הקדמה:

קופות החולים השונות מציעות למבוטחים אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי אחיד
תנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי זהים בין כל קופות החולים, וההבדלים עשויים להיות בטיב השירות ובמחיר הפוליסה
ניתן לשמור על רצף ביטוחי במעבר בין קופות חולים
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאות ובאתר כל הבריאות

קופות החולים השונות מציעות למבוטחים אפשרות לרכוש פוליסות ביטוח סיעודי.

 • תנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי זהים בין כל קופות החולים, כך שקופות וחברות הביטוח המבטחות מתחרות ביניהן רק על המחיר ועל איכות השירות.
 • ניתן לבדוק את איכות השירות לפי מדד איכות השירות, שמשקף את רמת השירות של כל חברות הביטוח בכל אחד ממוצרי הביטוח המרכזיים בישראל.
 • ניתן לרכוש את הפוליסה הקבוצתית במקביל לרכישת ביטוח סיעודי פרטי או במקומו, לשיקולו של המבוטח.
 • יש לציין כי חברות הביטוח אינן מחויבות לאשר את כל הבקשות להצטרפות לפוליסה.
טיפ
חל איסור להפלות אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח, לרבות סירוב לבטחו מסיבות שאינן ענייניות. אדם הסבור כי הופלה בשל מוגבלותו, רשאי להגיש תלונה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון

עיקרי תנאי פוליסות הביטוח הסיעודי הקבוצתי

 • ניתן להצטרף לביטוח הסיעודי של כל אחת מקופות החולים בכל גיל (כולל הצהרת בריאות).
 • ניתן לעבור בין הקופות באופן חופשי, ללא חיתום ללא תקופת אכשרה וללא אובדן זכויות, לפרטים ראו בהמשך.
 • כל קופת חולים מגדירה את הפרמיה, כאשר גובה הכיסוי בביטוח נקבע כתלות בגיל ההצטרפות לראשונה לביטוח, בחלוקה לשלוש קבוצות גיל: עד גיל 49, גילאי 50-59 וגילאי 60 ומעלה.
 • רכישת הביטוח הסיעודי אינה מותנית ברכישת מוצרים אחרים.
 • תקופת הכיסוי היא עד 5 שנים. כלומר, לא מדובר בכיסוי שניתן לכל משך חייו של האדם הסיעודי.
 • תקופת ההמתנה בפוליסה היא 60 ימים. המשמעות היא שתגמולי הביטוח ישולמו רק לאחר 60 ימים מהמועד שבו המבוטח הפך לסיעודי.
 • הפוליסה לא תכלול כיסוי מקרי סיעוד עקב, בין היתר, תאונות דרכים ותאונות עבודה.
 • לפרטים נוספים בנושא פוליסות הביטוח הסיעודי האחיד בקופות החולים השונות, ראו באתר כל הבריאות.

שמירת רצף ביטוח סיעודי במעבר בין קופות החולים

 • אדם המבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי בקופת החולים, יכול לעבור לקופת חולים אחרת תוך שמירה על הרצף הביטוחי ומבלי שיידרש לעבור בדיקה רפואית נוספת בעת המעבר.
 • המעבר לפוליסה בקופה החדשה אינו אוטומטי: מבוטח המבקש לעבור קופה נדרש להציג אישור שהיה מבוטח בביטוח סיעודי לחברי הקופה שאותה עזב, בתוך 180 ימים מהיום שבו הקופה החדשה דרשה זאת ממנו.
טיפ
 • חברת הביטוח שביטחה את המבוטח בקופה שאותה עזב, מחויבת לשלוח למבוטח מכתב בסמוך לאחר המעבר, המפרט את המידע הנדרש למעבר ברצף בין הביטוחים, ומהווה אישור כי אכן בוטח בביטוח הסיעודי הקבוצתי.
 • בנוסף, חברת הביטוח בביטוח הסיעודי של הקופה שאליה הצטרף המבוטח, נדרשת ליידע את המבוטח על זכותו להצטרף לביטוח הסיעודי ברצף ביטוחי.
 • במקרה שאחת מחברות הביטוח לא פעלה כפי שצוין, ניתן להגיש תלונה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה.

ההבדלים העיקריים בין ביטוח סיעודי בקופת החולים לבין ביטוח סיעודי פרטי

נושא ביטוח סיעודי אחיד בקופות החולים ביטוח סיעודי פרטי המשך טיפול
תנאי הפוליסה
 • בהתאם לתנאים שבין קופת החולים לבין חברת הביטוח.
 • למבוטח כמעט אין יכולת להתאים את תנאי הפוליסה לצרכיו האישיים.
 • בהתאם לתנאי הפוליסה שהוסכמו שבין חברת הביטוח למבוטח.
 • למבוטח יש אפשרות להתאים את תנאי הפוליסה לצרכיו האישיים וליכולותיו הכלכליות.
תקופת הביטוח תקופת הביטוח מוגבלת ולאחריה תנאי הפוליסה עלולים להשתנות. תקופת הביטוח נקבעת בהתאם להסכם בין חברת הביטוח לבין המבוטח, ותנאי הפוליסה קבועים למשך כל תקופת הביטוח.
פרמיה נמוכה משמעותית מהפרמיה המשולמת בביטוח סיעודי פרטי, אך עולה בהתאם לגילו של המבוטח, לפי קבוצות גיל. במרבית הפוליסות, הפרמיה קבועה למשך כל חיי המבוטח ונקבעת בהתאם לגיל בו הצטרף המבוטח לביטוח.
משך תקופת הכיסוי ותשלום הגמלה
 • הכיסוי ניתן למשך 5 שנים בלבד, ולא למשך כל חייו של האדם.
 • הגמלה המשולמת עלולה שלא להספיק לצרכיו של המבוטח.
המבוטח יכול לקבוע את סכום הפיצוי ומשך תקופת הכיסוי, בהתאם ליכולותיו, העדפותיו וצרכיו.
תקופת המתנה תקופת המתנה עומדת על 60 ימים, כלומר המבוטח יקבל את כספי הגמלה רק לאחר 60 ימים מהמועד שבו הפך לסיעודי.
 • תקופת ההמתנה משתנות בין הפוליסות, ועשויה לנוע בין חודש אחד לבין כמה שנים, בהתאם להעדפותיו ויכולותיו הכלכליות של המבוטח.
 • יש לציין כי מסיבה זו, יש הבוחרים לרכוש ביטוח סיעודי בקופות החולים כ"רובד ראשון" למקרה סיעוד, ובנוסף לכך רוכשים ביטוח סיעודי פרטי בעל תקופת המתנה ארוכה, עבור התקופה שלאחר תום הכיסוי הביטוחי של קופות החולים.
צבירות זכויות לא קיימת צבירת זכויות, כלומר אם אדם הפסיק לשלם בשלב כלשהו את הפרמיה, הוא לא יהיה זכאי לכל תשלום גמלה במקרה שהופך להיות סיעודי. לרוב קיימת צבירת זכויות, כך שגם אם אדם הפסיק לשלם בשלב כלשהו את הפרמיה, הוא עשוי להיות זכאי לתשלום גמלה כלשהי למשך כל חייו, במקרה שהופך להיות סיעודי, בהתאם לוותק ולזכויות שצבר.
מקרים שאינם מכוסים מקרי סיעוד כתוצאה מתאונות דרכים או תאונות עבודה לא יזכו את המבוטחים בגמלה כספית. לא קיימים חריגים לכיסוי באופן גורף, אך יש לבחון זאת בפוליסה הספציפית.
שינויים בתנאי הפוליסה
 • לאחר תום תקופת הביטוח, תנאי הפוליסה עשויים להשתנות.
 • כמו כן, הפרמיה עולה בהתאם לגילו של המבוטח, גם במהלך תקופת הביטוח.
תנאי הפוליסה קבועים למשך כל תקופת הביטוח, ולאחריה תנאי הפוליסה עשויים להשתנות.

חשוב לדעת

 • ניתן לצרף ילדים לביטוח הסיעודי ממועד לידתם ועד גיל 17, ללא תשלום פרמיה.
 • מבוטחים לא יהיו זכאים לכיסוי בגין אירוע ביטוחי שאירע ודווח לקופת החולים ב-3 השנים הראשונות לחייהם.
 • אדם שהפך סיעודי יכול לתבוע את הביטוח עד 3 שנים מהמועד בו הפך לסיעודי.
שימו לב
בעקבות הרפורמה בביטוח הסיעודי, קופות חולים החליפו את חברות הביטוח שעבדו עימן לפני כן. אם היה לכם ביטוח סיעודי בקופת החולים לפני שנת 2018, יש לשים לב מי הייתה החברה המבטחת בכל מועד, כי ייתכן שתידרשו להגיש את תביעת הביטוח לחברת הביטוח הקודמת שקופת החולים שלכם עבדה עימה.

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים