הקדמה:

למעסיק אסור למנוע כניסה של נציג ארגון עובדים למקום העבודה לשם קידום פעילות בארגון או בוועד עובדים, בהתחשב בצורכי מקום העבודה ובצנעת הפרטעל-פי סעיף 33ט לחוק הסכמים קיבוציים, על המעסיק חל איסור למנוע מנציג ארגון העובדים להיכנס למקום העבודה לשם קידום הזכות לפעילות או לחברות בוועד עובדים או בארגון עובדים, בכפוף לצורכי מקום העבודה ושמירה על צנעת הפרט.

 • במהלך הליך ההתארגנות, נדרשים לעתים נציגי ארגון העובדים להיכנס למקום העבודה בו מועסקים העובדים המתארגנים, לצורך קידום הפעילות ו/או החברות בארגון העובדים, למשל, לצורך מתן הסברים על ההתארגנות, החתמת עובדים על טופסי חברות, קיום אסיפות או ישיבות ועד, קיום בחירות לוועד ועוד.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

 • הכניסה למקום העבודה צריכה להתאפשר באופן אוטומטי על-ידי המעסיק.
 • עם זאת, החוק נוקט בלשון כללית בלבד לגבי היקף הזכות, ובפסקי הדין הרלוונטיים נקבעו מספר כללים (המהווים רשימה לא סגורה) באשר להיקפה ואופן מימושה:
 • על הצדדים לתאם את האתרים במקום העבודה בהם יוכל נציג ארגון העובדים להיפגש עם העובדים וכן את מועדי הכניסה למקום.
 • הזכות הניתנת לנציג ארגון העובדים להיכנס למקום העבודה, אינה מאפשרת לו להיכנס למקום בו מתבצעת עבודה ולהפסיק תהליכי יצור, על מנת לקיים אסיפת עובדים. כמו כן, זכות זו אינה מקנה לו רשות לבקש מעובד כלשהו להפסיק את עבודתו בעיצומה, על מנת לקיים שיחה עימו.
 • במקרים בהם פגישה עם נציג ארגון העובדים כרוכה בהפסקת עבודה של העובד, עשויה להתאפשר דחיית כניסתו של נציג הארגון למקום העבודה. יתרה מזו, יכול וצורכי העבודה ימנעו כלל את כניסתו. כך יהיה במקום בו מצויים מתקנים סודיים או מקום בו קיימים חומרים מסוכנים וכד'.
 • באשר ל"צנעת הפרט" - ההגבלה על זכות הכניסה של נציג ארגון העובדים בשל צנעת הפרט חלה, הן במקרים בהם מדובר בצנעת הפרט של צד ג' או של מי שנזקק לשירותיו של המעסיק כגון, במקום בו שוהים חולים, חוסים למיניהם או מקומות בעלי אופי דומה; והן כאשר נפגעת צנעת הפרט של המעסיק. גם צנעת הפרט של העובדים המצויים במקום העבודה תהא מוגנת.
 • על המעסיק לתת אפשרות נאותה ומספיקה לנציג ארגון העובדים לנסות ולשכנע את העובדים להצטרף לארגונו, תוך כיבוד זכותם של העובדים, שאינם חפצים בכך, שלא להיפגש עם נציגי הארגון, וחופש הביטוי של המעסיק אינו מאפשר לו לפעול נגד ההתארגנות.

חשוב לדעת

 • מעביד שמפר את האיסור עשוי להקים לעובד זכאות לסעד של פיצויים, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 50,000 ש"ח ובמקרים מיוחדים בסכום שלא יעלה על 200,000 ש"ח. סעד זה מתווסף לסעדים אזרחיים העומדים לרשות העובד והם צו עשה/ צו מניעה/ פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון.
 • זכות זו אינה חלה על מי שחל עליו איסור להתארגן על פי חוק.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים