודים תוכנית לימודים נוספת תורנית, במסגרת פעילות פנימייתית מלאה או במסגרת פעילות פנימיית יום, יפנה בבקשה למפקח של המינהל לחינוך דתי במחוז משרד החינוך לצורך קבלת אישור.
 • בבקשה לתוכנית נוספת יפרט מנהל בית הספר את הפרטים הבאים:
 1. תוכנית הלימודים המוצעת.
 2. מספר שעות הלימודים בבית הספר.
 3. מספר השעות הנוספות האמורות להילמד במסגרת תוכנית הלימודים הנוספת.
 4. העלות הצפויה לקיום התוכנית.
 5. מספר התלמידים הצפויים ללמוד במוסד.
 6. אם קיימת תוכנית חברתית תורנית נוספת, יש לפרט את התוכנית ואת העלות הצפויה לקיומה.
 • את הבקשה יש להגיש עד ליום ו' בניסן בשנת הלימודים הקודמת לשנת הלימודים המבוקשת בה תחל התוכנית הנוספת.

בחינת הבקשה על-ידי מנהל המחוז והמפקח על בית הספר

 • לצורך אישור הבקשה יבחנו מנהל המחוז והמפקח על בית הספר את הנתונים הבאים:
 1. האם קיים בית ספר ממלכתי-דתי המשלב תוכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום.
 2. האם קיימים כיתת לימוד או בית ספר ממלכתי-דתי שאינם משלבים תוכנית לימודים נוספת תורנית באזור הרישום.
 3. מהי עמדת הורי התלמידים הלומדים בבית הספר ועמדת רשות החינוך המקומית לגבי הבקשה.
 4. מהי המדיניות לקבלת תלמידים לבית הספר.
 • במוסד הפועל ברישיון לפי חוק פיקוח על בתי ספר, ייוועץ המפקח במינהל אגף רישוי מוסדות חינוך במשרד החינוך.
 • בית ספר ממלכתי-דתי לא יהיה רשאי להפעיל תוכנית לימודים נוספת תורנית לפני שיקבל את אישור מנהל המחוז והמפקח.

אישור התוכנית

 • מנהל המחוז והמפקח ישקלו אם לאשר את התוכנית הנוספת בתנאים הבאים:
  • באזור הרישום קיימים מוסד חינוך ממלכתי-דתי או כיתת לימוד שאינם משלבים תל"ן תורנית בתוכניות הלימודים שלהם. פתיחת כיתה שאינה משלבת תל"ן תורנית תהיה בהתאם לכללים של משרד החינוך באשר למספר התלמידים בכיתה.
  • באזורים שמתקיימת בהם תל"ן תורנית בכל מוסדות הלימוד, ואין חלופה אחרת לבחירה, יוכל תלמיד שאינו מעוניין בתוכנית התורנית הנוספת ללמוד במוסד החינוכי גם ללא גבייה בגין התל"ן התורנית.
  • מוסד קיים שאושר לו להפעיל תל"ן תורנית, יקים את הכיתות התורניות בהדרגה, כך שתלמידים יוכלו לסיים את לימודיהם בהתאם למתכונת שבה החלו ללמוד.

מעקב אחר התנהלות התוכנית

 • המפקח של בית הספר יעקוב אחר תוכנית הלימודים הנוספת ויוודא שהיא פועלת בהתאם לאישור שניתן לה.
 • במקרה שהמפקח סבור שבית הספר אינו מקיים את התוכנית כנדרש, הוא יורה לבית הספר ליידע על כך את כלל ההורים בבית הספר, להפסיק את הגבייה באופן מיידי ולהשיב להורים כספים שנגבו בעבור התוכנית.

הרשמה לתוכנית לימודים נוספת תורנית

 • הורה המבקש לרשום את ילדו לבית ספר המקיים תוכנית לימודים ממלכתית-דתית באזור רישום שילדו משתייך אליו, יוכל לבחור בין כיתה המשלבת תל"ן תורנית שעבורה גובים תשלום נוסף ובין כיתה שלא משלבת תל"ן תורנית. אם אין כיתה כזו באזור הרישום ואין לתלמיד ולהוריו אפשרות בחירה, יש לאפשר לתלמיד שאינו מעוניין בתוכנית התורנית הנוספת ללמוד בכיתה המקיימת את התוכנית.
 • הורה המבקש לרשום את ילדו לבית ספר המשלב תוכנית לימודים נוספת תורנית יחתום על הסכמתו לשלם את התשלומים הנדרשים לקיומה, מאחר שתל"ן תורנית אינה מתוקצבת על-ידי משרד החינוך.
 • היעדר יכולת כלכלית לשאת בנטל תשלומים של תוכנית לימודים נוספת תורנית לא יהווה בכל מקרה עילה לאי-קבלתו של תלמיד למוסד חינוך תורני או להוצאת התלמיד מהמוסד החינוכי.

עלות תוכנית לימודים נוספת תורנית

 • העלות השנתית המירבית שניתן לגבות עבור תל"ן תורנית, בנוסף על הגבייה המותרת בכלל בתי הספר:
  • בכיתות א'-ד' ניתן לגבות רק את הסכום המותר בכלל בתי הספר - עד 885 ₪ לתלמיד (עד 5 שעות שבועיות). באישור מיוחד של ועדה במחוז של משרד החינוך, ניתן יהיה לגבות עבור תל"ן תורנית בהיקף של עד 10 שעות שבועיות.
  • בכיתות ה'-ו' ניתן לגבות עד 1,770 ₪ לתלמיד בכיתות ה'-ו' (עד 10 שעות שבועיות).
  • בכיתות ז'-ט' (חטיבת ביניים) ניתן לגבות עד 2,120 ₪ לתלמיד (עד 10 שעות שבועיות).
  • בחטיבה העליונה ניתן לגבות עד 2,300 ₪ לתלמיד (עד 10 שעות שבועיות).
 • למרות האמור לעיל, בכיתות א'-ד' יהיה ניתן לגבות עבור תל"ן תורנית בהיקף של עד 10 שעות שבועיות, באישור מיוחד של ועדת החריגים המחוזית.
 • בבית ספר יסודי המקיים תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 8 שעות שבועיות ומעלה, ומאריך בהן את שבוע הלימודים בהתאמה, אפשר יהיה לגבות סכום נוסף של עד 400 ₪ לתלמיד לשנה עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים.
 • בחטיבת ביניים ובחטיבה עליונה שמתקיימת בהן תל"ן תורנית מאושרת בהיקף של 11 שעות שבועיות ומעלה, ומאריכה בהן את שבוע הלימודים בהתאמה, אפשר לגבות סכום נוסף של עד 600 ₪ לתלמיד לשנה, עבור הוצאות להפעלת המוסד החינוכי בשעות אחרי הצהריים.
 • מוסד חינוך המבקש לקיים את "תוכנית קרב" יהיה רשאי לגבות לכל היותר עבור 3 שעות שבועיות, בתנאי ששעות אלו משתלבות בתל"ן הכללית או התורנית של בית הספר ומחליפות אותן, באופן שסך השעות המרבי לא יעלה על המותר.
 • במוסד חינוכי המפעיל תוכנית תורנית נוספת אפשר יהיה לגבות בנוסף לסכומים אלו גם עבור פעילות חברתית תורנית נוספת, בתנאי שפעילות זו מתקיימת בפועל. הסכומים המרביים לגבייה עבור פעילויות אלו הם:
  • עבור פעילות של שבת (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, והסעה) - סכום שלא יעלה על 340 ₪ לשבת לתלמיד. אין אפשרות לקיים יותר משתי שבתות בשנת לימודים, אולם באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי, יהיה אפשר לקיים פעילות בשבת אחת נוספת. אין אפשרות לגבות תשלום עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.
  • עבור פעילות של סמינריון (הכוללת אירוח התלמידים, הלנה, הזנה, הסעה וכן הדרכה באמצעות מדריכים שאינם עובדי המוסד החינוכי)- סכום שלא יעלה על 400 ₪ לסמינריון לתלמיד. לא יתקיים יותר מסמינריון אחד בשנת לימודים. עם זאת, באישור מיוחד של ועד ההורים הבית-ספרי, אפשר יהיה לקיים סמינריון נוסף, בתנאי שבמוסד לא התקיימו יותר משתי שבתות פעילות באותה שנה. אין אפשרות לגבות תשלום עבור פעילות זו בבית הספר היסודי.
  • עבור פעילות חברתית תורנית (הכוללת הרצאות תורניות, סיורים תורניים וכיו"ב) - בבתי הספר היסודיים - עד 250 ₪ לשנה, ובבתי הספר העל-יסודיים עד 450 ₪ לשנה.
 • סכום זה ייגבה רק במקרה של קיומה של התוכנית התורנית הנוספת, התוכנית החברתית התורנית והתל"ן הרגיל - כולם בצורה מלאה.
 • קיום של אחת או יותר מהתוכניות באופן חלקי יקטין את תשלום ההורים באופן יחסי.
 • בנוסף לסכומים אלה יוכל המוסד לגבות תשלומי חובה ורשות בהתאם להוראות משרד החינוך לכלל בתי הספר (למעט תל"ן ורכישת שירותים מרצון שצויינו לעיל).
 • במוסדות שאינם פנימייתיים - הסכומים המפורטים אינם כוללים תשלום עבור הסעות והזנה, שההורים יכולים לרכוש בנפרד. התשלום עבור הסעות והזנה יפורסם להורים בצורה נפרדת.
 • עבור תלמידים הלומדים במוסד המפעיל פנימייה ואינם משתתפים בפעילות הפנימייה - ייגבה תשלום בהתאם לכללים החלים על מוסדות שאינם מפעילים פנימייה.

גבייה

 • אין לבצע גבייה נוספת על התשלומים שפורטו, בין אם באמצעות עמותות פרטיות או באמצעות כל התארגנות אחרת, ובכל מקרה מנהל המוסד הוא האחראי על כל גבייה שתתבצע מהורי התלמידים באמצעות המוסד או באמצעות כל גורם אחר על פעילות בין כתלי המוסד.
 • במוסד שמתבצעת בו תל"ן תורנית לא תתאפשר גבייה עבור תוכניות נוספות, כגון עבור היותו מוסד חינוכי ייחודי או עבור מגמה נוספת.
 • הגבייה תתבצע באמצעות הבעלות על המוסד. בבתי ספר שבבעלות המדינה, הגבייה תתבצע באמצעות הרשות המקומית או מי מטעמה.
 • אין לבצע גבייה באמצעות עמותות הורים או באמצעות כל עמותה אחרת שאינה הבעלות על המוסד.
 • מוסד חינוך אינו רשאי לגבות סכומים גבוהים מהסכומים המאושרים בחוזרי המנכ"ל, גם אם הורים מסכימים לכך.

יידוע ההורים לגבי עלות התוכנית

 • המוסד החינוכי יפרסם להורי התלמידים הלומדים או המועמדים ללמוד בו, באמצעות מכתב לביתם ובאמצעות אתר האינטרנט של משרד החינוך, מידע על הנושאים האלה:
  • היקף השעות הנוספות הנלמדות במסגרת התל"ן התורנית ופירוט לגבי ייעודן, בהתייחס לכל שכבה באופן ספציפי.
  • היקף הפעילות החברתית התורנית הנוספת (כגון שבתות עיון, סמינריונים, הרצאות תורניות וכו') במסגרת תוכנית החינוך החברתי והעלות לגבי כל אחת מהפעילויות. הפירוט יינתן בהתייחס לכל כיתה באופן ספציפי.
  • במוסדות פנימייתיים- התשלום הנדרש עבור אחזקת תלמיד בפנימייה.
  • סך כל הסכומים המרביים המותרים לגבייה במוסד עבור תוכנית הלימודים התורנית הנוספת, עבור התוכנית החברתית התורנית הנוספת ועבור אחזקת התלמיד בפנימייה (אם מדובר במוסד פנימייתי). כמו כן יצוין הסכום המותר לגבייה עבור תשלומי החובה ותשלומי הרשות שאושרו למוסד החינוכי, ויצורף אישור המפקח לגבי סכומים אלו.

חשוב לדעת

 • מוסד החינוך יסייע למשפחות שלנוכח מצבן הכלכלי-חברתי מתקשות לשאת בעלויות הנדרשות מלימוד במוסד החינוך. לשם קבלת הסיוע יכללו קריטריונים שוויוניים סבירים ושקופים שיפורסמו לכלל ההורים במוסד החינוכי לקראת שנת הלימודים.
 • מוסד חינוך ממלכתי-דתי שאינו מקיים תל"ן תורנית יהיה רשאי ללמד שעות תורניות נוספות במסגרת התל"ן הרגילה, בהתאם לכללי תוכנית לימודים נוספת (תל"ן) בבתי הספר.
 • מוסד חינוך אינו יכול לגבות סכומים גבוהים מהסכומים המאושרים בחוזר המנהל הכללי, וזאת גם אם ההורים מסכימים.
 • במקרה בו הוחלט לקיים את השירות למרות אי-הסכמת כל ההורים, יהיה על המוסד החינוכי לשתף את כל התלמידים בפעילות, או לחלופין, לקיים פעילות חינוכית חלופית לטובת תלמידים שהוריהם אינם מעוניינים בקבלת השירות.
 • אסור למנוע השתתפות תלמידים בפעילות בשל אי-תשלום עקב קשיים כלכליים מוכחים.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים