עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה עד למכסת הימים המפורטת בהמשך
מי שנעדרו ימים שלמים מהעבודה לצורך טיפולי פוריות זכאים לתשלום דמי מחלה בשיעור 50% מהשכר עבור יום ההיעדרות השני והשלישי ו-100% מהשכר עבור היום הרביעי ואילך (אלא אם נקבע בהסכם העבודה שלהם תשלום מיום ההיעדרות הראשון)
מתוך מכסת ימי ההיעדרות המותרים אפשר להיעדר גם שעות בודדות ולא רק יום עבודה מלא, עד למכסה של 40 שעות היעדרות בשנה (בהתאם לחלקיות המשרה), ובמקרה כזה דמי מחלה ישולמו כבר מהשעה הראשונה להיעדרות
בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד
למידע נוסף ראו זכויות עובדים במהלך טיפולי פוריות והפריה באתר משרד העבודה


עובדות ועובדים העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה, אם הרופא המטפל אישר בכתב כי הטיפול מחייב זאת, ובלבד שהעובדים הודיעו מראש למעסיק על ההיעדרות.

 • היעדרות עובדים בגין טיפולי פוריות היא על חשבון ימי מחלה שצבורים לזכותם ומזכים אותם בתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק דמי מחלה (ללא תשלום ביום ההיעדרות הראשון, תשלום של 50% מהשכר ביום השני והשלישי, ותשלום שכר מלא ביום הרביעי ואילך) או לפי חוזה העבודה אם הוא קובע תנאים טובים יותר לעובד.
 • מתוך מכסת ימי ההיעדרות המותרים בגין טיפולי פוריות ניתן להיעדר גם שעות בודדות מיום העבודה (עד ל-40 שעות בשנה למשרה מלאה), ובמקרה כזה ינוכה חלק יחסי מימי המחלה בהתאם למספר שעות ההיעדרות ביחס למספר שעות העבודה של יום עבודה מלא. היעדרות של שעות בודדות (במקום יום עבודה מלא) מזכה בתשלום דמי מחלה מרגע ההיעדרות הראשון.
 • בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד.
שימו לב
אם מדובר בעובדי מדינה או אם חל על העובד/ת הסכם קיבוצי או חוזה עבודה אישי הקובע תנאי תשלום טובים יותר מאשר החוק (כגון: תשלום גבוה יותר על יום מחלה או תשלום החל מיום ההיעדרות הראשון), ינהגו לפי התקשי"ר, ההסכם או החוזה ולא לפי החוק.

מי זכאי?

מספר ימי ההיעדרות המרביים בשל טיפולי פוריות

 • המספר המקסימלי של ימים שבהם עובדת רשאית להיעדר בגין טיפולי פוריות הוא:
  • למי שעובדת 5 ימים בשבוע - עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 16 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 64 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
  • למי שעובדת 6 ימים בשבוע - עד 4 סדרות טיפוליות בשנה ובאורך של עד 20 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 80 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
 • עובד רשאי להיעדר 12 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה בגין טיפולי פוריות שהוא עובר.
 • עובדות מדינה: בהתאם להודעת נציבות שירות המדינה, החל מ-01.08.2018 נוספו לעובדות בשירות המדינה 2 ימי היעדרות לכל סדרה טיפולית:
  • למי שעובדת 5 ימים בשבוע, הזכאות היא עד ל- 18 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 72 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.
  • למי שעובדת 6 ימים בשבוע, הזכאות היא עד ל- 22 ימים לסדרה, ובסה"כ עד 88 יום בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותה.

היעדרות של מספר שעות במהלך יום העבודה

 • מתוך מכסת ימי ההיעדרות המותרים בגין טיפולי פוריות, ניתן להיעדר גם מספר שעות בודדות במהלך יום העבודה על חשבון חלק מימי המחלה, ואין חובה לנצל את כל יום העבודה לצורך ההיעדרות. במקרה כזה ינוכה לעובד/ת רק חלק מיום המחלה בהתאם למספר השעות שנעדר/ה, אולם דמי המחלה ישולמו לעובד/ת החל משעת ההיעדרות הראשונה (ועד למכסת השעות המירבית).
  • מי שעובד/ת משרה מלאה כנהוג במקום העבודה, זכאי/ת להיעדר מספר שעות במהלך יום העבודה לצורך טיפולי פוריות, עד למקסימום מצטבר של 40 שעות בשנה.
  • מי שעובד/ת משרה חלקית, זכאי/ת להיעדר מספר שעות מתוך עד 40 שעות בשנה, באופן יחסי לחלקיות המשרה.
 • שיעור חלקיות המשרה נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובד/ת ל-182 (שהוא מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה).
 • אם במקום העבודה תקן שעות העבודה החודשי למשרה מלאה נמוך מ-182, שיעור חלקיות המשרה ייקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה החודשיות של העובד/ת, לתקן החודשי הקבוע במקום העבודה.
דוגמה
עובדת המועסקת 84 שעות בחודש
 • בעיקרון עובדת כזו נחשבת כמי שמועסקת בהיקף של 46% משרה, לפי החישוב: 46/182, ולכן לצורך היעדרות רק מחלק מיום העבודה (במקום ימי עבודה מלאים), היא תוכל לנצל עד 18.4 שעות, לפי החישוב: 46 אחוזי משרה X‏ 40 שעות היעדרות למשרה מלאה.
 • אם העובדת מועסקת במקום עבודה שבו משרה מלאה היא 168 שעות חודשיות, היא תיחשב כמי שמועסקת בחצי משרה (50%), לפי החישוב 84/168. במקרה כזה אם העובדת רוצה להיעדר רק בחלק מימי העבודה ולא ימי עבודה מלאים, היא תוכל לנצל עד 20 שעות, לפי החישוב: 50 אחוזי משרה X‏ 40 שעות היעדרות למשרה מלאה.
 • החוק אינו מתייחס לאופן חישוב שיעור חלקיות המשרה של עובד/ת שעתי/ת או יומי/ת, בהיקף שעות משתנה. במקרה זה מקובל לחשב את ממוצע השעות החודשיות שעבד/ה העובד/ת ב-12 החודשים האחרונים, ואת התוצאה לחלק ב-182 (מספר שעות העבודה הקבוע בחוק לחודש במשרה מלאה). למידע נוסף ראו חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות.

תשלום דמי מחלה עבור ההיעדרות בגין טיפולי פוריות

תשלום בהיעדרות של יום עבודה מלא

 • לגבי עובדת - היעדרות של יום או ימים שלמים מהעבודה לצורך טיפולי פוריות מזכה את העובדת בתשלום דמי מחלה בהתאם לחוק:
  • עבור יום ההיעדרות הראשון בכל סדרת טיפולים, העובדת אינה זכאית לתשלום.
  • עבור יום ההיעדרות השני ויום ההיעדרות השלישי בכל סדרת טיפולים, העובדת זכאית לתשלום דמי מחלה בשווי של 50% מהשכר שהיתה זכאית לקבל אלמלא נעדרה מהעבודה בכל אחד מהימים הללו.
  • עבור יום ההיעדרות הרביעי ואילך בכל סדרת טיפולים, העובדת זכאית לתשלום דמי מחלה בשווי שכר מלא.
 • לגבי עובד - היעדרות של יום או ימים שלמים מהעבודה לצורך טיפולי פוריות יזכו את העובד בתשלום דמי מחלה באופן הבא:
  • עבור יום ההיעדרות הראשון בכל שנה העובד אינו זכאי לתשלום.
  • עבור יום ההיעדרות השני ויום ההיעדרות השלישי באותה שנה, העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בשווי של 50% מהשכר שהיה זכאי לקבל אלמלא נעדר מהעבודה בכל אחד מהימים הללו.
  • עבור ימי היעדרותו החל מיום ההיעדרות הרביעי ועד יום ההיעדרות ה-12 באותה שנה, העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בשווי שכר מלא.
  • עבור כל יום היעדרות נוסף באותה שנה שבו נעדר לצורך טיפולי פוריות, העובד אינו זכאי לתשלום דמי מחלה.

תשלום בהיעדרות של מספר שעות במהלך יום העבודה

 • היעדרות של מספר שעות במהלך יום עבודה (חלקי יום) לצורך טיפולי פוריות במסגרת מכסת השעות הקבועה בחוק והמפורטת למעלה, מזכה בתשלום מלא החל מהרגע הראשון, על אף שמדובר ביום מחלה ראשון.
  • התשלום עבור שעות ההיעדרות יחושב בהתאם ליחס שבין שעות ההיעדרות ובין תקן שעות העבודה היומי של העובד/ת.
 • את שעות ההיעדרות כאמור יש לנכות ממכסת ימי המחלה הצבורים העומדים לרשות העובד/ת.
דוגמה
 • תקן שעות העבודה היומי של עובדת עומד על 8 שעות עבודה ביום.
 • העובדת נעדרה במהלך יום העבודה במשך 4 שעות בגלל טיפולי פוריות.
 • העובדת זכאית לתשלום דמי מחלה עבור חצי יום, לפי החישוב: 4/8.
 • יש לנכות 1/2 יום מחלה מימי המחלה הצוברים לזכותה של העובדת ולשלם לה דמי מחלה בשיעור של חצי יום עבודה. על החצי השני של יום העבודה, שבו כבר לא נעדרה, תקבל העובדת שכר גיל עבור חצי יום.

תהליך מימוש הזכות

 • על העובד/ת להודיע מראש על ההיעדרות ולהציג למעסיק אישור מהרופא המטפל על כך שההיעדרות מהעבודה נחוצה לצורך הטיפול.
 • ההיעדרות תהיה על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד/ת.
טיפ
אם העובדים נעדרו מהעבודה בשל טיפולי פוריות לאחר שכבר ניצלו את כל ימי המחלה שצברו, קיימות מספר אפשרויות:
 • המעסיקים רשאים (אך אינם חייבים) לשלם לעובדים המעוניינים בכך דמי מחלה על חשבון ימי המחלה שהעובדים יצברו בעתיד.
 • העובדים רשאים לבקש כי ההיעדרות תנוכה ממכסת ימי החופשה השנתית שצברו.
 • העובדים רשאים לבקש מהמעסיקים לצאת לחופשה ללא תשלום.

חשוב לדעת

 • בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא אם התקבל היתר מיוחד ממשרד העבודה. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובדת במהלך טיפולי פוריות.
 • החוק לא מקנה לבני/בנות הזוג להיעדר מעבודתם לצורך ליווי בן/בת הזוג לטיפולים. עם זאת במקרים שבהם מי שעובר/ת את טיפולי הפוריות הפך/ה לתלוי/ה לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, רשאי/ת בן/בת הזוג לנצל עד 6 ימי מחלה לצורך טיפול בבן/בת הזוג. למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים