הקדמה:

קופות החולים השונות מציעות למבוטחים אפשרות לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתי אחיד
תנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי זהים בין כל קופות החולים, וההבדלים עשויים להיות בטיב השירות ובמחיר הפוליסה
ניתן לשמור על רצף ביטוחי במעבר בין קופות חולים
לפרטים נוספים ראו באתר משרד הבריאות ובאתר כל הבריאות

קופות החולים השונות מציעות למבוטחים אפשרות לרכוש פוליסות ביטוח סיעודי.

 • תנאי הפוליסה והכיסוי הביטוחי זהים בין כל קופות החולים, כך שקופות וחברות הביטוח המבטחות מתחרות ביניהן רק על המחיר ועל איכות השירות.
 • ניתן לבדוק את איכות השירות לפי מדד איכות השירות, שמשקף את רמת השירות של כל חברות הביטוח בכל אחד ממוצרי הביטוח המרכזיים בישראל.
 • ניתן לרכוש את הפוליסה הקבוצתית במקביל לרכישת ביטוח סיעודי פרטי או במקומו, לשיקולו של המבוטח.
 • יש לציין כי חברות הביטוח אינן מחויבות לאשר את כל הבקשות להצטרפות לפוליסה.
טיפ
חל איסור להפלות אדם עם מוגבלות בחוזה ביטוח, לרבות סירוב לבטחו מסיבות שאינן ענייניות. אדם הסבור כי הופלה בשל מוגבלותו, רשאי להגיש תלונה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון

עיקרי תנאי פוליסות הביטוח הסיעודי הקבוצתי

 • ניתן להצטרף לביטוח הסיעודי של כל אחת מקופות החולים בכל גיל (כולל הצהרת בריאות).
 • ניתן לעבור בין הקופות באופן חופשי, ללא חיתום ללא תקופת אכשרה וללא אובדן זכויות, לפרטים ראו בהמשך.
 • כל קופת חולים מגדירה את הפרמיה, כאשר גובה הכיסוי בביטוח נקבע כתלות בגיל ההצטרפות לראשונה לביטוח, בחלוקה לשלוש קבוצות גיל: עד גיל 49, גילאי 50-59 וגילאי 60 ומעלה.
 • רכישת הביטוח הסיעודי אינה מותנית ברכישת מוצרים אחרים.
 • משך תקופת הכיסוי הינה עד 5 שנים. כלומר, אין מדובר בכיסוי הניתן לכל משך חייו של האדם סיעודי.
 • תקופת ההמתנה בפוליסה תעמוד על 60 ימים. המשמעות היא שתגמולי הביטוח ישולמו רק לאחר 60 ימים מהמועד בו המבוטח הפך לסיעודי.
 • הפוליסה לא תכלול כיסוי מקרי סיעוד עקב, בין היתר, תאונות דרכים ותאונות עבודה.
 • לפרטים נוספים בדבר פוליסות הביטוח הסיעודי האחיד בקופות החולים השונות, ראו באתר כל הבריאות.

שמירת רצף ביטוח סיעודי במעבר בין קופות החולים

 • אדם המבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי בקופת החולים, יכול לעבור לקופת חולים אחרת תוך שמירה על הרצף הביטוחי ומבלי שיידרש לעבור בדיקה רפואית נוספת בעת המעבר.
 • המעבר לפוליסה בקופה החדשה אינו אוטומטי: מבוטח המבקש לעבור קופה נדרש להציג אישור שהיה מבוטח בביטוח סיעודי לחברי הקופה שאותה עזב, תוך 180 ימים מהיום בו הקופה החדשה דרשה זאת ממנו.
טיפ
 • חברת הביטוח שביטחה את המבוטח בקופה שאותה עזב, מחויבת לשלוח למבוטח מכתב בסמוך לאחר המעבר, המפרט את המידע הנדרש למעבר ברצף בין הביטוחים, ומהווה אישור כי אכן בוטח בביטוח הסיעודי הקבוצתי.
 • בנוסף, חברת הביטוח בביטוח הסיעודי של הקופה שאליה הצטרף המבוטח, נדרשת ליידע את המבוטח על זכותו להצטרף לביטוח הסיעודי ברצף ביטוחי.
 • במקרה שאיזו מחברת הביטוח לא פעלה כאמור, ניתן להגיש תלונה ליחידה לפניות הציבור ברשות שוק ההון בענייני ביטוח, גמל ופנסיה.

חשוב לדעת

 • ניתן לצרף ילדים לביטוח הסיעודי ממועד לידתם ועד גיל 17, ללא תשלום פרמיה.
 • מבוטחים לא יהיו זכאים לכיסוי בגין אירוע ביטוחי שאירע ב-3 השנים הראשונות לחייהם, כך שהפוליסה אינה מספקת כיסוי למשל במקרים של אוטיזם.
 • אדם שהפך סיעודי יכול לתבוע את הביטוח עד 3 שנים מהמועד בו הפך לסיעודי.

חקיקה ונהלים

גורמי ממשל

הרחבות ופרסומים