מקבלי פנסיה שממשיכים לעבוד ולקבל שכר צריכים לבצע תיאום מס כדי שלא ינוכה מהכנסתם המשנית מס הכנסה בשיעור המרבי (47%)
בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש
למידע רשמי ראו אתר רשות המסים
לביצוע תיאום מס באופן מקוון, ראו אתר רשות המסים

תקציר

גמלאים שמקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה צריכים לערוך תיאום מס, כדי להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס. ללא התיאום ינוכה להם מההכנסה המשנית מס הכנסה בשיעור המרבי (47%).

 • ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס.
 • לאחר תום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום, אך אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו היה חייב על-פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים מתום שנת המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גמלאים שמקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה.

שלבי ההליך

 • יש לפנות לרשות המסים באחת מהדרכים שיפורטו בהמשך.
 • ניתן לערוך תיאום מס כל עוד לא הסתיימה שנת המס.
  • ניתן לערוך את התיאום כבר בתחילת שנת המס, ואף עוד לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקום העבודה, אך לצורך כך על העובד לציין את מספר תיק הניכויים של המעסיק (ניתן לברר את המספר במקום העבודה).
  • אם בשנת המס הקודמת ערך העובד תיאום מס, והוא ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה (בנוסף להכנסתו מפנסיה), ימשיך תיאום המס להיות בתוקף באופן זמני במהלך ינואר ובפברואר של השנה החדשה. אם העובד לא יערוך תיאום מס חדש, אזי בחודש מרץ ינוכה מהכנסתו המשנית מס בשיעור המירבי (47%) כולל ניכוי בדיעבד על חודשים ינואר ופברואר.
שימו לב
אישורי תיאום מס למקבלי קצבה לשנת 2023 מוארכים עד 13.05.2024. למידע נוסף ראו אתר רשות המסים.

תיאום מס מקוון באתר רשות המסים

 • ניתן לערוך תיאום מס באמצעות יישום באתר רשות המסים.
 • יש להירשם תחילה למערכת ולקבל קוד אישי, שישמש לזיהוי בכל המערכות המקוונות של רשות המסים.
 • בסיום תהליך ההזדהות, המערכת תוביל את הפונה בכל השלבים עד לסיום העריכה של תיאום המס.
 • אישורי התיאום יונפקו באופן מיידי למי שעונים על המצבים הבאים:
  • הם עורכים תיאום מס ראשון בשנת המס.
  • כלל הכנסותיהם מהפנסיה ומשכר העבודה לא עולות על 316,536 ₪ לשנה (נכון לשנת 2024).
  • הכנסתם היא מקצבת פרישה (פנסיה ממעסיק לשעבר או מקופת גמל), והם עונים על אחד מאלה -
   • הם עדיין לא הגיעו לגיל פרישה (65-62 לנשים לפי תאריך לידתן ו-67 לגברים).
   • הם הגיעו לגיל פרישה ולא חייבים במס על כלל הכנסותיהם (המערכת המקוונת מאפשרת לערוך בדיקת חבות מס על ההכנסות המדווחות).
   • משנת 2012 ואילך הם הגיעו לגיל פרישה או לגיל שבו החלו לקבל קצבה - לפי המאוחר מביניהם, ופנו לפקיד השומה לצורך קביעת זכאותם לפטור לקצבה ("קיבוע זכויות").
 • במקרים שבהם יידרש טיפול משרדי, האישור על תיאום המס יונפק בתוך 5 ימי עבודה ולפונה תישלח הודעה עם קישור לאישור.
 • לפרטים נוספים והסבר על התהליך המקוון, ראו באתר רשות המסים.
שימו לב
אישור תיאום המס יונפק מיד לאחר השלמת ההליך וניתן יהיה להוריד אותו למחשב האישי. יש לחתום עליו ולהעביר אל המעסיק הרלוונטי.

פנייה בכתב

 • ניתן לפנות בכתב אל פקיד השומה באזור מגוריו של הנישום.
 • יש למלא טופס 116 - "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה".
 • ניתן גם להגיש את הבקשה לתיאום ללא טופס 116, אולם במקרה כזה יש לפרט לגבי משלם הפנסיה ומקום העבודה שבו מועסק הגמלאי את הפרטים הבאים:
  1. שם המעסיק/ משלם הפנסיה.
  2. מספר תיק ניכויים של המעסיק ומשלם הפנסיה.
  3. שכר שנתי ברוטו, הצפוי מאותו מעסיק/ משלם פנסיה עד סוף השנה.
  4. מספר חודשי העבודה במהלך שנת המס (במקרה שהעובד עתיד לעבוד רק בחלק מהשנה).
 • יש לצרף תלוש המעיד על ההכנסה ממשלם הפנסיה ותלוש שכר אחרון ממקום העבודה . במקרה שעובד רק התחיל לעבוד במקום עבודה וטרם קיבל תלוש שכר, ניתן לפנות לפקיד השומה גם ללא התלוש אך לציין במפורש את הסיבה לאי-המצאת התלוש. חשוב לציין את מספר תיק הניכויים של מקום העבודה (ניתן לברר אותו אצל המעסיק עצמו).
 • יש לציין את פרטיו של העובד: שם מלא, תעודת זהות וכתובת מגורים.

פנייה באמצעות מייצג מוסמך

 • ניתן לייפות את כוחו של מייצג מוסמך (רואה חשבון או יועץ מס) לבצע את תיאום המס עבור העובד/ת, אם המייצג רשום במרשם המייצגים במס הכנסה ומחובר למחשב שירות עיבודים ממוכנים (שע"ם).
 • עובדים שאין להם תיק במס הכנסה יכולים לערוך תיאום מס אצל מייצג רק אם הכנסותיהם ממשכורת נמוכות מ-376,080 ₪ בשנת המס 2024.
 • תיאומי מס באמצעות מייצג ייערכו רק עבור סוגי ההכנסה הבאים: משכורת, קצבה, שכר דירקטורים, שירותים ונכסים, שכר סופרים, מרצים, אמנים, שירותי משרד, מורי דרך, בוחנים וספורטאים (עצמאים).
 • ניתן להסמיך את המייצג שיערוך את תיאום המס גם באמצעות היישום המקוון, בהתאם להנחיות המפורטות ביישום.

קבלת האישורים

 • לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה במשרדי פקיד השומה או נקלטה במחשבי רשות המסים, יישלחו אל העובד אישורים על אופן חישוב המס עבור משלם הפנסיה ומקום העבודה.
 • עובדים שביצעו את תיאום המס באמצעות אתר רשות המסים יקבלו הודעה שהאישורים הופקו ויוכלו להדפיס את האישורים.
 • על העובד להגיש את האישורים למשלם הפנסיה ולמעסיק ללא כל דיחוי.
שימו לב
אם תיאום המס בוצע באופן מקוון, על העובד לחתום על האישורים לפני הגשתם למשלם הפנסיה או המעסיק. ללא חתימה האישורים לא יהיו תקפים.

תיאום מס חדש

 • אם במהלך שנת המס חל שינוי במקום העבודה או בהכנסות של הגימלאי , ניתן לבקש תיאום מס חדש בכל אחת מהדרכים שצוינו.
 • גמלאי שערך תיאום מס בשנה מסוימת, חייב לערוך תיאום מס חדש בתחילת שנת המס החדשה, גם אם הוא ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה (תיאום המס של השנה שעברה לא מוארך אוטומטית).
 • ברוב מקומות העבודה מקובל להמשיך לנכות מס הכנסה על פי תיאום המס של השנה שעברה, וזאת באופן זמני עד שיבוצע תיאום מס חדש (לרוב עד סוף חודש פברואר). אם העובד לא יבצע תיאום מס חדש עד למועד זה, ינוכה לו מס בשיעור המרבי (כולל ניכוי מס רטרואקטיבי מתחילת השנה).
שימו לב
אישורי תיאום מס למקבלי קצבה לשנת 2023 מוארכים עד 13.05.2024. למידע נוסף ראו אתר רשות המסים.

ערעור

 • עובד שסבור כי נעשתה טעות בתיאום המס יכול לפנות בבקשה מנומקת אל פקיד השומה או לגשת פיזית אל משרדי פקיד השומה לבירור העניין.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים