הקדמה:

עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים מתוך 12 החודשים הראשונים לשהותה במקלט, בהתאם לתנאי הזכאות
תקופת ההיעדרות של העובדת מהעבודה תיחשב כחופשה ללא תשלום
למעסיקים אסור לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות
למידע נוסף ראו סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים


עובדת עם ותק של לפחות 6 חודשים רצופים במקום העבודה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה למשך עד 6 חודשים מתוך 12 החודשים שלאחר תחילת שהותה במקלט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על העובדת למסור למעסיק הודעה בכתב שבה היא מבקשת לממש את זכאותה להיעדר מהעבודה בשל שהותה במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  • הודעת העובדת תימסר במועד סמוך, ככל האפשר, לתחילת היעדרותה מהעבודה, בכל דרך שתתאפשר לה בנסיבות העניין.
  • בתוך 14 ימי עבודה מתחילת ההיעדרות, על העובדת להעביר למעסיק אישור מאת המחלקה לשירותים חברתיים, על-פי הטופס המופיע בתוספת הראשונה לתקנות (מבלי שיצוין בטופס המועד לסיום השהייה במקלט).
  • בתום תקופת ההיעדרות מהעבודה (עד 6 חודשי היעדרות), העובדת תציג למעסיק את המסמכים הבאים:
    • הצהרה של העובדת על-פי הטופס המופיע בתוספת השנייה לתקנות.
    • אישור נוסף מהמחלקה לשירותים חברתיים על-פי הטופס שבתוספת הראשונה, שמצוין בו המועד לסיום השהייה במקלט.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים