הקדמה:

עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל והופקדו עבורם כספים לביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה (פנסיה) החל מגיל פרישה
גיל הפרישה לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל הוא 65 לגברים ו-60 לנשים
הקצבה החודשית היא בשיעור אחוז הפנסיה שהעובד צבר כפול המשכורת החודשית הממוצעת שלו
משיכת כספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הזיקנה ואף לבטל את זכאותו של העובד לקצבה


שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל והופקדו עבורם כספים לביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה החל מגיל פרישה (65 לגברים ו-60 לנשים), בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • למידע על תהליך הפקדת הכספים (הפרשות המעסיק והפרשות העובד) ראו ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
 • הקופה הייעודית שהכספים מופקדים בה עבור העובדים מתנהלת על-פי מאפיינים של קרנות פנסיה ותיקות, כלומר בשיטת "פנסיה מוגדרת-זכויות", לפיה זכויות העמית נקבעות כשיעור ממשכורתו הקובעת, בהתאם למשך ההעסקה וחלקיות המשרה וללא קשר ישיר לסכומים שנצברו במהלך כל תקופת החיסכון והתשואה שהושגה עליהם.
אזהרה
משיכה מוקדמת של כספי הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הזיקנה ואף לבטל את זכאותו של העובד לקצבה זו. למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

 • עובד פלסטיני שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. העובד הגיע לגיל פרישה (65 לגברים ו-60 לנשים בהתאם לנוהל הגמלאות לעובדים פלסטינים). אם אין מסמכים רשמיים או פסיקה של בית משפט לגבי חודש הלידה של העובד, ה-30 ביוני ייחשב כתאריך הלידה.
  2. מתקיים לגביו אחד מאלה:
   • הוא צבר לפחות 120 חודשי ביטוח, כלומר הועברו עבורו כספים לביטוח הפנסיוני לתקופה של לפחות 120 חודשים (10 שנים) מתחילת עבודתו בישראל או לאחר שביצע משיכה מוקדמת של כספי פיצויים. במניין החודשים ייכלל חודש ששולמו בו עבור העובד כספים ל-8 ימים לפחות (ולא בוצעה מהם משיכה) או חודש שבו שולמה לעובד קצבת נכות.
   • סכום קצבת הזיקנה שיהיה זכאי לה הוא לפחות בשיעור הקצבה המינימלית, כלומר 5% מהשכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה לתשלום הקצבה.
  3. הוא לא משך כספי פיצויים ותגמולים לפני גיל פרישה, ובמקרה שמשך כספים, הוא צבר 120 חודשי ביטוח לאחר המשיכה או שסכום הקצבה לאחר המשיכה יהיה לפחות בגובה הקצבה המינימלית.
  4. הוא מתייצב כל 6 חודשים בלשכת התעסוקה באזור מגוריו ברשות הפלסטינית, וחותם בפני נציג הלשכה על טופס אישור חיים.

גובה הקצבה

 • סכום הקצבה החודשית יהיה אחוז הפנסיה כפול המשכורת החודשית הממוצעת:
  • אחוז הפנסיה הוא החלק ה-12 של 2% עבור כל חודש ביטוח, כלומר העובד צובר 2% פנסיה עבור כל שנת עבודה מלאה (למעט מי שהחל לעבוד לפני אפריל 1984, שלגביו אחוז הפנסיה הוא 25% על 10 שנות העבודה הראשונות).
   • למי שהמשיך לעבוד לאחר גיל פרישה, אחוז הפנסיה הוא החלק ה -12 של 3% עבור כל חודש ביטוח, כלומר העובד צובר 3% עבור כל שנת עבודה מלאה.
   • בכל מקרה אחוז הפנסיה לא יעלה על 70%.
  • המשכורת החודשית הממוצעת היא ממוצע השכר החודשי של העובד ב-3 או ב-5 השנים האחרונות, לפי הגבוה מביניהם, כשהוא מוצמד לממוצע של השכר הממוצע במשק ב-12 החודשים שקדמו לחודש שבו הוגשה הבקשה לתשלום הקצבה.
דוגמה
 • עובד פלסטיני פרש מעבודתו בגיל 70, לאחר שהועסק כדין בישראל במשך 20 שנה (240 חודשים) שבמהלכן הופקדו עבורו תשלומים לביטוח פנסיוני כדין.
 • שכרו הממוצע החודשי היה 6,000 ₪.
 • עבור 15 שנות עבודתו הראשונות (מגיל 50 עד גיל 65) צבר העובד 2% פנסיה עבור כל שנת עבודה ובסה"כ 30% פנסיה.
 • עבור 5 שנות עבודתו לאחר גיל הפרישה (מגיל 65 ועד גיל 70), צבר העובד 3% פנסיה לכל שנת עבודה ובסה"כ 15% פנסיה.
 • סה"כ צבר העובד 45% פנסיה.
 • העובד זכאי לקצבת זיקנה חודשית בגובה 2,700 ₪ = 45%X 6,000.

תשלום חד פעמי

 • עובד שצבר עד גיל הפרישה מעל 420 חודשי ביטוח (35 שנה) יהיה זכאי לתשלום חד-פעמי בסכום השווה למכפלת סך כל חודשי הביטוח העודפים (שמעל 120 חודשים) כפול המשכורת החודשית הממוצעת שלו כפול 6.25%.
דוגמה
 • עובד צבר 432 חודשי ביטוח (36 שנות עבודה שבהן הופקדו עבורו תשלומים לביטוח פנסיוני).
 • משכורתו החודשית הממוצעת של העובד היא 6,000 ₪.
 • מספר חודשי הביטוח העודפים הוא 312 =432-120.
 • הסכום החד פעמי שהעובד זכאי לו הוא 117,000 ₪ = 312X 6,000 X 6.25%

תהליך מימוש הזכות

 • על המבוטח להגיש ללשכת התעסוקה ברשות הפלסטינית את המסמכים הבאים:
  • "טופס בקשה לקבלת קצבת זיקנה" (ניתן לקבל את הטופס בלשכת התעסוקה).
  • צילום תעודת זהות.
  • אישור על פתיחת חשבון בנק בצירוף חתימה וחותמת, או לחלופין המחאה מבוטלת שכוללת את פרטי חשבון הבנק של המבוטח.
 • לאחר קליטת הבקשה באגף שירות למעסיקים, תיבדק הזכאות, ולפיה יחושב סכום הקצבה.
 • חודש הזכאות הראשון לקצבת זיקנה יהיה החודש העוקב לחודש שבו הגיע המבוטח לגיל פרישה.
 • קצבת הזיקנה תשולם למבוטח החל מגיל הפרישה או ממועד פרישתו בפועל.
 • אחת ל-6 חודשים על המבוטח להתייצב אישית בלשכת התעסוקה שבאזור מגוריו ברשות הפלסטינית, ולחתום בפני נציג לשכת התעסוקה על טופס אישור חיים.
 • קצבת הזיקנה משולמת למי שזכאים לה במשך כל ימי חייהם, כולל עבור חודש פטירתם.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים