הקדמה:

אסור לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות
עובדת שפוטרה בזמן שהותה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית לפיצוי כספי מהמעסיק
עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים, בהתאם לתנאי הזכאות
למידע נוסף ראו סעיף 9(ד) לחוק עבודת נשים


החוק אוסר על פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות בימי היעדרה מעבודתה, או במשך התקופה של 90 ימים לאחר חזרתה לעבודה, אלא אם יינתן היתר פיטורים על ידי משרד העבודה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • עובדת שפוטרה שלא כדין, רשאית לערער על פיטוריה בבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובדת לעבודתה, או לפסוק לעובדת פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
  • תביעה לבית הדין לעבודה בגין פיטורים או בגין מתן הודעת פיטורים לאישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות תהיה פטורה מתשלום אגרה.

חשוב לדעת


ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


תודות