עובדת ששוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה עד 6 חודשים בהתאם לתנאי הזכאות
תקופת ההיעדרות מהעבודה תיחשב לה כחופשה ללא תשלום
למעסיקים אסור לפטר עובדת ששוהה במקלט
למידע רשמי ראו אתר משרד העבודה


עובדת עם ותק של לפחות 6 חודשים רצופים במקום העבודה ששוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית להיעדר מהעבודה עד 6 חודשים מתוך 12 חודשי השהות הראשונים במקלט.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

  • על העובדת למסור למעסיק הודעה בכתב שבה היא מבקשת לממש את זכאותה להיעדר מהעבודה עקב שהותה במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  • ההודעה תימסר סמוך ככל האפשר לתחילת ההיעדרות מהעבודה, בכל דרך שתתאפשר לעובדת.
  • בתוך 14 ימי עבודה מתחילת ההיעדרות, על העובדת להעביר למעסיק אישור מהמחלקה לשירותים חברתיים, על-פי הטופס שמופיע בתוספת הראשונה לתקנות (מבלי שיצוין בטופס המועד לסיום השהייה במקלט).
  • בתום תקופת ההיעדרות מהעבודה (ועד 6 חודשי היעדרות), העובדת תציג למעסיק את המסמכים הבאים:
    • הצהרה של העובדת על-פי הטופס שמופיע בתוספת השנייה לתקנות.
    • אישור נוסף מהמחלקה לשירותים חברתיים על-פי הטופס שבתוספת הראשונה, שמצוין בו המועד לסיום השהייה במקלט.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים