הקדמה:

חייב בהוצאה לפועל שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ מחשש שיצא מהארץ בלי לפרוע את החוב רשאי להגיש בקשה לביטול הצו לצורך יציאה מהארץ
העיכוב יבוטל למשך תקופת היציאה מהארץ, ויחודש עם שובו של החייב ארצה
רשם ההוצאה לפועל יבטל את הצו אם ישתכנע כי היציאה מהארץ היא למטרה מוצדקת
הרשם יכול להתנות את ביטול הצו בהפקדת ערובה מטעם החייב או בהעמדת ערבים
לפרטים נוספים ראו אתר רשות האכיפה והגבייה

חייב שניתן נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ מחשש שיצא מהארץ בלי לפרוע את החוב רשאי להגיש בקשה לביטול הצו.

 • הרשם יבטל את הצו אם ישתכנע כי היציאה מהארץ היא למטרה מוצדקת.
 • הרשם יכול להתנות את ביטול הצו בהפקדת ערובה מטעם החייב.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

למי ואיך פונים

 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • ניתן להגיש את הבקשה בכל לשכות ההוצאה לפועל, ולא רק בלשכה בה מתנהל התיק.

שלבי ההליך

הגשת בקשה ראשונית

 • מומלץ להגיש את הבקשה לפחות 14 ימים לפני מועד הנסיעה המיועד.
 • יש למלא את טופס הבקשה לביטול או עיכוב או חידוש הליכים והגבלות (טופס 214).
 • בטופס, יש לסמן ב-X את קוד מס' 62 ("ביטול הליכים") ולציין את ההליך של צו עיכוב היציאה.
 • יש לפרט את הנימוקים לבקשה ולציין את הפרטים הבאים:
  • מטרת הנסיעה.
  • יעד הנסיעה.
  • תקופת השהות בחו"ל.
  • הגורם המממן את הנסיעה ועלות השהות הצפויה בחו"ל.
  • הצעת סוג הערבות המבוקשת (ערבויות שכיחות: הצעת ערבים או הפקדת ערבות בנקאית בגובה החוב בתיק או חלקו).
 • מומלץ לצרף תצהיר לאימות העובדות המופיעות בבקשה.
 • אם הרשם אישר את הבקשה הראשונית לביטול צו עיכוב היציאה, יש לספק ערבויות או ערבים בהתאם להחלטת הרשם, כמפורט בהמשך.

העמדת ערבות לאחר אישור הבקשה

 • אם הרשם קבע כי יש להעמיד ערבות, יש לפעול באופן הבא:
  • יש לפנות לבנק לצורך קבלת ערבות בנקאית, העומדת בקריטריונים הבאים:
   1. הערבות תהיה בגובה מלוא החוב בתיק ההוצאה לפועל, או חלקו, כפי שנקבע בהחלטת הרשם.
   2. הערבות תופנה אל מערכת ההוצאה לפועל.
   3. הערבות לא תהיה מוגבלת בזמן.
 • יש להגיש פעם נוספת את טופס הבקשה לביטול הליכים (טופס 214), בצירוף עותק מהערבות הבנקאית.
 • לאחר אישור הרשם, יש להפקיד את הערבות המקורית בכספת לשכת ההוצאה לפועל.

העמדת ערבים לאחר אישור הבקשה

 • אם הרשם קבע כי להעמיד ערבים, משמעות הדבר היא כי יינתן עיכוב יציאה כנגד הערבים, במקום כנגד החייב עצמו, במועדים בהם החייב שוהה בחו"ל.
 • לצורך העמדת כתב ערבות מטעם הערבים, יש לפעול באופן הבא:
 • הערבים יחתמו על כתב הערבות בפני נציג שירות בלשכת ההוצאה לפועל בה מתנהל התיק, ואם התיק מתנהל בלשכת תל אביב, הערבים יכולים לחתום על כתב ערבות בפני עורך דין ולצרפו לבקשה.
 • לאחר חתימת כתב הערבות, יש להגיש ללשכת ההוצאה לפועל את המסמכים הבאים:
  1. כתב ערבות חתום.
  2. תלושי שכר של הערבים משלושת החודשים האחרונים (במקרה של ערב עצמאי יש לצרף דו"ח שנתי של רואה חשבון).
  3. צילום של תעודות הזהות של הערבים, כולל ספח.
 • עם אישור הערבים ולאחר קליטת עיכוב היציאה נגדם, יהיה עליהם להתייצב שוב בלשכת ההוצאה לפועל לצורך זיהויים ובדיקה כי הם שוהים בארץ.
 • שימו לב: אם בבדיקת המזכירות יימצא כי הערבים עצמם חייבים בתיקי הוצאה לפועל, כתבי הערבות שלהם לא יתקבלו לצורך הבקשה, והחייב יצטרך למצוא ערבים מתאימים אחרים.
טיפ
ניתן להוריד ספח תעודת זהות דיגיטלי ישירות לטלפון הנייד או למחשב באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה

חידוש צו העיכוב עם השיבה לארץ

 • עם החזרה ארצה יש להתייצב בלשכה לצורך חידוש עיכוב היציאה כנגד החייב, וביטול עיכוב היציאה כנגד הערבים.
אזהרה
כל עוד החייב לא התייצב בלשכה לצורך חידוש עיכוב היציאה, עיכוב היציאה כנגד הערבים יישאר בתוקף והם עלולים להיות חשופים להליכי הוצאה לפועל בגין הערבות שנתנו.

ערעור

 • על החלטה של רשם ההוצאה לפועל לבטל או לא לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ שניתן רק מהחשש שהחייב יצא מהארץ בלי לפרוע את החוב, ניתן לערער ישירות לבית המשפט ללא צורך בקבלת רשות מראש.
 • אם מדובר בתיק בענייני משפחה, יוגש הערעור לבית משפט לענייני משפחה. בתיקים אחרים יוגש הערעור לבית משפט השלום.
 • למידע על אופן הגשת הבקשה וההליך ראו ערעור על צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל.

חשוב לדעת

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל את הצו גם ביוזמתו.
 • אם החייב הגיע להסדר עם הזוכה לתשלום החוב מחוץ ללשכת ההוצאה לפועל, באחריות הזוכה להודיע על כך ללשכת ההוצאה לפועל. הודעה זו תביא לעיכוב ההליכים נגד החייב, ובכלל זה לעיכוב צו עיכוב היציאה מהארץ. למידע נוסף ראו עיכוב הליכים בהוצאה לפועל לאחר הסכמה על הסדר.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים