הקדמה:

עוסק מורשה נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים, פעם בחודש או חודשיים, בהתאם למחזור העסקאות, גם גם אם לא הייתה לו פעילות עסקית בתקופה זו
יחד עם הגשת הדו"ח עליו לשלם מס ערך מוסף (מע"מ) שעומד כיום על 17% ממחיר כל שירות או מוצר שסיפק
עוסק מורשה רשאי להפחית מסכום המע"מ שעליו להעביר לרשות את המסים את מס תשומות, שאותו שילם בעת רכישותיו עבור העסק
כשמס התשומות גבוה מסכום המע"מ שעל בעל העסק לשלם, רשאי בעל העסק להגיש דו"ח החזר כדי לקבל את הסכום העודף
למידע נוסף ראו דוח תקופתי על פעילות עסקית באתר רשות המסים


אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.
סרטון הסבר בנושא דוחות ודוח שנתי ברשות המסים

עוסק מורשה נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים ובמקביל להעביר לרשות המסים את תשלומי מס ערך מוסף (מע"מ) שגבה מלקוחותיו בשם המדינה.

 • תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שנקבע על ידי פקיד השומה, וכמפורט בהמשך.
 • הדו"ח התקופתי כולל את ההפרש בין סכום המע"מ שגבה בעל העסק מלקוחותיו ושאותו עליו להעביר לרשות המסים, לבין סכום המע"מ שבעל העסק שילם בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק (מס תשומות).
 • יחד עם הגשת הדו"ח על בעל העסק לשלם את המע"מ שגבה מלקוחותיו בניכוי מס התשומות (המע"מ ששילם בעת רכישת מוצרים ושירותים עבור העסק).
 • סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה, והוא עומד כיום על 17% ממחיר הרכישה / השירות.
 • דו"ח לתשלום - במקרה שסכום המע"מ שבעל העסק גבה מלקוחותיו ושאותו עליו להעביר אל רשות המסים, גבוה מסכום המע"מ ששילם עבור רכישותיו (מס תשומות), על בעל העסק להגיש דו"ח לתשלום ולצרף את מלוא הסכום לתשלום (ההפרש בין המע"מ שגבה מלקוחותיו לבין מס התשומות ששילם בגין מוצרים או שירותים שרכש ואשר מותרים בקיזוז).
דוגמה
 • סכום המע"מ שבעל העסק גבה מלקוחותיו בחודש מסוים עמד על 20,000 ₪.
 • סכום המע"מ שבעל העסק שילם בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק באותו חודש (מס תשומות), עמד על 8,000 ₪.
 • בעל העסק רשאי לקזז את מס התשומות מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר אל רשות המסים, ולהעביר בפועל רק את ההפרש בסך 12,000 ₪ (לפי החישוב: 12,000= 8,000 -20,000).
 • בעל העסק נדרש להגיש דו"ח לתשלום ולצרף את מלוא התשלום בסך 12,000 ₪ לרשויות המס.
 • דו"ח להחזר - במקרה שסכום המע"מ שבעל העסק רשאי לקזז (מס תשומות) גבוה מסכום המע"מ שגבה מלקוחותיו, יכול בעל העסק להגיש דו"ח החזר כדי לקבל את הסכום העודף. סכום ההחזר יוחזר לבעל העסק בדרך כלל בתוך 30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד.
דוגמה
 • סכום המע"מ שבעל העסק גבה מלקוחותיו בחודש מסוים עמד על 10,000 ₪.
 • סכום המע"מ שבעל העסק שילם בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק באותו חודש (מס תשומות), עמד על 12,000 ₪.
 • לאחר קיזוז מס התשומות מתוך סכום המע"מ שגבה מלקוחותיו ושאותו הוא צריך להעביר לרשויות המס, נותרה יתרת זכות לטובת בעל העסק בסך 2,000 ₪ (לפי החישוב: 2,000 = 12,000 - 10,000).
 • בעל העסק נדרש להגיש דו"ח להחזר כדי לקבל את החזר בסך 2,000 ₪ מרשות המסים.
 • דו"ח אפס - בעל עסק נדרש להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא הייתה לו פעילות עסקית בתקופה זו. במקרה זה, על בעל העסק לציין "אפס" במחזור העסקאות.
 • במקרים בהם לבעל העסק אין פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או שלבעל העסק יש עסקאות עונתיות/בלתי רצופות, מומלץ כי בעל העסק יפנה למשרד המע"מ האזורי כדי להקפיא את הדיווחים למע"מ.
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מועד הגשת הדו"ח

שימו לב
דחיית מועד הגשת הדוח לחודשים מרץ ואפריל למי שמגישים באופן מקוון
מי שמגיש דוח למע"מ באופן מקוון יוכל להגיש את הדוח החודשי לאפריל (או את הדוח הדו-חודשי מרץ ואפריל) 2022 ולשלם את המס עד ל-23.05.2022.
למידע נוסף ראו הודעת רשות המסים מיום 16.05.2022
 • עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנה הקובעת (תקופה של 12 חודשים רצופים המסתיימת ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה) הוא עד 1,535,000 ₪, נכון ל-01.01.2022 (1,505,000 ₪ ב-2021, 1,520,000 ₪ ב-2020, 1,490,000 ₪ ב-2018, 1,500,000 ₪ ב-2017 ו-1,510,000 ₪ לפני כן), יגישו את הדו"ח למע"מ אחת לחודשיים.
 • עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא מעל 1,520,000 ₪ בשנה יגישו את הדו"ח למע"מ מדי חודש.
 • בשני המקרים יש להגיש את הדו"ח לכל המאוחר עד 15 ימים לאחר תום תקופת הדיווח (עד ה-15 בחודש שלאחר תקופת הדו"ח).
 • סכום מחזור העסקאות הקובע אם העוסק ידווח פעם בחודש או בחודשיים, מתעדכן ב-1 בינואר ומפורסם באתר רשות המסים. למידע נוסף ראו "סכומים ושיעורים במע"מ".
דוגמה
עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא עד 1,535,000 ₪
 • על בעל העסק להגיש דו"ח אחת לחודשיים.
 • בחודש מאי 2022 עליו להגיש דו"ח על חודשים מרץ ואפריל ולדווח על כל העסקאות שבוצעו בין 01.03.2022 - 30.04.2022.
 • יש להגיש את הדו"ח לכל המאוחר עד 15.05.2022.
דוגמה
עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא מעל 1,535,000 ₪
 • על בעל העסק להגיש דו"ח אחת לחודש.
 • הדו"ח עבור חודש אפריל 2022 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 01.04.2022 - 30.04.2022.
 • יש להגיש את הדו"ח לכל המאוחר עד 15.05.2022.
 • עוסקים שאינם חייבים להגיש דיווח מפורט ומשדרים את הדו"ח התקופתי באופן מקוון, יהיו רשאים לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 של החודש העוקב לתקופת הדו"ח.
 • למידע על מועדי הדיווח והתשלום בשנת 2022 ראו אתר רשות המסים

אופן הגשת דו"ח מע"מ תקופתי (דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, דו"ח להחזר)

מילוי הדו"ח באופן ידני והגשתו באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים

 • דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות (דו"ח להחזר) עד לסכום של 18,639 ₪ נכון ל-01.01.2022) יוגש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים. ( 18,184 ₪ החל מ-01.07.2020, 18,311 ₪ בינואר-יולי 2020, 18,474 ₪ מיולי 2019 עד דצמבר 2019 ו-18,256 ₪ מינואר 2019 עד יוני 2019).
 • לצורך מילוי ידני של הדו"ח התקופתי, יש למלא את השוברים בפנקס הדיווח שנשלח לבית העסק בתחילת שנת המס או מיד לאחר פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ).
 • הגשת הדו"ח תהא בחתימת הקופאי וחותמת הבנק על גבי הדו"ח ועל העתק.
 • החתימה והחותמת על ההעתק יהיו ראיה לקבלת הדו"ח ובמקרה שהיה תשלום בגין הדו"ח, ראיה גם על התשלום עצמו.

מילוי הדו"ח והגשתו באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים

הערת עריכה
האם דוחות ארעיים זה דוחות תקופתיים? אם כן, אז עדיך להשתמש במושג "תקופתיים" ולא "ארעיים"
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 09:39, 21 בדצמבר 2016 (IST)
 • לשם כך על העוסק למלא את הפרטים ולענות על כל שאלות הזיהוי. בגמר הרישום יקבל העוסק הודעה הכוללת קוד משתמש וסיסמה ועליו להדפיסה ולשמרה. בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר ההזדהות, המשתמש יתבקש להחליף את הסיסמה.
 • דו"ח תקופתי באמצעות אתר האינטרנט ניתן להגיש עד ה-19 בחודש העוקב שלאחר מועד הדיווח בשעה 18:30.
 • השירות של הגשת הדו"ח התקופתי באמצעות האינטרנט ניתן לבעלי עסק בתנאים הבאים:
  • ללקוחות בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק מזרחי טפחות אשר הסדירו מול סניף הבנק שלהם את חיבורם לשירות זה.
  • ללקוחות כל הבנקים המשלמים בכרטיסי אשראי, כאשר סכום התשלום המרבי בכרטיסי אשראי הוא 15,000 ₪ (בכרטיס לאומי כארד ניתן לשלם עד סכום של 25,000 ₪).

הגשת דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,639 ₪ ומעלה

 • דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 18,639 ₪ ומעלה (נכון ל-01.01.2022) יוגש באופן הבא:
  • אם העוסק חייב בהגשת הדיווח המפורט, יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שאינו חייב בדיווח המפורט, יזין דו"ח להחזר עודף מס תשומות מסכום העולה על 18,639 ₪, במישרין למחשב שע"ם (מחשב של שירות עיבודים ממוכנים, לאחר קבלת סיסמת הזדהות).
 • עם זאת מייצג כדין של נישום, הקשור במישרין למחשב של שע"ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום, ובלבד שיפורטו בדיווח התשומות שהם כוללים.

הגשת דו"ח החזר במשרד מע"מ אזורי

 • במקרים הבאים, יש להגיש את הדו"ח להחזר במשרד מע"מ האזורי:
  • עוסק חדש, חייב להגיש את הדו"ח להחזר במשרדי המע"מ האזוריים, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום הרישום, ולגבי כל סכום להחזר.
  • אם העוסק סוגר את העסק, עליו להגיש את דו"ח ההחזר באחד ממשרדי המע"מ האזורים, לגבי כל סכום להחזר.
 • לפרטים נוספים, ולמסמכים נלווים שיש לצרף ראו סעיף 8 במדריך מס ערך מוסף לעוסק חדש.

חובת הגשת דיווח מפורט באופן מקוון

 • תיקון מס' 37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, קבע שחייבי מס שונים יהיו חייבים לדווח באופן מפורט על עסקאותיהם והתשומות ששימשו לביצוען.
 • את הדיווח המפורט יש למלא באתר האינטרנט של רשות המסים.
 • הדו"ח כולל מידע מפורט על העסקאות והתשומות הנוגעות לתקופת הדיווח.
 • לפרוט חייבי המס החייבים לדווח באופן מפורט ראו: דיווח מפורט באתר רשות המיסים.
 • למועד הגשת הדיווח המפורט מומלץ לפנות למשרדי מע"מ.

מה עושים במקרה של טעות בדו"ח

 • אם נפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו"ח, יש אפשרות להגיש "דו"ח מתקן" ולציין בו את הפרטים הנכונים.
 • את הדו"ח המתקן יש להגיש אך ורק במשרד המע"מ האזורי שבו מתנהל התיק.
 • כתוצאה מהתיקון ייתכן שבעל העסק יחויב בתשלום נוסף. במקרה זה יינתן לבעל העסק שובר לתשלום במשרד המע"מ, ויהיה עליו לשלמו בבנק.

הפרת החובה להגיש דו"ח מע"מ תקופתי במועד

 • איחור בהגשת הדו"ח יגרור הטלת קנסות פיגורים, קנס חוב, והוספת הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף עלולים להטיל על עוסק שהפר את חובתו להגיש את הדו"ח במועד גם קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות.
 • בנוסף, פקיד השומה רשאי, במקרה של אי הגשת דו"ח, לקבוע את גובה המס לפי שיקול דעתו.
 • במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.
 • עבור חיילי מילואים תיתכן דחיית הגשת הדו"ח ואפילו פריסת התשלום.

חשוב לדעת

 • לצורך קבלת מענה על שאלות, תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים שמספרו 4954* (*מסים), או 02-5656400. כמו כן ניתן לפנות בדוא"ל: .
 • עוסק פטור פטור מהגשת דו"חות חודשיים (למעט עסקאות נדל"ן ומקרקעין), והוא נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות לגבי השנה הקלנדרית שחלפה. למילוי הצהרת עוסק פטור באתר רשות המיסים.
שימו לב
בשנת 2022 ניתן למלא את הצהרה עד 31.03.2022. לקריאת הודעת רשות המסים ראו כאן.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים