עוסק מורשה נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים פעם בחודש או חודשיים, בהתאם למחזור העסקאות (גם אם לא הייתה לו פעילות עסקית בתקופה זו)
כמו כן עליו לשלם מס ערך מוסף (מע"מ) בשיעור 17% ממחיר כל שירות או מוצר שסיפק
עוסק מורשה רשאי להפחית מסכום המע"מ שעליו להעביר לרשות המסים את מס התשומות ששילם ברכישות שביצע עבור העסק
אם מס התשומות גבוה מסכום המע"מ שעליו לשלם, העוסק יכול להגיש דו"ח החזר כדי לקבל את הסכום העודף
למידע נוסף ראו דוח תקופתי על פעילות עסקית באתר רשות המסים


אזהרה
דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי
רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע, כגון: יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.
סרטון הסבר בנושא דוחות ודוח שנתי ברשות המסים

עוסק מורשה נדרש להגיש דו"ח מע"מ תקופתי לרשות המסים ובמקביל להעביר לרשות המסים את תשלומי מס ערך מוסף (מע"מ) שגבה מלקוחותיו בשם המדינה.

 • תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שנקבע על ידי פקיד השומה, וכמפורט בהמשך.
 • הדו"ח התקופתי כולל את ההפרש בין סכום המע"מ שגבה בעל העסק מלקוחותיו ושאותו עליו להעביר לרשות המסים, לבין סכום המע"מ ששילם על מוצרים או שירותים שרכש עבור העסק (מס תשומות).
 • יחד עם הגשת הדו"ח על בעל העסק לשלם את המע"מ שגבה מלקוחותיו בניכוי מס התשומות.
 • סכום המע״מ מחושב בשיעור קבוע ממחיר העסקה, והוא עומד כיום על 17% ממחיר הרכישה / השירות.
 • דו"ח לתשלום - אם סכום המע"מ שבעל העסק גבה מלקוחותיו (שאותו עליו להעביר לרשות המסים) גבוה מסכום המע"מ ששילם עבור רכישותיו (מס תשומות), עליו להגיש דו"ח לתשלום ולצרף את מלוא הסכום לתשלום (ההפרש בין המע"מ שגבה מלקוחותיו לבין מס התשומות ששילם על מוצרים או שירותים שרכש ואשר מותרים בקיזוז).
דוגמה
 • סכום המע"מ שבעל העסק גבה מלקוחותיו בחודש מסוים עמד על 20,000 ₪.
 • סכום המע"מ שבעל העסק שילם בגין רכישת מוצרים או שירותים עבור העסק באותו חודש (מס תשומות), עמד על 8,000 ₪.
 • בעל העסק רשאי לקזז את מס התשומות מתוך תשלומי המע"מ שעליו להעביר אל רשות המסים, ולהעביר בפועל רק את ההפרש בסך 12,000 ₪ (לפי החישוב: 12,000= 8,000 -20,000).
 • בעל העסק נדרש להגיש דו"ח לתשלום ולצרף את מלוא התשלום בסך 12,000 ₪ לרשויות המס.
 • דו"ח להחזר - אם סכום המע"מ שבעל העסק רשאי לקזז (מס תשומות) גבוה מסכום המע"מ שגבה מלקוחותיו, הוא יכול להגיש דו"ח החזר כדי לקבל את הסכום העודף. סכום ההחזר יוחזר לבעל העסק בדרך כלל בתוך 30 ימים מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד.
דוגמה
 • בעל עסק גבה מלקוחותיו בחודש מסוים מע"מ בסכום של 10,000 ₪.
 • סכום המע"מ שבעל העסק שילם על מוצרים או שירותים שרכש עבור העסק באותו חודש (מס תשומות) היה 12,000 ₪.
 • לאחר קיזוז מס התשומות מסכום המע"מ שגבה מלקוחותיו ושאותו הוא צריך להעביר לרשויות המס, נותרה לטובתו יתרת זכות של 2,000 ₪ (לפי החישוב: 2,000 = 12,000 - 10,000).
 • כדי לקבל מרשות המסים את ההחזר בסך 2,000 ₪ עליו להגיש דו"ח להחזר.
 • דו"ח אפס - בעל עסק נדרש להגיש את הדו"ח התקופתי במועד, גם אם לא הייתה לו פעילות עסקית בתקופה זו. במקרה זה, על בעל העסק לציין "אפס" במחזור העסקאות.
 • אם לבעל העסק אין פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או שיש לו עסקאות עונתיות/בלתי רצופות, כדאי לו לפנות למשרד המע"מ האזורי כדי להקפיא את הדיווחים למע"מ.
אזהרה
כל זכות אינה מחליפה ייעוץ מקצועי בנושאי הדיווח לרשויות המס
הדיווח לרשויות המס יכול לעיתים להיות מורכב ולגעת בנקודות כגון מקדמות על עסקה, עסקאות בתשלומים, ביטול עסקאות וכו'. הדבר נכון גם בחיוב לקוחות וגם בהוצאות של העסק. רצוי לפנות לקבלת ייעוץ ברשות המסים או להיעזר בגורמי מקצוע כגון יועצי מס, רואי חשבון או עורכי דין.

מועד הגשת הדו"ח

 • עסקים שמחזור עסקאותיהם בשנה הקובעת (12 חודשים רצופים שמסתיימים ב-31 באוגוסט של שנת המס שחלפה) הוא עד 1,670,000 ₪ (נכון ל-01.01.2024) יגישו את הדו"ח למע"מ אחת לחודשיים.
 • עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא מעל 1,670,000 ₪ בשנה יגישו את הדו"ח למע"מ כל חודש.
 • בשני המקרים יש להגיש את הדו"ח לכל המאוחר עד 15 ימים אחרי תום תקופת הדיווח (עד ה-15 בחודש שלאחר תקופת הדו"ח).
 • סכום מחזור העסקאות שקובע אם העוסק ידווח פעם בחודש או בחודשיים מתעדכן ב-1 בינואר ומפורסם באתר רשות המסים. למידע נוסף ראו "סכומים ושיעורים במע"מ".
דוגמה
עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא עד 1,670,000 ₪
 • על בעל העסק להגיש דו"ח אחת לחודשיים.
 • בחודש מאי 2024 עליו להגיש דו"ח על חודשים מרץ ואפריל ולדווח על כל העסקאות שבוצעו בין 01.03.2024 - 30.04.2024.
 • יש להגיש את הדו"ח לכל המאוחר עד 15.05.2024.
דוגמה
עסקים שמחזור עסקאותיהם הוא מעל 1,670,000 ₪
 • על בעל העסק להגיש דו"ח אחת לחודש.
 • הדו"ח עבור חודש אפריל 2024 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 01.04.2024 - 30.04.2024.
 • יש להגיש את הדו"ח לכל המאוחר עד 15.05.2024.
 • עוסקים שלא חייבים להגיש דיווח מפורט ומשדרים את הדו"ח התקופתי באופן מקוון, רשאים לדווח ולשלם לא יאוחר מה-19 בחודש העוקב לתקופת הדו"ח.
 • למידע על מועדי הדיווח והתשלום לשנת 2024 ראו באתר רשות המסים.
הסכומים הקובעים בשנים הקודמות
שנה הסכום שלפיו נקבעה תקופת הדיווח
2023 1,615,000 ₪
2022 1,535,000 ₪
2021 1,505,000 ₪
2020 1,520,000 ₪
2019-2018 1,490,000 ₪

אופן הגשת דו"ח מע"מ תקופתי (דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, דו"ח להחזר)

מילוי הדו"ח באופן ידני והגשתו בבנק

 • דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות (דו"ח להחזר) עד לסכום של 20,279 ₪ (נכון ל-01.01.2024) יוגש באחד מסניפי בנק הדואר או באחד מהבנקים המסחריים.
 • להגשת הדו"ח יש למלא את השוברים בפנקס הדיווח שנשלח לבית העסק בתחילת שנת המס או לאחר פתיחת תיק עוסק במס ערך מוסף (מע"מ).
 • הדו"ח יוגש עם חתימת הקופאי וחותמת הבנק על גבי הדו"ח ועל העתק שלו.
 • החתימה והחותמת על ההעתק יהיו אישור לקבלת הדו"ח ואם היה תשלום בגלל הדו"ח, אישור גם על התשלום.

מילוי הדו"ח והגשתו באמצעות אתר רשות המסים

 • ניתן להגיש את הדו"ח באמצעות אתר רשות המסים.
 • יש חובה להגיש באופן מקוון דו"חות מפורטים (מיוחדים), דו"חות ארעיים (כאשר הנתונים שיש לפרט לא ידועים) ודו"חות משלימים.
 • לשם כך על העוסק למלא את הפרטים ולענות על כל שאלות הזיהוי. בגמר הרישום יקבל העוסק הודעה עם קוד משתמש וסיסמה ועליו לשמור אותה. בהפעלה הראשונה של המערכת לאחר ההזדהות, המשתמש יתבקש להחליף את הסיסמה.
 • ניתן להגיש דו"ח תקופתי באתר רשות המסים עד ל-19 בחודש העוקב שאחרי מועד הדיווח בשעה 18:30.
 • השירות של הגשת הדו"ח התקופתי באמצעות האתר ניתן לבעלי עסק בתנאים הבאים:
  • ללקוחות בנק לאומי, הבנק הבינלאומי, בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק מזרחי טפחות שהסדירו מול סניף הבנק שלהם את חיבורם לשירות זה.
  • ללקוחות כל הבנקים שמשלמים בכרטיסי אשראי, כאשר סכום התשלום המירבי בכרטיסי אשראי הוא 15,000 ₪ (בכרטיס לאומי כארד ניתן לשלם עד סכום של 25,000 ₪).

הגשת דו"ח תקופתי עם עודף מס תשומות בסכום של 20,279 ₪ ומעלה

 • דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום של 20,279 ₪ ומעלה (נכון ל-01.01.2024) יוגש באופן הבא:
  • מי שחייב בהגשת הדיווח המפורט יגיש דו"ח להחזר עודף מס תשומות בכל סכום, באופן מקוון.
  • עוסק שלא חייב בדיווח המפורט יזין דו"ח להחזר עודף מס תשומות מסכום שעולה על 20,279 ₪ ישירות למחשב שע"ם (מחשב של שירות עיבודים ממוכנים) לאחר קבלת סיסמת הזדהות.
 • מייצג כדין של נישום, שקשור במישרין למחשב של שע"ם, יוכל להזין דוחות להחזר בכל סכום, בתנאי שיפורטו בדיווח התשומות שהם כוללים.

הגשת דו"ח החזר במשרד מע"מ אזורי

 • במקרים הבאים יש להגיש את הדו"ח להחזר במשרד מע"מ האזורי:
  • עוסק חדש חייב להגיש את הדו"ח להחזר במשרדי המע"מ האזוריים, במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום הרישום, ולגבי כל סכום להחזר.
  • אם העוסק סוגר את העסק, עליו להגיש את דו"ח ההחזר באחד ממשרדי המע"מ האזורים, לגבי כל סכום להחזר.
 • למידע נוסף ולפירוט המסמכים שיש לצרף ראו במדריך מס ערך מוסף לעוסק חדש.

הגשת דיווח מפורט באופן מקוון

 • ישנם מקרים שבהם עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים חייבים לדווח באופן מפורט על עסקאותיהם והתשומות ששימשו לביצוען.
 • את הדיווח המפורט יש למלא באתר רשות המסים.
 • הדו"ח כולל מידע מפורט על העסקאות והתשומות שקשורות לתקופת הדיווח.
 • למידע על מי שחייבים לדווח באופן מפורט ראו דיווח מפורט באתר רשות המסים.
 • למועדי הגשת הדיווח המפורט בשנת 2024 ראו אתר רשות המסים.

מה עושים במקרה של טעות בדו"ח

 • אם נפלה טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו"ח, יש אפשרות להגיש "דו"ח מתקן" ולציין בו את הפרטים הנכונים.
 • את הדו"ח המתקן יש להגיש אך ורק במשרד המע"מ האזורי שבו מתנהל התיק.
 • כתוצאה מהתיקון ייתכן שבעל העסק יחויב בתשלום נוסף. במקרה זה בעל העסק יקבל במשרד המע"מ שובר לתשלום שיהיה עליו לשלם בבנק.

איחור בהגשת דו"ח מע"מ תקופתי

 • איחור בהגשת הדו"ח יגרור הטלת קנסות פיגורים, קנס חוב, והוספת הפרשי הצמדה וריבית. בנוסף עלולים להטיל על עוסק שהפר את חובתו להגיש את הדו"ח במועד גם קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות.
 • במקרה של אי הגשת הדו"ח פקיד השומה רשאי לקבוע את גובה המס לפי שיקול דעתו.
 • במצבים של איחורים חוזרים ונשנים ייתכן שגם יוגש כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.
שימו לב
לחיילי מילואים תיתכן דחייה במועד הגשת הדו"ח ואפילו פריסת התשלום.

פנייה למוקד רשות המסים

 • לקבלת מענה על שאלות, תמיכה ובירורים בכל הנוגע להגשת הדיווחים, ניתן לפנות למוקד הטלפוני של רשות המסים:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים