הקדמה:

נפגע גזזת שחלה החמרה במצבו הרפואי רשאי להגיש בקשה להכרה בהחמרה, אם חלפו 180 יום ממועד הוועדה הרפואית שעבר
אם ועדה רפואית להחמרה תעלה את דרגת הנכות ב-10% לפחות, ישולמו לנפגע פיצויים בהתאם לקביעה החדשה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


 • נפגע גזזת רשאי להגיש בקשה לפיצוי על החמרה במצבו הרפואי, אם חלפו 180 יום ממועד הוועדה הרפואית האחרונה שעבר.
 • אם ועדה רפואית להחמרה תעלה את דרגת הנכות ב-10% לפחות, ישולמו לנפגע פיצויים בהתאם לקביעה:
  • למי שייקבעו על-ידי הוועדה הרפואית להחמרה פחות מ-40% נכות רפואית, ישולם מענק משלים למענק החד פעמי שקיבל, בהתאם לאחוזי הנכות שנוספו.
  • מי שלפני ההחמרה היו לו פחות מ-40% נכות וכעת נקבעו לו 40% ומעלה, יתחיל לקבל קצבה חודשית. אם טרם עברו 70 חודשים מאז קיבל מענק חד פעמי במקום קצבה, יקוזזו מהקצבה אחוזי הנכות שעבורם קיבל את המענק. כלומר, בתקופה של 70 חודשים מקבלת המענק, הוא יקבל קצבה עבור אחוזי הנכות שנוספו לו בלבד. בתום 70 החודשים תשולם הקצבה עבור כל אחוזי הנכות שנקבעו לו.
  • נפגע שקיבל קצבה חודשית לפני ההחמרה, הקצבה תעודכן בהתאם לאחוזי הנכות החדשים החל מהחודש שבו הוגשה הבקשה להחמרה במצב רפואי.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן להגיש בקשה להחמרה במצב רפואי לאחר 180 יום ממועד כינוסה של הוועדה הרפואית או הוועדה הרפואית לעררים.
 • את הבקשה להחמרה מגישים בכתב (בדואר או בפקס) אל המרכז הלאומי לפיצוי נפגעי גזזת.
 • יש לצרף לבקשה מסמכים רפואים המעידים על החמרה במצב רפואי הקשור במחלות המנויות בחוק, ואשר טרם הוצגו בפני ועדות רפואיות קודמות.
 • לאחר שהבקשה תיבדק במרכז לפיצוי נפגעי גזזת, יישלח לפונה מכתב עם אחת מהתשובות הבאות:
  • אישור כי בקשת ההחמרה מתייחסת, כפי הנראה, לאחת מהמחלות המנויות בחוק, וכי ועדה רפואית להחמרה תקבע אם אכן קיימת החמרה ומהם אחוזי הנכות בהתאם.
  • בקשת ההחמרה אינה מתייחסת לאחת מהמחלות המנויות בחוק ולכן הפונה לא יזומן לוועדה רפואית להחמרה. יחד עם זאת, הפונה רשאי להגיש בכתב בקשה להופיע בפני הוועדה הרפואית להחמרה.
  • הבקשה והמסמכים הנלווים שהגיש הפונה אינם מאפשרים החלטה, ונדרשים מסמכים נוספים שיפורטו במכתב.

ועדה רפואית להחמרה

 • הוועדה הרפואית מתכנסת בלשכת הבריאות באיזור מגוריו של התובע.
 • הוועדה תקבע, בהתאם למסמכים הרפואיים שצורפו לבקשה, האם קיימת החמרה במצבו הרפואי של התובע.
 • החלטת הוועדה תישלח לתובע ובא כוחו בכתב באמצעות הדואר.
 • אם הוועדה קבעה כי דרגת הנכות הוחמרה בפחות מ-10%, לא ישולמו הפרשים כספיים לתובע.
 • אם דרגת הנכות הוחמרה ב-10% ומעלה, תישלח הודעה למוסד לביטוח לאומי, שיעדכן את גובה הפיצוי.

ערעור

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים