הקדמה:

ניתן להוציא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל בכל שלב מפתיחת התיק, אם יש חשש שהוא עומד לצאת מהארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו
אם הוצא לחייב צו תשלומים והחייב מקיים את הצו, לא יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ, אלא אם שוכנע הרשם כי היציאה מהארץ עלולה לסכן את ביצוע פסק הדין או את תשלום החוב
רשם ההוצאה לפועל רשאי לבטל צו עיכוב יציאה מהארץ, מיוזמתו או על-פי בקשת החייב, אם מצא כי יציאתו של החייב מהארץ היא למטרה מוצדקת
תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ הוא שנה אחת, אלא אם הצו ניתן בשל חוב מזונות, שאז הוא אינו מוגבל בזמן

רשם ההוצאה לפועל רשאי לצוות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו בכל שלב מפתיחת התיק, וזאת אם היה לרשם יסוד להניח שהחייב עומד לצאת את הארץ בלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה בהוצאה לפועל רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לעכב את יציאתו של החייב מהארץ בכל שלב מפתיחת התיק, אם יראה שהחייב עומד לצאת מהארץ מבלי לפרוע את החוב או להבטיח את פירעונו.

למי ואיך פונים

 1. תצהיר שבו מפורטות העובדות הרלוונטיות (למשל: טענה כי החייב עומד לצאת מהארץ, שאינו מתכוון לחזור וכיו"ב);
 2. אישור ממרשם האוכלוסין על פרטי החייב.
 • בבקשה לעיכוב יציאה מן הארץ יפרש המבקש את שמו ושם משפחתו של החייב גם באותיות לטיניות.

שלבי ההליך

 • לאחר מתן הצו, תומצא מיד הודעה על כך לחייב, בדואר רשום עם אישור מסירה.
הערת עריכה
מי ממציא? המבקש? או הלשכה?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 16:46, 2 בינואר 2013 (IST)

הפרת הצו

 • אם החייב יסרב להפקיד דרכונו או את תעודת המסע, רשאי רשם ההוצאה לפועל לצוות על מעצרו עד להפקדתם.
 • מעצר החייב במקרה כזה לא יעלה על שבעה ימים.

ביטול הצו

חלופה לצו

 • רשם ההוצאה לפועל רשאי, במקום לצוות על עיכוב יציאה מהארץ, להתנות את יציאת החייב מן הארץ במתן ערובה להנחת דעתו כדי להבטיח את ביצוע פסק-הדין או את תשלום החוב.

ערעור

חשוב לדעת

 • תוקף צו עיכוב יציאה מן הארץ הוא שנה אחת.
 • רשם ההוצאה לפועל רשאי להאריך צו עיכוב יציאה מן הארץ על-ידי מתן צו חדש.
 • למרות זאת, במקרים הבאים תוקף צו עיכוב יציאה מהארץ אינו מוגבל בזמן:
 1. אם הצו ניתן בשל חוב מזונות;
 2. כאשר החייב הוא בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו או חייב במזונות - הוצאת הצו היא על פי בקשת הזוכה. למידע נוסף ראו: צו עיכוב יציאה מהארץ לחייב בהוצאה לפועל המשתמט מתשלום חובותיו;
 3. כאשר החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים;
 4. כאשר הצו ניתן במסגרת איחוד תיקים. למידע נוסף ראו: צו עיכוב יציאה מהארץ נגד חייב בהוצאה לפועל המבקש איחוד תיקים
 • אם הוצא לחייב צו תשלומים והחייב מקיים את הצו (כלומר משלם את החוב בתשלומים בהתאם לצו), לא יינתן צו עיכוב יציאה מהארץ אלא אם שוכנע הרשם כי היציאה מהארץ עלולה לסכן את ביצוע פסק הדין או את תשלום החוב.

חקיקה ונהלים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל