סטודנט שנעדר מבחינה עקב שירות מילואים, או ששירת במילואים במהלך הסמסטר בסמוך לתקופת הבחינות או בתקופת הבחינות - זכאי להיבחן במועד נוסף
סטודנט שנעדר ממבחנים הנכללים בקביעת הציון הסופי בקורס זכאי להיבחן במועד מיוחד או לקבל חלופה אחרת (כגון הגשת עבודה)
מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי


סטודנט שנעדר ממועד בחינה א' או מועד בחינה ב' עקב שירות מילואים זכאי להיבחן במועד נוסף אחר בגין כל מועד בחינה שהפסיד.

 • מועד הבחינה הנוסף יתקיים באחד המועדים הבאים, לפי בחירת הסטודנט:
  • בתוך 45 ימים ממועד הבחינה האחרון בקורס
  • במהלך הסמסטר העוקב למועד קיום הבחינה
  • במועד אחר שיציע המוסד, בהסכמת הסטודנט
 • בכל מקרה, מועד הבחינה הנוסף יתקיים לכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת למועד קיום הבחינה.
 • סטודנט ששירת במילואים לפי אחד מפרקי הזמן הבאים זכאי להיבחן במועד נוסף בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות:
  • 21 ימים במצטבר לפחות במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות.
  • 10 ימים רצופים לפחות במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות.
  • 10 ימים במצטבר לפחות בתקופת הבחינות.
  • סטודנט ששירת שירות מילואים על-פי קריאה למילואים בצו חירום (צו 8) או בצו מיוחד (צו 9) או על פי קריאה לשירות בהתראה קצרה, 5 ימים רצופים לפחות במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה, או 21 ימים במצטבר במהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות.
 • לפי אמנת הסטודנט המשרת במילואים, סטודנט ששירת במילואים 4 ימים לפחות בתקופת הבחינות או בשבועיים לפניהם זכאי להיבחן במועד בחינה נוסף בכל בחינה שתתקיים בטווח מספר ימים מתום שירותו לפי החישוב הבא: מספר ימי מילואים כפול 0.8. בכל מקרה, רצוי לפנות לרכז באגודת הסטודנטים או ללשכת דיקן הסטודנטים כדי לברר לגבי הזכויות הספציפיות לאנשי מילואים במוסד הלימוד שלהם.
דוגמה
סטודנט ששירת במילואים 5 ימים רצופים בתקופת הבחינות בתאריכים 01.02-05.02 זכאי להיבחן במועד בחינה נוסף בגין כל בחינה שתתקיים במהלך התאריכים 06.02-09.02.
 • מועד בחינה נוסף יהיה מועד מיוחד ולא מועד ג' הניתן בסמסטר העוקב, אלא אם הסטודנט בוחר להיבחן במועד ג'.
 • הבחינה במועד הנוסף יכול שתתקיים במהלך הסמסטר או עם קבוצת סטודנטים אחרת.
 • סטודנט שנעדר עקב שירות מילואים במבחנים, בחינות אמצע סמסטר או בחינות במהלך הסמסטר בקורס מסוים הנכללים בקביעת הציון הסופי בקורס, זכאי להיבחן במועד מיוחד או לקבל חלופה אחרת במקום (למשל, הגשת עבודה).
 • סך כל המועדים, כולל המועד המיוחד, שאליהם יהיה רשאי סטודנט בתואר ראשון לגשת לא יעלה על שניים בכל קורס.
 • סטודנט שזכאי למועד בחינה נוסף עקב שירות מילואים, יכול לבחור שלא להיבחן במועד הנוסף אלא רק בשני מועדי הבחינה הרגילים.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות תינתן בהתאם לנוהלי המוסד הלימודי, כמו למשל:
  • מתן הודעה על יציאה למילואים (ככלל, כשבועיים לפני היציאה).
  • מספר ימי שירות מילואים מינימלי.
  • הצגת אישור מצה"ל על שירות מילואים.
 • מומלץ לפנות לרכז המילואים לקבלת מידע ופרטים נוספים על הליך מימוש הזכות במוסד הלימודי.

חשוב לדעת

 • ככלל, סטודנטים לתואר ראשון ושני זכאים ל-2 מועדי בחינה בכל קורס (למעט חריגים). למידע נוסף ראו:
 • סך כל המועדים, כולל המועד המיוחד, אליהם יהיה רשאי הסטודנט לגשת בכל קורס לא יעלה על 2.
 • סטודנטים הורים שנעדרו מבחינה עקב שירות מילואים של בני זוגם, זכאים גם הם להיבחן במועד נוסף אחר בגין כל מועד בחינה שהפסידו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות