מעסיק של עובד פלסטיני המועסק בישראל מחויב להעביר מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה היטל שנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני לזו של עובד ישראלי
על חלק השכר שעד 7,122 ₪, ההיטל הוא בשיעור 3.36% משכר העובד, כאשר 2.99% ישולמו על-ידי המעסיק ו-0.37% ינוכו משכרו של העובד
על חלק השכר שמעל 7,122 ₪, ההיטל הוא בשיעור 11.50% משכר העובד, כאשר5.11% ישולמו על-ידי המעסיק ו-6.39% ינוכו משכרו של העובד
חובת תשלום היטל ההשוואה אינה חלה לגבי עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות


אזהרה
ערך זה לא חל על פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועל פלסטינים המועסקים בישובים הישראלים ביהודה ושומרון, אלא אם מצוין במפורש אחרת.

מעסיק של עובד פלסטיני בישראל חייב לשלם היטל השוואה ולהעביר באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את חלקו ואת חלקו של העובד בהיטל.

 • היטל ההשוואה נועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי.
 • מתוך היטל ההשוואה שנגבה מהמעסיקים, אגף מדורי התשלומים מעביר מדי חודש כספים למספר קופות חולים כדי שיספקו שירותי בריאות תעסוקתית עבור עובדים פלסטינים המועסקים בישראל.
 • כמו כן, אגף שירות למעסיקים מנכה מהיטל ההשוואה ביטוח רפואי לפנסיונרים המקבלים פנסיה בגין עבודתם בישראל. ניכוי דמי ביטוח הבריאות מהיטל ההשוואה עבור עובדים פנסיונרים מתבטא בבול שמונפק על ידי אגף שירות למעסיקים ומזכה את הפנסיונר ובני משפחתו בשירותי בריאות ברשות הפלסטינית.
 • לאחר ביצוע הניכויים, אגף שירות למעסיקים מעביר את יתרת ההפרשות בגין היטל ההשוואה לחשבון בנק ייעודי שממנו הכספים מועברים לרשות הפלסטינית. סכומים אלה משמשים להטבות סוציאליות ולשירותי רווחה שהרשות הפלסטינית קובעת עבור הפלסטינים המועסקים בישראל ובני משפחותיהם.
 • המעסיק יעביר לאגף שירות למעסיקים מדי חודש את נתוני דיווח השכר והנוכחות של העובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים החלים עליו.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, לא כולל עובדים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

שיעור היטל ההשוואה

 • על חלק השכר שעד 7,122 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2023), סך כל התשלומים עבור היטל ההשוואה הוא בשיעור 3.36% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
  • 2.99% על חשבון המעסיק.
  • 0.37% על חשבון העובד.
 • על חלק השכר שמעל 7,122 ₪ ועד 47,465 ₪ (ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח, נכון ל-2023), סך כל התשלומים עבור היטל ההשוואה הוא בשיעור 11.50% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
  • 5.11% על חשבון המעסיק.
  • 6.39% על חשבון העובד.
חלק השכר חלק מעסיק חלק עובד סה"כ
עד 60% מהשכר הממצע 2.99% 0.37% 3.36%
מעל 60% מהשכר הממוצע 5.11% 6.39% 11.50%

שלבי ההליך

 • אחת לחודש, המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה שנשלח למעסיק בתחילת כל חודש.
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • למעסיק יישלח משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דיווח שכר.
 • אם דיווח השכר עבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יחושבו ההפרשות והניכויים, והנתונים (כולל הסכום לתשלום) יישלחו למעסיק בדוא"ל.
 • המעסיק יעביר את התשלום באמצעות אתר התשלומים הממשלתי, עד ל-15 בחודש שבו קיבל את ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • לאחר קליטת התשלום, אגף שירות למעסיקים יפיק חבילת זכאות הכוללת: דף חשבון, דו"ח גיליון אימות דיווח, דו"ח גיליון תשלומים, תלושי שכר וכן אישור על תשלום בול בריאות עבור העובד. תלוש השכר מפרט את מרכיבי השכר של העובד כפי שדווח על ידי המעסיק.
 • המעסיק יעביר לעובד את תלוש השכר שהונפק על-ידי אגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

הפרת החובה לשלם היטל השוואה במועד

 • אם המעסיק לא שילם את היטל ההשוואה במועד שנקבע לכך, יתווספו לסכום ההיטל הפרשי הצמדה וריבית ובנוסף המעסיק יחויב בתשלום קנס פיגורים.
 • אי תשלום היטל השוואה, מסירת מידע כוזב לגבי ההיטל או עשיית מעשה אחר מתוך כוונה להתחמק מתשלומו הם עבירות פליליות שדינן מאסר או קנס.
 • אי עמידה בחובת הדיווח, אי ביצוע תשלומים או הגשת דיווחים כוזבים מהווים הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה ועלולים להביא לביטולו או סיווגו או לסירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה שלאחריה ייערך שימוע בכתב למעסיק.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים