ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל בכל שלב מפתיחת התיק, אם יש חשש שהוא עומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו
אם הוצא לחייב צו תשלומים והחייב מקיים את הצו, לא יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ, אלא אם שוכנע הרשם כי היציאה מהארץ עלולה לסכן את ביצוע פסק הדין או את תשלום החוב
רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ, מיוזמתו או על-פי בקשת החייב, אם מצא כי יציאתו של החייב מהארץ היא למטרה מוצדקת
תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ הוא שנה אחת, אלא אם הצו ניתן בשל חוב מזונות, שאז הוא אינו מוגבל בזמן

רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו בכל שלב מפתיחת התיק, וזאת אם היה לרשם יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה בהוצאה לפועל רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את יציאתו של החייב מהארץ בכל שלב מפתיחת התיק, אם יראה שהחייב עומד לצאת מהארץ מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל:
 • אופן הגשת הבקשה

  • את הבקשה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:
  • לאחר הגשתה, הבקשה תועבר להחלטת רשם ההוצאה לפועל המטפל בתיק.

  שלבי ההליך

  • לאחר מתן הצו, תומצא מיד הודעה על כך לחייב, בדואר רשום עם אישור מסירה.

  הפרת הצו

  • אם החייב יסרב להפקיד דרכונו או את תעודת המסע, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על מעצרו עד להפקדתם.
  • מעצר החייב במקרה כזה לא יעלה על שבעה ימים.

  ביטול הצו

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ, מיוזמתו או על-פי בקשת החייב, אם מצא כי יציאתו של החייב מהארץ היא למטרה מוצדקת.
  • הרשם רשאי להתנות את הביטול במתן ערובה.
  • אם בוטל צו עיכוב יציאה מן הארץ, תמציא לשכת ההוצאה לפועל מיד, ולא יאוחר מתום 24 שעות מעת ביטול הצו, הודעה על כך למשטרת ישראל, וכן תשלח הודעה על ביטול הצו לחייב ולזוכה.
  • צו עיכוב יציאה מהארץ או חלופה לצו לא יוטל אם החוב הכולל קטן מ-50,000 ₪.
  • צו עיכוב או חלופה לצו שכבר הוטל בגין חוב שאינו עולה על 40,000 ₪ יבוטל לאחר פנייה של החייב לרשם ההוצאה לפועל.
  שימו לב
  הוראות אלה בנוגע לצו עיכוב על סכום שקטן מ-50,000 ₪ אינן תקפות לצו בגין חוב מזונות.

  חלופה לצו

  • רשם ההוצאה לפועל רשאי, במקום לצוות על עיכוב יציאה מהארץ, להתנות את יציאת החייב מן הארץ במתן ערובה להנחת דעתו כדי להבטיח את ביצוע פסק-הדין או את תשלום החוב.

  ערעור

  חשוב לדעת

  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים