עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל והופקדו עבורם כספים לביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה (פנסיה) החל מגיל פרישה
גיל הפרישה לעובדים פלסטינים המועסקים בישראל הוא 65 לגברים ו-60 לנשים
הקצבה החודשית היא בשיעור אחוז הפנסיה שהעובד צבר כפול המשכורת החודשית הממוצעת שלו
משיכת כספים‏ שהופקדו במסגרת הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הזיקנה ואף לבטל את זכאותו של העובד לקצבה
שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים פלסטינים שהועסקו כדין בישראל והופקדו עבורם כספים לביטוח פנסיוני עשויים להיות זכאים לקצבת זיקנה החל מגיל פרישה (65 לגברים ו-60 לנשים), בהתאם לתנאים שיפורטו בהמשך.

 • למידע על תהליך הפקדת הכספים (הפרשות המעסיק והפרשות העובד) ראו ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים.
 • החל ממאי 2023 חברת "עמיתים"מפעילה את קרן הפנסיה של העובדים הפלסטינים בישראל וזאת במסגרת תכנית הפנסיה "באראקה" .
אזהרה
משיכה מוקדמת של כספי הביטוח הפנסיוני‏ לפני גיל פרישה ומבלי שקרה אירוע מזכה (כגון נכות או אובדן כושר עבודה) עלולה להקטין את גובה קצבת הזיקנה ואף לבטל את זכאותו של העובד לקצבה זו. למידע נוסף ראו משיכה מוקדמת של כספי הפנסיה לעובדים פלסטינים.

מי זכאי?

 • עובד פלסטיני שעונה על כל התנאים הבאים:
  1. העובד הגיע לגיל פרישה (65 לגברים ו-60 לנשים ). אם אין מסמכים רשמיים או פסיקה של בית משפט לגבי חודש הלידה של העובד, ה-30 ביוני ייחשב כתאריך הלידה.
  2. מתקיים לגביו אחד מאלה:
   • הוא צבר לפחות 120 חודשי ביטוח, כלומר הועברו עבורו כספים לביטוח הפנסיוני לתקופה של לפחות 120 חודשים (10 שנים) מתחילת עבודתו בישראל או לאחר שביצע משיכה מוקדמת של כספי פיצויים. במניין החודשים ייכלל חודש ששולמו בו עבור העובד כספים ל-8 ימים לפחות (ולא בוצעה מהם משיכה) או חודש שבו שולמה לעובד קצבת נכות.
   • סכום קצבת הזיקנה שיהיה זכאי לה הוא לפחות בשיעור הקצבה המינימלית, כלומר 5% מהשכר הממוצע במשק ב-12 החודשים האחרונים שלפני החודש שבו הוגשה הבקשה לתשלום הקצבה.
  3. הוא לא משך כספי פיצויים ותגמולים לפני גיל פרישה, ובמקרה שמשך כספים, הוא צבר 120 חודשי ביטוח לאחר המשיכה או שסכום הקצבה לאחר המשיכה יהיה לפחות בגובה הקצבה המינימלית.
  4. העובד שלח אחת ל- 6 חודשים לקרן הפנסיה טופס "אישור חיים" .

גובה הקצבה

 • סכום קצבת הזקנה החודשית היא מכפלת השכר הקובע לחישוב קצבת עובד פעיל או השכר הקובע לחישוב קצבת עובד לא פעיל (עובד שלא שילמו עברו תגמולים לפנסיה במשך תקופה של 3 חודשים ומעלה) באחוזי שיעור קצבת הזקנה שצבר העובד בתוכנית הפנסיה.
  • השכר הקובע של עובד לא פעיל הוא ממוצע חודשי של היחס בין המשכורת של העובד ממנה מפרישים לפנסיה לבין השכר הממוצע במשק ב-3 או ב-5 השנים האחרונות שבם בוטח העובד בתוכנית הפנסיה, לפי הגבוה מביניהם, כשהוא מוכפל בממוצע החודשי של השכר הממוצע ב- 12 החודשים האחרונים עד לחודש האחרון שבו שולמו תגמולים עבור העובד.
  • השכר הקובע של עובד פעיל הוא ממוצע חודשי של היחס בין המשכורת של העובד ממנה מפרישים לפנסיה לבין השכר הממוצע במשק ב-3 או ב-5 השנים האחרונות שבהם בוטח העובד בבתוכנית הפנסיה, לפי הגבוה מביניהם, כשהוא מוכפלבממוצע חודשי של השכר הממוצע במשק ב -12 החודשים האחרונים לפני חודש הזכאות הראשון לקצבה .
  • בכל מקרה אחוזי שיעור הפנסיה שעובד יכול לצבור הם עד 70% בלבד.

תשלום חד פעמי

 • עובד שצבר עד גיל הפרישה מעל 420 חודשי ביטוח (35 שנה) יהיה זכאי לתשלום חד-פעמי בסכום השווה למכפלת סך כל חודשי הביטוח העודפים (שמעל 420 חודשים) כפול המשכורת החודשית הממוצעת שלו כפול 6.25%.
דוגמה
 • עובד צבר 432 חודשי ביטוח (36 שנות עבודה שבהן הופקדו עבורו תשלומים לביטוח פנסיוני).
 • משכורתו החודשית הממוצעת של העובד היא 6,000 ₪.
 • מספר חודשי הביטוח העודפים הוא 12 =432-420.
 • הסכום החד פעמי שהעובד זכאי לו הוא 4,500 ₪ = 12X 6,000 X 6.25%.

תהליך מימוש הזכות

 • החל ממאי 2023 את הבקשה לקצבת זיקנה יש להגיש לחברת "עמיתים"המפעילה את קרן הפנסיה של העובדים הפלסטינים בישראל, במסגרת תכנית הפנסיה "באראקה" .
 • פנסיונר המבקש לקבל קצבת זיקנה ימלא את "טופס הבקשה לקבלת קצבת זיקנה" .
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות כולל הספח.
  • המחאה מקורית מבוטלת או אישור ניהול חשבון. מקורי וחתום על ידי הבנק.
  • את הטפסים המלאים והמסמכים המבוקשים ניתן לשלוח בדואר ל ת.ד. 33532, תל-אביב 6133401
 • לאחר קליטת הבקשה תיבדק הזכאות, ולפיה יחושב סכום הקצבה.
 • חודש הזכאות הראשון לקצבת זיקנה יהיה החודש העוקב לחודש שבו הגיע המבוטח לגיל פרישה או החודש העוקב לחודש האחרון בו הופקדו כספים לקרן. הפנסיה, המאוחר בניהם.
 • קצבת הזיקנה תשולם למבוטח החל מגיל הפרישה או ממועד פרישתו בפועל.
 • על הפנסיונר לשלוח אחת ל- 6 חודשים "אישור חיים" כתנאי להמשך תשלום הפנסיה באופן שוטף.
 • קצבת הזיקנה משולמת למי שזכאים לה במשך כל ימי חייהם, כולל עבור חודש פטירתם.
שימו לב
 • עובדים ומעסיקים יכולים לצפות בנתוני ההפקדות והדוחות ואף לבצע פעולות שונות באתר האינטרנט של תכנית הפנסיה "באראקה" שכתובתו https://www.ipfund.co.il
 • כמו כן ניתן לפנות למוקד השירות של חברת "עמיתים" הפועל בימים א'-ה' בין השעות 08:30-16:00 בטלפון 073-2458381 בשפות עברית וערבית.

חשוב לדעת

 • עובד רשאי לדחות את יציאתו לקצבת זקנה, לאחר הגיעו לגיל קצבת זקנה ולצבור חודשי ביטוח נוספים
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים