הקדמה:

עובדת שהתפטרה מעבודתה עקב שהייה במקלט לנשים נפגעות אלימות זכאית לפיצויי פיטורים, בהתאם לתנאים
החוק אוסר על פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות בזמן היעדרותה מהעבודה ולמשך 90 ימים לאחר חזרתה לעבודה
למידע נוסף ראו סעיף 7א לחוק פיצויי פיטורים


ככלל, עובדים שהתפטרו אינם זכאים לפיצויי פיטורים, בשונה מעובדים שפוטרו על ידי המעסיק.

מי זכאי?

 • עובדת העונה על כל 3 התנאים הבאים:
  1. היא השלימה שנת עבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.
  2. היא התפטרה מעבודתה עקב שהיה במקלט לנשים נפגעות אלימות.
  3. בסמוך לפני התפטרותה היא שהתה במקלט תקופה של 60 ימים לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובדת להודיע למעסיק בדבר ההתפטרות מראש בכתב בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק. לפרטים ראו הודעה מוקדמת להתפטרות.
 • יש לשלם את פיצויי הפיטורים עם סיום יחסי עובד מעביד, כלומר ביום האחרון לעבודה, או לכל המאוחר בתוך 15 יום ממועד זה. מהיום ה-16 ועד היום ה-30 מחויב המעסיק בתוספת הצמדה למדד עד ליום התשלום בפועל.
 • אם המעסיק אינו משלם בחלוף 30 יום, הוא עלול לשאת בפיצויי הלנה.
 • לפרטים נוספים ראו: פיצויי פיטורים.

תשלום הפיצויים

1. תשלום הפיצויים ישירות מהמעסיק לעובד

2. שחרור הכספים שהופרשו למטרה זו לקרן פיצויים או לקרן פנסיה, והעברתם ישירות מהקרן אל העובד

 • אם כספי הפיצויים הופרשו על-ידי המעסיק במהלך תקופת ההעסקה לקרן פיצויים, לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, הרי שתשלום הפיצויים לא ישולם על-ידי המעסיק, אלא על-ידי הגוף שמנהל את הקופה שאליה הופרשו הכספים. (אם הופרשו רק חלק מפיצויי הפיטורים לקופת הגמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם את ההפרש ישירות לעובד, והכספים שהופרשו לקופת הגמל יועברו לבעלות העובד).
 • לשם כך על המעסיק לצייד את העובד באישור לשחרור הכספים. (אם המעסיק לא נותן את הסכמתו לשחרור הכספים, העובד יצטרך להשאיר את הכספים בחיסכון הפנסיוני ולקבל אותם בצורת קצבה חודשית לאחר הגיעו לגיל פרישה. אם ימשוך אותם בכל זאת שלא במסגרת "ארוע מזכה", כגון: גיל פרישה, מוות או אובדן כושר עבודה, המעסיק רשאי לדרוש את הכספים הללו מהעובד).
 • החל מיולי 2018, אם המעסיק לא העביר כל הודעה לחברה המנהלת את קופת הגמל או הביטוח הפנסיוני תוך 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה, יוכל העובד למשוך את כספי הפיצויים גם בלי אישור מפורש מהמעסיק.
 • למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • חשוב לדעת: משיכה של כספי הפיצויים מתוך קרן הפנסיה מקטינה את גודל הקצבה החודשית שהעובד יקבל לאחר פרישתו לגמלאות, וגם מקטינה את הפטור ממס הכנסה שחל על הקצבה. (אם העובד אינו מושך את הכספים, מצטרפים כספים אלה לכספי החיסכון של הפנסיה).


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים