הקדמה:

אסור לגבות מעובד זר שכבר נמצא בישראל תשלום עבור תיווך מעסיק לעובד
אסור לגבות מעובד זר תשלום עבור הנפקת אשרת עבודה, רישיון לישיבה בישראל או קבלת היתר להעסקה
לשכות מורשות רשאיות לגבות מעובדים זרים סכומים מסוימים עבור הבאתם לארץ


אסור לגבות מעובד זר המגיע לישראל סכומי כסף כלשהם עבור אשרת עבודה, רישיון לישיבה בישראל או קבלת היתר להעסקה.

 • כמו כן, ללשכה פרטית אסור לגבות מעובד זר שכבר נמצא בישראל תשלום עבור תיווכו למעסיק.
 • לשכות מורשות רשאיות לגבות מעובדים זרים סכומים מסוימים עבור הבאתם לארץ.

גביית תשלום מהעובדים הזרים עבור הבאתם לארץ

עובד זר שאינו עובד בחקלאות

עובד זר שעובד בחקלאות

 • לשכה פרטית המטפלת בעובדים זרים בענף החקלאות רשאית לגבות או לקבל מהעובדים עם כניסתם לישראל תשלום שלא יעלה על 2,748.44 ש"ח (לפני מע"מ), נכון לינואר 2021 .( 2,764.90ש"ח ב-2020).
 • אין לגבות את התשלום מעובד שהובא לישראל מראש לתקופה הקצרה מ-12 חודשים רצופים ושהלשכה הפרטית אינה מחויבת כלפיו במתן שירותים לפי חוזה או כתב התחייבות.
 • אם נודע ללשכה על עזיבתו של העובד הזר את ישראל לצמיתות, היא חייבת בתוך 30 ימים מהיום שנודע לה על כך להחזיר לעובד את הסכומים הבאים:
  • 60% מהסכום שגבתה - אם העובד הזר עוזב בטרם חלפו 18 חודשים ממועד כניסתו לישראל.
  • 33% מהסכום שגבתה - אם העובד הזר עוזב אחרי שחלפו 18 חודשים ובטרם חלפו 36 חודשים ממועד כניסתו לישראל.

תנאים לגביית תשלומים מהעובד

 • לשכה בעלת רישיון להביא עובדים זרים תהיה רשאית לגבות את התשלום בתנאי שחתמה עם העובד על חוזה תיווך בכתב המפרט את תנאי התיווך כפי שהוסכמו בין הצדדים, ומסרה לעובד הזר עותק ממנו.
 • אם העובד שילם לפני כן תשלום ללשכה בחו"ל שטיפלה בו מול הלשכה הישראלית, או ללשכה אחרת בארץ, ינוכו הסכומים שכבר שילם מתוך הסכום המקסימלי שניתן לגבות ממנו.
 • הלשכה אינה רשאית לגבות דמי תיווך מעובד זר שכבר נמצא בישראל.
 • בנוסף, הלשכה רשאית לגבות מהעובד הזר החזר על הוצאות הטיסה שבה הגיע לישראל, בתנאי שיש לה קבלות או מסמכים המאמתים הוצאות אלה.
 • לשכה פרטית שגבתה או קיבלה תשלומים מעובד זר, תחזיר לעובד הזר את כל התשלומים שקיבלה או גבתה ממנו, אם התקיים אחד מאלה:
  • העובד הזר לא הגיע לישראל בתוך זמן סביר ממועד התשלום.
  • העובד הזר הגיע לישראל, אך בתקופה של שנה מיום הגעתו לא קיבל שכר או שהשכר שקיבל היה נמוך מסכום השווה ל-12 פעמים שכר המינימום החודשי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת על ידי המעסיק באופן אוטומטי.
 • במקרה שהמעסיק מפר את זכויות העובד, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים במשרד העבודה והרווחה.
 • מומלץ לשמור על תיעוד התשלום (למשל: אישור בכתב של מקבל התשלום על קבלת התשלום).
 • מומלץ להסתייע בארגוני הסיוע לעובדים זרים.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

תודות