גמלאים המקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס
גימלאי המקבל פנסיה, וממשיך להיות מועסק לאחר גיל הפרישה, נחשב כמי שמקבל הכנסה מ-2 מקורות ועליו לבצע תאום מס אחרת ינוכה מהכנסתו המשנית מס הכנסה בשיעור המירבי (47%)
בכל מקרה שחל שינוי בהכנסות במהלך שנת המס ניתן לבצע תיאום מס חדש
למידע נוסף ראו באתר רשות המסים
לביצוע תיאום מס באמצעות המערכת הממוחשבת, ראו באתר רשות המסים

גמלאים המקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה, רשאים לערוך תיאום מס ובכך להימנע מתשלום מס עודף במשך שנת המס.

 • גימלאי המקבל פנסיה, וממשיך להיות מועסק לאח גיל הפרישה, נחשב כמי שמקבל הכנסה מ-2 מקורות ועליו לבצע תאום מס אחרת ינוכה מהכנסתו המשנית מס הכנסה בשיעור המירבי (47%).
 • ניתן לערוך תיאום מס בכל עת במהלך שנת המס וכל עוד לא הסתיימה שנת המס.
 • לאחר תום שנת המס אין אפשרות לבצע תיאום, אך אם שיעור המס שנוכה משכרו של העובד היה גבוה מהסכום שבו היה חייב על-פי החוק, ניתן להגיש בקשה להחזר מס עד 6 שנים מתום שנת המס.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גמלאים המקבלים משכורת ממקום עבודה בנוסף לפנסיה.

שלבי ההליך

 • יש לפנות לרשות המסים באחת מהדרכים המפורטות בהמשך.
 • ניתן לערוך תיאום מס, כל עוד לא הסתיימה שנת המס.
  • ניתן לערוך את התיאום כבר בתחילת שנת המס, ואף עוד לפני קבלת המשכורת הראשונה ממקום העבודה, אך לצורך כך על העובד לציין את מספר תיק הניכויים של המעסיק (ניתן לברר את המספר במקום העבודה).
  • אם בשנת המס הקודמת ערך העובד תיאום מס, והוא ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה (בנוסף להכנסתו מפנסיה), ימשיך תיאום המס להיות בתוקף באופן זמני במהלך ינואר ובפברואר של השנה החדשה. אם העובד לא יערוך תיאום מס חדש, אזי בחודש מרץ ינוכה מהכנסתו המשנית מס בשיעור המירבי (47%) כולל ניכוי בדיעבד על חודשים ינואר ופברואר.

פנייה בכתב

 • ניתן לפנות בכתב אל פקיד השומה באזור מגוריו של הנישום.
 • יש למלא טופס 116 - "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה".
 • ניתן גם להגיש את הבקשה לתיאום ללא טופס 116, אולם במקרה כזה יש לפרט לגבי משלם הפנסיה ומקום העבודה שבו מועסק הגמלאי את הפרטים הבאים:
  1. שם המעסיק/ משלם הפנסיה.
  2. מספר תיק ניכויים של המעסיק ומשלם הפנסיה.
  3. שכר שנתי ברוטו, הצפוי מאותו מעסיק/ משלם פנסיה עד סוף השנה.
  4. מספר חודשי העבודה במהלך שנת המס (במקרה שהעובד עתיד לעבוד רק בחלק מהשנה).
 • יש לצרף תלוש המעיד על ההכנסה ממשלם הפנסיה ותלוש שכר אחרון ממקום העבודה . במקרה שעובד רק התחיל לעבוד במקום עבודה וטרם קיבל תלוש שכר, ניתן לפנות לפקיד השומה גם ללא התלוש אך לציין במפורש את הסיבה לאי-המצאת התלוש. חשוב לציין את מספר תיק הניכויים של מקום העבודה (ניתן לברר אותו אצל המעסיק עצמו).
 • יש לציין את פרטיו של העובד: שם מלא, תעודת זהות וכתובת מגורים.

פנייה באמצעות מייצג מוסמך

 • ניתן לייפות את כוחו של מייצג מוסמך (רואה חשבון או יועץ מס) לבצע את תיאום המס עבור העובד.
 • המייצג יקבל מהעובד את תלושי השכר והפרטים הנדרשים וידאג להגשת המסמכים לפקיד השומה.

תיאום מס באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים

 • ניתן לבקש תיאום מס באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים, כולל תיאום מס חוזר באותה שנה.
 • להגשת הבקשה, יש להזין במערכת פרטים אישיים, לצרף טופס 116 מלא וסרוק וכן אישורים ומסמכים מאמתים (כגון תלושי שכר).
 • פקיד השומה יקבע את שיעור המס שיש לנכות בהתאם לנתונים ויכין את האישורים שיש למסור למשלם הפנסיה ולמעסיק (לפונה תישלח הודעה שהאישורים הופקו).
 • האישורים שהופקו יהיו זמינים בתוך 5 ימי עבודה ביישום לתיאום מס שבאתר רשות המסים, ויהיה ניתן להדפיס אותם בכל עת (לשם כך, מי שטרם נרשם למערכת השירותים המקוונים של רשות המסים צריך להירשם ולקבל קוד אישי).

תיאום מס באמצעות היישום באתר רשות המסים

שימו לב
אישור תיאום המס יונפק מיד לאחר השלמת ההליך וניתן יהיה להוריד אותו למחשב האישי. יש לחתום עליו ולהעבירו אל מהעסיק הרלוונטי. ללא חתימה האישור לא תקף.

קבלת האישורים

 • לאחר שהבקשה לתיאום מס התקבלה במשרדי פקיד השומה או נקלטה במחשבי רשות המסים, יישלחו אל העובד אישורים על אופן חישוב המס עבור משלם הפנסיה ומקום העבודה.
 • עובדים שביצעו את תיאום המס באמצעות אתר רשות המסים יקבלו הודעה שהאישורים הופקו ויוכלו להדפיס את האישורים.
 • על העובד להגיש את האישורים למשלם הפנסיה ולמעסיק ללא כל דיחוי.
שימו לב
אם תיאום המס בוצע באמצעות היישום של רשות המסים, על העובד לחתום על האישורים לפני הגשתם למשלם הפנסיה או המעסיק. ללא חתימה האישורים לא יהיו תקפים .

תיאום מס חדש

 • אם במהלך שנת המס חל שינוי במקום העבודה או בהכנסות של הגימלאי , ניתן לפנות שוב אל פקיד השומה ולבקש תיאום מס חדש. ניתן לבצע תיאום מס חדש באותה שנה באמצעות מערכת הפניות באתר רשות המסים, בכתב, או באמצעות פנייה של מייצג מוסמך (לא ניתן לבצע את התיאום מחדש באמצעות היישום שבאתר רשות המסים).
 • גמלאי שערך תיאום מס בשנה מסוימת, חייב לערוך תיאום מס חדש בתחילת שנת המס החדשה, גם אם הוא ממשיך לעבוד באותו מקום עבודה (תיאום המס של השנה שעברה אינו מוארך באופן אוטומטי).
 • ברוב מקומות העבודה מקובל להמשיך לנכות מס הכנסה על פי תיאום המס של השנה שעברה, וזאת באופן זמני עד להמצאת תיאום מס חדש (לרוב עד סוף חודש פברואר). במקרה שהעובד לא ימציא תיאום מס חדש עד למועד זה, ינוכה לו מס בשיעור המירבי (כולל ניכוי מס רטרואקטיבי מתחילת השנה).

ערעור

 • במקרה שעובד סבור כי נעשתה טעות בתיאום המס, הוא יכול לפנות בבקשה מנומקת אל פקיד השומה או לגשת פיזית אל משרדי פקיד השומה לבירור הענין.

חשוב לדעת

 • במידה ואתם זכאים לקבל קצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי (קצבת זקנה), הקצבה הזאת לא תחושב במסגרת ההכנסה שלכם ותהייה פטורה ממס הכנסה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים