הקדמה:

לעתים נדרש עובד בעת סיום יחסי העבודה לחתום על הצהרה לפיה קיבל את כל המגיע לו מהמעביד בגין עבודתו, ואין לו, ולא יהיו לו, כל תביעות נוספות בעניין זה (כתב ויתור)
התניית קבלת כספים המגיעים לעובד בחתימתו על כתב ויתור היא אסורה


התניית קבלת כספים המגיעים לעובד מכוח החוק, צו הרחבה או הסכם קיבוצי (כגון פיצויי פיטורים, משכורת אחרונה, פדיון חופשה וכד') בחתימה של העובד על כתב ויתור היא אסורה על פי החוק והפסיקה.

 • החוק קובע מועדים שיש לשלם בהם את שכר העבודה ופיצויי הפיטורים, ולא ניתן להתנות קבלה של כספים אלו בחתימה של העובד על כתב ויתור.
 • עובד שחתם על כתב ויתור, אך לא שולמו לו כל זכויותיו רשאי להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.
 • הפסיקה קבעה כי רק במקרים בהם ברור באופן חד משמעי שהעובד היה מודע לחלוטין לזכויותיו ולפירוטן והחליט לוותר עליהן, יינתן משקל לחתימה על כתב הוויתור.
 • יש להבדיל בין מקרה שבו כספים מגיעים לעובד על פי חוק (כגון: גובה פיצויי פיטורים שמגיעים לעובד לפי החוק) לבין מקרה שבו עובד ומעביד מגיעים לפשרה בעניין סכום פיצויי הפיטורים שישולמו לעובד, לאחר ניהול משא ומתן (למשל במקרה שבו העובד אינו זכאי לפיצויי פיטורים על פי החוק ובכל זאת מנהל מו"מ עם המעסיק לקבלת פיצויים, או כאשר מדובר בסכומים מעבר למגיע על פי החוק או הסכם קיבוצי). במקרה כזה נקבע בחוק כי יש לחתום בכתב על הסכם הפשרה.

מקרים שבהם לא יינתן תוקף לכתב ויתור

 • הפסיקה קבעה כי רק במקרים שבהם ברור באופן חד משמעי כי העובד היה מודע לחלוטין לזכויותיו ולפירוטן והחליט לוותר עליהן, יינתן משקל לחתימה על כתב הוויתור.
 • במקרים הבאים לא יינתן משקל לחתימה על כתב הוויתור:
  • כתב הוויתור אינו ברור וחד-משמעי.
  • כתב הוויתור לא הוסבר לעובד או שהעובד לא הבין אותו.
  • העובד לא קיבל חשבון המפרט את הסכומים שישולמו לו עם חתימת כתב הוויתור.
  • יש פגם במסמך הוויתור.
  • לאחר חתימת כתב הוויתור התעוררו חילוקי דעות שלא היו ידועים לעובד בעת חתימת המסמך.

מי זכאי?

 • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • את שכר עבודה כי יש לשלם עד ה-1 בחודש שלאחר החודש שבו בוצעה. אם לא שולם השכר עד ה-9 בחודש, ניתן לתבוע פיצויים בגין הלנת שכר.
 • דמי חופשה, פדיון חופשה ודמי מחלה נכללים בגדר שכר עבודה.
 • על פיצויי הפיטורים להיות משולמים עם סיום יחסי עובד מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה או לכל המאוחר בתוך 15 יום מהיום האחרון לעבודה.
 • אם לא שולמו הפיצויים עד היום ה-15 מהיום האחרון לעבודה, ניתן לתבוע פיצויי הלנת פיצויי פיטורים.
 • עובדים מעוטי הכנסה עשויים להיות זכאים לסיוע משפטי חינם מטעם משרד המשפטים.

פסקי דין

ארגוני סיוע


חקיקה ונהלים